RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2009 OG FORELØPIG ÅRSMELDING 2009

Kommentarer til regnskapet for Ganger Rolf ASA Konsernregnskapet for 4. kvartal 2009 og for året 2009 omfatter Ganger Rolf ASA og dets datterselskaper ("konsernet") og konsernets eierandeler i tilknyttede foretak. Sammenlignbare tall for samme periode i 2008 i parentes. Hovedpunkter 4. kvartal 2009: o Netto resultat etter skatt var NOK 42 millioner (negativt NOK 172 millioner) o Fortjeneste per aksje var NOK 1,25 (negativt NOK 5,02) o Bonheur ASA fullførte i desember en emisjon av et usikret obligasjonslån på NOK 1 000 millioner, garantert av Ganger Rolf ASA o Regnskapet inkluderer NOK 69 millioner i reversert skattekostnad som følge av Høyesterettsdom o Foreslått betaling av utbytte med NOK 8,40 per aksje Finansiell informasjon Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets kostnader, var negativt med NOK 12 millioner (negativt NOK 9 millioner) i kvartalet. Alle betydelige aksjeposter er konsolidert som tilknyttede foretak. Følgelig er morselskapet et rent holdingselskap. Nettoresultatet fra tilknyttede foretak, bokført ved bruk av egenkapitalmetoden, i kvartalet var NOK 58 millioner (negativt NOK 151 millioner). Nettoresultatet inkluderer en andel av resultatet fra Fred. Olsen Energy ASA med datterselskaper (FOE) med NOK 72 millioner (NOK 169 millioner), Fred. Olsen Production ASA med datterselskaper (FOP) med NOK 1 millioner (negativt NOK 120 millioner) og krysseierskapsbidraget fra Bonheur ASA med NOK 5 millioner (negativt NOK 34 millioner). Cruiseaktivitetene rapporterte et negativt nettoresultat på NOK 10 millioner (negativt NOK 17 millioner). Shippingaktiviteten hadde et negativt resultat på NOK 76 millioner (positivt NOK 1 millioner) og Fred. Olsen Renewables med datterselskaper (FOR) hadde et negativt nettoresultat på NOK 7 millioner (negativt NOK 75 millioner). Netto finansposter var i kvartalet negativt NOK 15 millioner (negativt NOK 3 millioner). Reduksjonen i netto finansposter skyldes i hovedsak lavere renteinntekter og større disagio sammenlignet med 4. kvartal 2008. Nettoresultatet før skatt var NOK 32 millioner (negativt NOK 162 millioner) i kvartalet. Nettoresultatet etter estimert skatt i kvartalet var NOK 42 millioner (negativt NOK 172 millioner). EBIT hittil i år utgjorde negativt NOK 36 millioner (negativt NOK 36 millioner). Netto resultat hittil i år fra tilknyttede selskaper, bokført ved bruk av egenkapitalmetoden, utgjorde NOK 735 millioner (NOK 311 millioner). Netto finansposter hittil i år ble negativt NOK 66 millioner (positivt NOK 256 millioner), og netto resultat etter skatt ble NOK 656 millioner (NOK 458 millioner) hittil i år. Annen informasjon Begivenheter etter 31. Desember 2009 Den 9. Februar gjorde Fred. Olsen Windcarrier AS, som er indirekte eiet 50/50 av Ganger Rolf ASA og Bonheur ASA, avtaler med Lamprell Energy Ltd. for bygging av to transport- og installasjonsfartøy for offshore vindturbiner med opsjon for ytterligere to fartøy. Fartøyene vil bli bygget ved Jebel Alis verft i Dubai med avtalte leveranser i henholdsvis 2. og 3. kvartal 2012. Kontraktsprisen er ca. USD 160 millioner per fartøy. Den 12 februar 2010 kom Norges Høyesterett frem til at skattegjelden pålagt tonnasjebeskattede selskap ved lovendringen i 2007, var grunnlovsstridig på grunn av den tilbakevirkende effekt av lovendringen. Basert på Høyesteretts beslutning, har et tilknyttet selskap av Ganger Rolf ASA reversert tidligere kostnadsført skattekostnad bokført i 2007. Effekten er en skatteinntekt på NOK 113 millioner, som er inntektsført i 2009- regnskapet. Netto effekt av skatteinntekten for Ganger Rolf ASA utgjør NOK 69 millioner. Regnskapsmessig behandling av øvrige finansielle konsekvenser vedrørende ovennevnte Høyesterettsdom avhenger av ytterligere avklaring fra Finansdepartementet. Utbytte / Ordinær generalforsamling I forbindelse med ordinær generalforsamling i 2010 vil styret foreslå utbetaling av et utbytte på NOK 8,40 per aksje. Den ordinære generalforsamlingen er planlagt avholdt torsdag 27. mai 2010.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker