RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

-Driftsres før avskr. (EBITDA) i kvt. var 17,8 mill (1,6
mill samme periode i fjor).
-Konsernets driftsresultat (EBIT) for kvt. var negativt 8,7
mill (neg 48,9 mill)
-Tilkn selskaper ble konsolidert inn med et samlet resultat
i kvt. på 107,9 mill (neg 20,9 mill).
-Netto finansposter i kvt. var positive med 162,0 mill
(18,2 mill).
-Kons res før skatt i kvt. ble 261,3 mill (neg 51,5 mill).
-Kons res etter skatt i kvt. ble 254,6 mill (neg 40,9 mill)Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt. Tallene for
4. kvartal 2003 og året 2003 i parentes.

Konsernets driftsinntekter var 99,3 millioner i kvartalet
(75,5 millioner) og 421,8 millioner for året som helhet
(350,5 millioner). Inntektsøkningen på 23,8 millioner i
forhold til tilsvarende kvartal i fjor, skyldes økte
inntekter innenfor cruisevirksomheten med 9,0 millioner,
innen vindkraft med 12,9 millioner og fra boreriggen
Bulford Dolphin med 2,8 millioner.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i kvartalet var
17,8 millioner (1,6 millioner).

Konsernets driftsresultat (EBIT) for kvartalet var negativt
8,7 millioner (negativt 48,9 millioner). Kvartalet var som
normalt preget av lavsesong innenfor cruise, dog med en
betydelig resultatsmessig forbedring på 40,2 millioner.
For året var driftsresultatet negativt med 13,5 millioner,
en forbedring på 40,9 millioner.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et samlet
resultat i kvartalet på 107,9 millioner (negativt 20,9
millioner). First Olsen Tankers Ltd, som nå har endret
navn til First Olsen Ltd (FOL), bidro med et resultat på
117,4 millioner (25,0 millioner), mens Fred. Olsen Energy
ASA (FOE) bidro med 51,5 millioner (negativt 13,8
millioner). Sterling bidro negativt med 38,9 millioner
(negativt 26,5 millioner).

For året som helhet ble tilknyttede selskaper konsolidert
inn med et samlet resultat på 346,5 millioner (152,4
millioner), hvorav FOL og FOE bidro med henholdsvis 312,2
millioner og 101,2 millioner. Sterling ble konsolidert inn
med et negativt bidrag på 67,2 millioner for året.

Netto finansposter i kvartalet var positive med 162,0
millioner (18,2 millioner). Dette inkluderte urealiserte
valutagevinster på 10,5 millioner i hovedsak relatert til
konsernets gjeld i USD som følge av at kursen på USD/NOK
svekket seg fra 6,72 til 6,04 i perioden. Det er i
kvartalet inntektsført 94,0 millioner knyttet til
verdivurdering av finansielle aktiva, bl.a. en delvis
reversering på 43,9 millioner av tidligere nedskrivninger
på aksjer i Callon Petroleum, og mottatt oppgjør på 54,7
millioner fra regnskapsmessig nedskrevne fordringer på
tidligere Loki. Valutaterminkontrakter er verdsatt til
virkelig verdi, mens renteswaper er verdsatt etter laveste
verdis prinsipp.

Netto finansposter for året som helhet var positive med
159,6 millioner (14,7 millioner), inkludert urealiserte
valutagevinster på 5,6 millioner. Mottatt utbytte utgjorde
24,5 millioner (14,1 millioner). Selskapet mottok i
desember et utbytte fra det tilknyttede selskapet FOL på
462 millioner. Utbyttet ble brukt til å nedbetale gjeld
som Ganger Rolf hadde til FOL. Utbyttebetalingen hadde
ingen effekt for det konsoliderte regnskapet.

Konsolidert resultat før skatt i kvartalet ble 261,3
millioner, en økning på 312,8 millioner fra tilsvarende
kvartal i 2003 (negativt 51,5 millioner).

Resultat før skatt for 2004 utgjorde 492,7 millioner (112,8
millioner), en forbedring på 379,9 millioner. Etter utsatt
skatteinntekt på 4,2 millioner ble resultatet etter skatt
496,9 millioner (92,9 millioner).

I det følgende omtales konsernets ulike
virksomhetsområder. Ganger Rolf og Bonheur har en
eierinteresse på 50% hver i de ulike virksomheter med
mindre annet er angitt.

Utbytte / Generalforsamling
Styret i Ganger Rolf har til hensikt å foreslå at det på
årets ordinære generalforsamling vedtas et ordinært utbytte
på kr.5,50 per aksje samt et tilleggsutbytte på kr.5,50 per
aksje, noe som medfører et totalt utbytte på kr.11,- per
aksje. Totalt utbytte vil da utgjøre 99,8 millioner.
Generalforsamlingen avholdes torsdag den 26 mai 2005,
kl.14.00 i selskapets lokaler, Fred. Olsens gate 2, Oslo.

For full rapport se vedlegg.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker