Et år sterkt preget av ekstraordinære værforhold og høye avviklingsgevinster - Styret foreslår et utbytte på 7,10 kroner per aksje

Report this content

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1 661,2 millioner kroner (995,5) i kvartalet. Overskudd fra Gjensidige Bank er ikke inkludert i dette tallet.

Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1 914,4 millioner kroner (555,4), tilsvarende en combined ratio på 68,5 (90,7).

Resultatet ble påvirket av høye avviklingsgevinster på 1,4 milliarder kroner (0,3). Justert for dette ble forsikringsresultatet 530,3 millioner kroner (254,8), tilsvarende en combined ratio på 91,3 (95,7). Finansavkastningen ble minus 0,4 prosent (0,9), eller minus 231,0 millioner kroner (489,2). Resultat etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 1 304,2 millioner kroner (1 002,1), tilsvarende 2,61 kroner (2,01) per aksje.

– Forbedringen i forsikringsresultatet fra fjerde kvartal 2017 var et resultat av betydelig høyere avviklingsgevinster, som en følge av en grundig gjennomgang av våre skadereserver. I tillegg bidro premievekst og bedre underliggende lønnsomhet, særlig for motorvogn i Norge, til resultatforbedringen. Vår virksomhet utenfor Norge viser fortsatt god fremgang, og vår strenge kostnadsdisiplin har ført til en nedgang i kostnadsandelen, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

– For 2018 er vi ikke fornøyde med de underliggende resultatene, selv når de justeres for ekstraordinære væreffekter. Det foreslåtte aksjeutbyttet er likevel på nivå med fjorårets, og bekrefter vårt løfte om å tilstrebe et høyt og stabilt nominelt utbytte til våre aksjonærer, sier Baastad.

Premieinntektene i kvartalet økte med 1,9 prosent fra fjerde kvartal 2017, som følge av igangsatte prisøkninger, spesielt innen motorvogn i Norge. I tillegg til de ovennevnte avviklingsgevinstene og noe lavere erstatninger som følge av storskader, har en mer gunstig underliggende frekvensskadesituasjon også bidratt til å øke forsikringsresultatet.

Pensjonssegmentet oppnådde et høyere resultat dette kvartalet, hovedsakelig som følge av engangseffekter.

Finansavkastningen i kvartalet var lavere enn i samme periode året før, etter negativ avkastning på selskapsobligasjoner og omløpsaksjer. Dette ble bare delvis utlignet av positive bidrag fra eiendom, Private Equity, statsobligasjoner og enkelte sikringsinstrumenter.

Gjensidige Bank oppnådde et lavere resultat enn i samme kvartal året før på grunn av en positiv engangseffekt fra salget av den, usikrede låneporteføljen av nedskrevne fordringer i fjerde kvartal 2017, i tillegg til engangsposter som blant annet var knyttet til salget av banken. Det var også en underliggende reduksjon, som skyldtes lavere inntekter og høyere utgifter.

Hittil i år har konsernet oppnådd et resultat før skatt på 4 265,0 millioner kroner (5 216,8). Overskuddet fra Gjensidige Bank er ikke inkludert i dette. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 3 605,8 millioner kroner (3 410,1), tilsvarende en combined ratio på 85,0 (85,4). Resultatet ble positivt påvirket av høye avviklingsgevinster på 2,4 milliarder kroner (1,0). Justert for dette ble forsikringsresultatet 1 248,9 millioner kroner (2 379,8), tilsvarende en combined ratio på 94,8 (89,8). Finansavkastningen var 1,5 prosent (3,7), tilsvarende 820,9 millioner kroner (2 002,6). Resultat etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 3 716,4 millioner kroner (4 519,3), tilsvarende 7,44 kroner (9,05) per aksje. Premieinntektene fra skadeforsikring økte til 24,1 millioner kroner (23,4) for året.

Hovedpunkter fjerde kvartal 2018 (fjerde kvartal 2017)

 • Resultat før skatt: 1 661,2 millioner kroner (995,5)
 • Resultat per aksje: 2,61 kroner (2,01)
 • Premieinntekter: 6 081,2 millioner kroner (5 969,5)
 • Forsikringsresultat: 1 914,4 millioner kroner (555,4)
 • Combined ratio: 68,5 (90,7)
 • Kostnadsandel: 14,8 (15,8)
 • Finansresultat: Minus 231,0 millioner kroner (489,2)

Foreslått utbytte

 • Foreslått ordinært utbytte: 3 550 millioner kroner (3 550)
 • Foreslått ordinært utbytte per aksje: 7,10 kroner (7,10)

Hovedpunkter 2018 (2017)

 • Resultat før skatt: 4 265,0 millioner kroner (5 216,8)
 • Resultat per aksje: 7,44 kroner (9,05)
 • Premieinntekter: 24 052,8 millioner kroner (23 398,3)
 • Forsikringsresultat: 3 605,8 millioner kroner (3 410,1)
 • Combined ratio: 85,0 (85,4)
 • Kostnadsandel: 15,2 (15,3)
 • Finansresultat: 820,9 millioner kroner (2 002,6)

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf:  47 957 93 631

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.800 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner.