RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2010 OG FORELØPIG RESULTAT FOR 2010

Kommentarer til regnskapet for Ganger Rolf ASA

Konsernregnskapet for 4. kvartal 2010 og for året 2010 omfatter Ganger Rolf ASA og dets datterselskaper ("konsernet") og konsernets eierandeler i tilknyttede selskaper.

Sammenlignbare tall for samme periode i 2009 i parentes.

Hovedpunkter 4. kvartal 2010:

  • Nettoresultat etter skatt var NOK 141 millioner (NOK 39 millioner)
  • Majoritetens andel av netto resultat var NOK 141 millioner (NOK 39 millioner)
  • Fortjeneste per aksje var NOK 4,20 (NOK 1,20)
  • Bonheur ASA fullførte i kvartaleten emisjon av et usikret obligasjonslån på NOK 600 millioner garantert av Ganger Rolf ASA
  • Fred. Olsen Windcarrier AS inngikk en 6 måneders kontrakt for transport- og installasjonsfartøyet for offshore turbiner “Brave Tern”
  • Foreslått utbyttebetaling med NOK 8,40 per aksje

Finansiell informasjon

Driftsresultatet (EBIT), som i hovedsak reflekterer holdingselskapets kostnader, var negativt med NOK 8,5 millioner (negativt NOK 11,6 millioner).  Alle aksjeposter av betydning er konsolidert som tilknyttede selskaper.  Morselskapet fremstår følgelig som et rent holdingselskap.

Netto resultat fra tilknyttede selskaper, som er bokført ved anvendelse av egenkapitalmetoden, var NOK 165,6 millioner (NOK 54,8 millioner) i kvartalet.  Netto resultat omfatter andeler av resultatene i Fred. Olsen Energy ASA (FOE) med NOK 109,0 millioner (NOK 71,7 millioner), Fred. Olsen Production ASA (FOP) med NOK 2,3 millioner (NOK 1,1 millioner) og krysseierskapsbidraget fra Bonheur ASA på NOK 27,9 millioner (NOK 4,7 millioner).  Cruisevirksomheten rapporterte et negativt resultat på NOK 3,4 millioner (negativt 10,3 millioner).  First Olsen Ltd (tankskip) hadde et resultat på NOK 33,6 millioner (negativt NOK 43 millioner) og Fred. Olsen Renewables med datterselskaper hadde et netto resultat på NOK 34,2 millioner (negativt NOK 7,1 millioner).

Netto finansposter var i kvartalet negative NOK 13,3 millioner (negativt NOK 14,9 millioner). 

Netto resultat før skatt var NOK 143,8 millioner i kvartalet (NOK 28,3 millioner).  Netto resultat etter estimert skatt var negativt NOK 140,7 millioner (positivt NOK 39,0 millioner) i kvartalet.

EBIT ved årsslutt var negativt NOK 33,0 millioner (negativt NOK 36,1 millioner).  Netto resultat fra tilknyttede selskaper, bokført etter egenkapitalmetoden, var NOK 390,9 millioner (NOK 732,2 millioner).  Netto finansposter ved årsslutt var negativt NOK 36,2 millioner (negativt NOK 65,5 millioner) og netto resultat etter skatt var ved årsslutt NOK 328,0 millioner (NOK 652,7 millioner).

Utbytte / Ordinær generalforsamling
Når det gjelder ordinær generalforsamling 2011, vil styret foreslå utbetaling av utbytte med NOK 8,40 per aksje.
Ordinær generalforsamling vil etter planen finne sted torsdag 26. mai 2011.

Om oss

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Dokumenter og linker