Beste andre kvartalsresultat noensinne

Report this content

Høy kundelojalitet, effektive pristiltak og solide fornyelser resulterte i fortsatt sterk premievekst i andre kvartal og ytterligere forbedring av det underliggende forsikringsresultatet. Investeringene ga høy avkastning i andre kvartal, noe som gjenspeiler oppgangen i finansmarkedene. Konsernet har fortsatt gode utsikter på lang sikt og en betydelig sterkere kapitalposisjon enn det som trengs for å understøtte virksomheten. Styret har fortsatt en ambisjon om å utbetale utbytte til aksjonærene så snart situasjonen tillater det.

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 2 476,8 millioner kroner (1 722,9) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1 343,8 millioner kroner (1 257,6), tilsvarende en combined ratio på 80,1 (79,3). Finansavkastningen var 1,9 prosent (0,9), tilsvarende 1 158,5 millioner kroner (512,9). Resultat etter skatt ble 1 952,1 millioner kroner (1 341,5). Resultat per aksje ble 3,90 kroner (2,68).

-Vi er svært tilfredse med å levere et rekordsterkt resultat i andre kvartal, og å opprettholde solid drift. Vår markedsposisjon er fortsatt sterk. Jeg er svært godt fornøyd med innsatsen fra våre ansatte, for å ha tatt godt vare på våre kunder i en ekstraordinær tid, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Økningen i forsikringsresultatet var drevet av vekst i premieinntekter på 11,2 prosent og en forbedret underliggende frekvensskadeprosent, som delvis ble utlignet av lavere avviklingsgevinster og et høyere innslag av storskader. Premieinntekter økte med 7,6 prosent i lokal valuta. Bedringen i den underliggende frekvensskadeprosenten skyldes effektive pristiltak og færre skader som følge av pandemien. Totalt sett har Covid-19-pandemien hatt en svakt positiv innvirkning på konsernets forsikringsresultat. Pandemien har ført til lavere erstatningskostnader for flere forsikringsprodukter, noe som delvis har blitt utlignet av økte reiseforsikringskrav. Reiseforsikringskrav relatert til Covid-19 beløp seg til 71,5 millioner kroner, som ble belastet konsernsenteret.

Pensjonsvirksomheten oppnådde et svakere resultat grunnet høyere driftsutgifter.

Alle aktivaklasser bidro positivt til finansresultatet i andre kvartal, noe som gjenspeiler lavere renter og økning i kreditt-spreadene kombinert med sterke aksjemarkeder.

Hittil i år har konsernet et resultat før skatt på 1 979,7 millioner kroner (4 753,6), Resultatet for første halvår 2020 ble betydelig påvirket av negativ avkastning på investeringsporteføljen, som gjenspeiler uroen i finansmarkedene i kjølvannet av Covid-19-situasjonen. Tilsvarende resultat i første halvår 2019 inkluderte en gevinst på 1,6 milliarder kroner fra salget av Gjensidige Bank. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 2 401,4 millioner kroner (2 055,7), tilsvarende en combined ratio på 82,0 (82,9).

Covid-19-pandemien hadde begrenset innvirkning på konsernets forsikringsresultat i første halvår 2020. Reiseforsikringskrav økte betydelig, men reassuransedekningen begrenset netto erstatningskostnader til 162,1 millioner, hvorav 131,6 millioner ble belastet konsernsenteret. Pandemien førte til lavere erstatningskostnader for flere forsikringsprodukter, særlig motorvognforsikringer, noe som hadde en positiv innvirkning på skader i alle segmenter med unntak av Sverige.

Resultat etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 1 472,8 millioner kroner (4 127,2), tilsvarende 2,95 kroner (8,25) per aksje.

Finansavkastningen ble minus 0,6 prosent (pluss 2,1), eller minus 360,8 millioner kroner (pluss 1 195,1). Omløpsobligasjoner i sikringsporteføljen og high yield-obligasjoner, konvertible obligasjoner, omløpsaksjer og PE-fond i den frie porteføljen hadde et negativt resultat i perioden.

Hovedpunkter andre kvartal 2020 (andre kvartal 2019)

 • Resultat før skatt: 2 476,8 mill. kroner (1 722,9)
 • Resultat per aksje: 3,90 kroner (2,68)
 • Premieinntekter: 6 765,3 mill. kroner (6 082,8)
 • Forsikringsresultat: 1 343,8 mill. kroner (1 257,6)
 • Combined ratio: 80,1 (79,3)
 • Kostnadsandel: 14,5 (14,9)
 • Finansresultat: 1 158,5 mill. kroner (512,9)
 

Hovedpunkter hittil i 2020 (2019)

 • Resultat før skatt: 1 979,7 mill. kroner (4 753,6)
 • Resultat per aksje: 2,95 kroner (8,25)
 • Premieinntekter: 13 335,8 mill. kroner (12 019,5)
 • Forsikringsresultat: 2 401,4 mill. kroner (2 055,7)
 • Combined ratio: 82,0 (82,9)
 • Kostnadsandel: 14,8 (14,9)
 • Finansresultat: minus 360,8 millioner kroner pluss 1 195,1)

Denne meldingen inneholder alternative resultatmål (APMs). APMs er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i et dokument som heter Gjensidige konsern alternative resultatmål Q2 2020.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontakter:
Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf:  47 957 93 631

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2019, mens forvaltningskapitalen utgjorde 112 milliarder kroner.