Gjensidige Bank: Vellykket utstedelse av ansvarlig obligasjonslån og fondsobligasjon

Report this content

Det vises til børsmelding av 11. mars 2015 vedrørende styrevedtak om å be generalforsamlingen om fullmakt til å utstede ett tidsbegrenset ansvarlig lån og fondsobligasjonslån, begge med flytende rente og innløsningsrett.

Gjensidige Bank ASA har i dag utstedt et ansvarlig obligasjonslån pålydende NOK 100 millioner med en kupong på 3M NIBOR + 1,65 prosentpoeng og med innbetalingsdato 21. mai 2015. Det ansvarlige obligasjonslånet har 10 års løpetid og førtidig innløsningsrett første gang 22. mai 2020.

I tillegg har banken utstedt en fondsobligasjon pålydende NOK 150 millioner med en kupong på 3M NIBOR + 3,15 prosentpoeng og med innbetalingsdato 21. mai 2015. Fondsobligasjonen har evigvarende løpetid og førtidig innløsningsrett første gang 22. mai 2020.

Formålet med låneopptakene er å styrke bankens kapitaldekning, og Finanstilsynet har godkjent låneopptakene.

Det ansvarlige obligasjonslånet vil telle som tilleggskapital og fondsobligasjonen vil telle som kjernekapital ved beregning av bankens kapitaldekning. Begge lånene vil bli søkt notert på Nordic ABM.

DNB Markets og Nordea Markets var tilretteleggere av lånene.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Head of Treasury, Tor Egil Nedrebø,  47 40 62 53 67

Dokumenter og linker