Endringer i Gjensidiges konsernledelse

Gjensidige Forsikring ASA gjør endringer i konsernledelsen fra 1. oktober 2016. Samtidig iverksettes effektiviseringstiltak for å sikre en konkurransedyktig organisasjon som kan gjennomføre konsernets strategiske prioriteringer. Gjensidiges finansielle mål forblir uendret.

- Vi skal satse enda mer på å levere de beste digitale kundeopplevelsene i nordisk skadeforsikring. Samtidig skal vi styrke vår tilstedeværelse i det voksende markedet for person- og helseforsikringer, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

- Vi må hele tiden sørge for å drive virksomheten så effektivt som mulig. Nå reduserer vi kostnader på noen områder for å skaffe rom for investeringer i teknologi, merkevare og kompetanse som vil styrke Gjensidiges posisjon framover, sier Baastad.

Jostein Amdal blir ny finansdirektør (CFO) etter Catharina Hellerud, som fortsetter som konserndirektør, nå med ansvar for konsernområdet Analyse, Produkt og Pris. Amdal har ledet kapitalstyring og M&A de to siste årene, og har tidligere vært risikoansvarlig i konsernet.

Martin Danielsen går ut av konsernledelsen for å lede Gjensidiges satsing på analytisk drevet forsikring, og vil rapportere til Hellerud. Krister Aanesen tiltrer som fungerende konserndirektør med ansvar for Privat-segmentet når Hege Yli Melhus Ask går i foreldrepermisjon. Aanesen har det siste året hatt ansvar forretningsstyring i Privat og har tidligere ledet selskapets avdeling for motorvognforsikring. I løpet av 2017 vil selskapet redusere bemanningen med om lag 190 årsverk i stab- og støttefunksjoner i hele konsernet. Det vil i tredje kvartal 2016 bli gjort en engangsavsetning på om lag 120 millioner kroner til dekning av restruktureringskostnader.

-Målet er å unngå oppsigelser ved å tilby frivillige løsninger til medarbeidere, sier Baastad. Gjensidiges konsernledelse vil fra 1. oktober 2016 bestå av:

  • Helge Leiro Baastad, konsernsjef
  • Jostein Amdal, finansdirektør (CFO)
  • Sigurd Austin, konserndirektør Skade
  • Cecilie Ditlev-Simonsen, konserndirektør Merkevare og Kommunikasjon
  • Mats C. Gottschalk, konserndirektør Næringsliv
  • Catharina Hellerud, konserndirektør Analyse, Produkt og Pris
  • Jørgen Ringdal, konserndirektør Konsernstab/Fellestjenester
  • Kim Rud-Petersen, konserndirektør Norden
  • Kaare Østgaard, konserndirektør Teknologi og Utvikling
  • Krister Aanesen, konserndirektør Privat (konstituert mens Hege Yli Melhus Ask har foreldrepermisjon)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Media:
Øystein Thoresen. Tlf.: (+47) 952 33 382

IR
Janne Merete Flessum Tlf.:(+47) 915 14 739
Investorkontakt Katharina Helena Hesbø Tlf.: (+47) 993 62 804

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner

Abonner

Dokumenter og linker