Et solid førstekvartalsresultat

Report this content

Første kvartal 2019 var preget av mer gunstige værforhold i Norge og sterke finansmarkeder, noe som førte til en betydelig forbedring i Gjensidiges resultat sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Lønnsomheten for motorvognforsikringer i Norge nådde et vendepunkt i kvartalet. Dette åpner for en lavere underliggende skadeprosent for disse forsikringsproduktene fra andre kvartal. Salget av Gjensidige Bank ble fullført i kvartalet, noe som genererte en gevinst på 1,6 milliarder kroner. Konsernet fortsatte prosessen med å gjennomføre betydelige prisøkninger i alle segmenter. Sammen med omtegning og effektiviseringstiltak er dette ment å bedre den underliggende lønnsomheten.

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 3 030,7 millioner kroner (605,0) i kvartalet. Salget av Gjensidige Bank ble fullført 1. mars med en salgsproveny på ca. 5,6 milliarder kroner og en gevinst på 1,6 milliarder kroner for konsernet i første kvartal. Resultat før skatt uten denne gevinsten var 1 446,2 millioner kroner. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 798,1 millioner kroner (411,2), tilsvarende en combined ratio på 86,6 (93,0). Finansavkastningen var 1,2 prosent (0,5), tilsvarende 682,2 millioner kroner (254,8). Resultat etter skatt fra videreført og avviklet virksomhet ble 2 785,7 millioner kroner (534,4), tilsvarende 5,57 kroner (1,07) per aksje.

- Vi er fornøyd med å ha levert et solid resultat i første kvartal. Vi nådde en viktig milepæl i kvartalet da vi fullførte salget av Gjensidige Bank. Dette styrker vår finansielle fleksibilitet, og legger grunnlag for økt fokus på vår kjernevirksomhet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

- I tiden fremover vil vi fortsatt anstrenge oss for å nå våre operasjonelle mål, ved å fokusere på gode digitale kundeopplevelser for å sikre og utvikle den høye kundetilfredsheten som utgjør kjernen i vår virksomhet, sier Baastad. 

Premieinntektene fra skadeforsikring økte til 5 936,7 millioner kroner (5 866,3) for kvartalet. Forsikringsresultatet styrket seg hovedsakelig grunnet bedre værforhold i Norge sammenlignet med første kvartal i fjor. Høyere avviklingsgevinster og lavere storskader bidro også til det forbedrede resultatet.

Pensjonssegmentet oppnådde et bedre resultat i kvartalet, grunnet en økende kundeportefølje, vekst i forvaltningskapitalen og høyere finansinntekter.

Gjensidige Bank ble regnskapsført som en avviklet virksomhet frem til salget ble gjennomført 1. mars 2019. Resultat etter skattekostnad for årets to første måneder ble 37,6 millioner kroner (91,4 i første kvartal 2018).

Finansavkastningen var høyere enn i første kvartal i fjor. Det var særlig omløpsaksjer og obligasjoner i den frie porteføljen som bidro til det solide resultatet.

Hovedpunkter første kvartal 2019 (første kvartal 2018):

  • Resultat før skatt: 3 030,7 millioner kroner (605,0)
  • Resultat per aksje: 5,57 kroner (1,07)
  • Premieinntekter: 5 936,7 millioner kroner (5 866,3)
  • Forsikringsresultat: 798,1 millioner kroner (411,2)
  • Combined ratio: 86,6 (93,0)
  • Kostnadsandel: 14,9 (15,3)
  • Finansresultat: 682,2 millioner kroner (254,8)

Spesielle forhold og hendelser:

  • Salg av Gjensidige Bank fullført, med en gevinst på 1,6 milliarder kroner for konsernet
  • Utbytte for 2018 utbetalt 9. april 2019: 3 550 millioner kroner, tilsvarende 7,10 kroner per aksje

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf:  47 957 93 631

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner.