Andre kvartal og første halvår 2013: Solid premievekst og tilfredsstillende resultat

Gjensidigekonsernet fikk et resultat før skatt på 1.077 millioner kroner (1.218) i andre kvartal. Premieinntektene fra skadeforsikringsvirksomheten økte med solide 4,3 prosent, og forsikringsresultatet ble 448 millioner kroner (719). Endringen i forsikringsresultatet skyldtes lavere avviklingsgevinster (ikke perioderelaterte gevinster) i kombinasjon med en mer normal skadeutvikling. Innslaget av storskader var noe lavere enn i samme periode i fjor til tross for en betydelig flom i Norge som medførte erstatninger på 113 millioner kroner. Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,1 prosent (0,9), tilsvarende 605 millioner kroner (494).

Konsernet fikk et resultat før skatt på 1.618 millioner kroner (2.645) i første halvår. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 791 millioner kroner (1.225). Finansavkastningen for investeringsporteføljen ble 1,4 prosent (2,5), tilsvarende 778 millioner kroner (1.403). Tilfredsstillende underliggende lønnsomhet i porteføljen bidro til et godt forsikringsresultat i første halvår. Resultatnedgangen fra tilsvarende periode i fjor skyldtes i hovedsak en mer normal skadeutvikling og lavere avviklingsgevinster (ikke perioderelaterte gevinster).

- Resultatene hittil i år er preget av premievekst, god underliggende drift og kostnadseffektivitet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. Vår oppmerksomhet er særlig rettet mot tiltak og investeringer for å tilpasse våre tjenester til kundenes behov og betjeningsønsker. Dette vil styrke vår konkurransekraft ytterligere, sier Baastad.
   
Hovedtrekk segmenter første halvår
Premieinntektene i segment Privat økte med 3,2 prosent, hovedsakelig som følge av premiepåslag. Kundemassen var stabil. Økte erstatningskostnader bidro imidlertid til at forsikringsresultatet ble svakere enn i samme periode i fjor. Premieinntektene i segment Næringsliv økte med 1,7 prosent fra i fjor som følge av premiepåslag og vekst i både den norske og den svenske porteføljen. Økte erstatningskostnader bidro til at forsikringsresultatet ble noe redusert. Segment Norden viste god premieutvikling med en vekst på 7,6 prosent, primært som følge av tilgang på nye kunder. Et noe svakere forsikringsresultat skyldtes i stor grad lavere avviklingsgevinster. Baltikum hadde positiv resultatutvikling som følge av bedre utvikling i det baltiske forsikringsmarkedet, noe som ga en premievekst på 14,5 prosent. Banken viste en god resultatutvikling i første halvår, drevet av volumvekst, lavere nedskrivninger og effektiv drift. Også Pensjon og sparing viste positiv resultatutvikling.

Hovedpunkter andre kvartal 2013 (andre kvartal 2012):

 • Resultat før skattekostnad: 1.077 millioner kroner (1.218)
 • Resultat per aksje: 1,78 (1,90)
 • Premieinntekter: 4.647 millioner kroner (4.454)
 • Forsikringsresultat: 448 millioner kroner (719)
 • Combined ratio: 90,3 (83,9)
 • Kostnadsandel: 15,3 (15,4)
 • Finansresultat: 605 millioner kroner (494)

Hovedpunkter første halvår 2013 (første halvår 2012)

 • Resultat før skattekostnad: 1. 618 millioner kroner (2.645)
 • Resultat per aksje: 2,42 (4,08)
 • Premieinntekter: 9.104 millioner kroner (8.807)
 • Forsikringsresultat: 791 millioner kroner (1.225)
 • Combined ratio: 91,3 (86,1)
 • Kostnadsandel: 15,5 (15,6)
 • Finansresultat: 778 millioner kroner (1.403)

(Tall i parentes angir beløpet eller prosenten for tilsvarende periode året før).

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Linn Therese Soltvedt, Tlf: 47 411 10 555

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet har vært notert ved Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.100 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 19,5 milliarder kroner i 2012, mens forvaltningskapitalen utgjorde 94,2 milliarder kroner.