RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2005

Konsernets driftsresultat (EBIT) for kvt var
negativt med 14,1 mill (negativt 3,9 mill).
Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et
samlet resultat på 426,4 mill (298,5 mill)
Netto finansposter var positive med 101,2 mill
(68,4 mill). Konsolidert resultat før skatt i
kvt ble 513,5 mill (324,1 mill)
Styret vil overfor årets ordinære
generalforsamling, anbefale at det ikke
utbetales ordinært utbytte for 2005.
Vedlegg følger på www.newsweb.noRapport for 4. kvartal 2005 og foreløpig
årsmelding 2005

Nye regnskapsprinsipper - IFRS
Fra 1. januar 2005 har Ganger Rolf ASA avlagt
konsernregnskap etter nye internasjonale
regnskapsregler (IFRS). Delårsrapportene i 2005
er avlagt etter IAS 34, basert på
regnskapsstandarder, uttalelser og fortolkninger
gjeldende på tidspunktet for
regnskapsavleggelsen. Effektene av overgangen
til IFRS, samt sammenlignbare tall for 2004 er
forøvrig beskrevet i et oppdatert notat vedlagt
denne børsmelding.

FINANSIELL INFORMASJON

Tallene er i NOK med mindre annet er uttrykt.
Tallene for 4. kvartal 2004 og året 2004
omarbeidet etter IFRS, er i parentes.

Konsernets driftsresultat (EBIT) for kvartalet
var negativt med 14,1 millioner (negativt 3,9
millioner). Økningen skyldes primært
engangseffekter i forbindelse med
bonusutbetalinger og oppjustering av
pensjonsplaner. Alle vesentlige selskaper og
engasjementer blir konsolidert inn som
tilknyttede selskaper, slik at morselskapet
fremstår som et tilnærmet rent holdingselskap.

Tilknyttede selskaper ble konsolidert inn med et
samlet resultat i kvartalet på 426,4 millioner
(298,5 millioner). De positive bidragsyterne i
kvartalet var First Olsen Ltd. (FOL) med et
resultat på 340,8 millioner (229,0 millioner),
Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med 17,5 millioner
(55,3 millioner), cruisesegmentet med 23,6
millioner (20,8 millioner) og Bonheur med 72,1
millioner (35,3 millioner). Fred. Olsen
Renewables AS (FORAS) bidro negativt med 6,0
millioner (positivt 8,0 millioner), Comarit
negativt med 8,3 millioner (negativt 6,9
millioner) og Tusenfryd negativt med 4,1
millioner (ikke konsolidert i 2004).

For året som helhet ble tilknyttede selskaper
konsolidert inn med et samlet resultat på 549,1
millioner (675,4 millioner), hvorav FOL og FOE
bidro med henholdsvis 370,5 millioner (423,8
millioner) og 31,5 millioner (151,7 millioner).
Cruisesegmentet bidro med 32,6 millioner (57,2
millioner), og Tusenfryd med 4,5 millioner (ikke
konsolidert i 2004). Bonheur ble konsolidert inn
med 122,2 millioner (115,0 millioner). FORAS og
Comarit ble konsolidert inn med negative
resultatbidrag på hhv. 9,8 millioner (negativt
13,2 millioner) og 2,3 millioner (positive 0,1
millioner).

Netto finansposter i kvartalet var positive med
101,2 millioner (68,4 millioner). Dette
inkluderte aksjegevinster på 96,9 millioner,
hvorav gevinst fra salget av selskapets aksjer i
Norwegische Schiffahrtsagentur (NSA) utgjorde
87,9 millioner. Valutaterminkontrakter og
renteswaper er verdsatt til virkelig verdi.

Netto finansposter for året som helhet var
positive med 126,6 millioner (102,5 millioner).
Mottatt utbytte utgjorde 4,6 millioner (3,9
millioner).

Konsolidert resultat før skatt i kvartalet ble
513,5 millioner, en økning på 189,4 millioner
fra tilsvarende kvartal i 2004 (324,1
millioner).

Resultat før skatt for 2005 (inklusiv resultat
fra avhendet virksomhet som gjelder Sterling som
ble solgt i 2. kvartal 2005), utgjorde 789,4
millioner (698,2 millioner), en forbedring på
91,2 millioner. Etter utsatt skattekostnad på
5,3 millioner ble resultatet etter skatt 784,1
millioner (688,6 millioner).

Annet:
Generalforsamlingen avholdes onsdag den 31. mai
2006 kl.14.00 i selskapets lokaler, Fred. Olsens
gate 2, Oslo.

For våre mange private norske aksjonærer er det
innført regler som innebærer at mottatt utbytte
vil redusere Riskbeløpet til den enkelte. Dette
vil redusere både skattemessig kostpris og
fremtidig skjermingsgrunnlag, og derigjennom øke
skattebelastningen ved fremtidig utbytte og
realisasjon. I praksis betyr dette at
beskatningen pålegges i tre ledd: Først på
selskapets hånd (28 %), dernest som ordinær
utbytteskatt på den private mottagers hånd (28
%) og til sist som økt gevinstbeskatning ved
realisasjon (28 %). Den akkumulerte
skattekostnaden for selskapet og private norske
aksjonærer blir etter dette nærmere 70 %. På
toppen av dette kommer selvsagt formuesskatten.

På den bakgrunn vil styret overfor årets
ordinære generalforsamling anbefale at det ikke
utbetales ordinært utbytte for 2005. Styret vil
imidlertid vurdere å anbefale utbetalinger til
aksjonærene på et senere tidspunkt.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker