Fjerde kvartal og foreløpig resultat 2016. Solid fjerde kvartal og rekordsterkt årsresultat – styret foreslår et utbytte på 6,80 per aksje

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1.305,8 millioner kroner (1.470,6) i kvartalet. Forsikringsresultatet ble 700,4 millioner kroner (879,2), tilsvarende en combined ratio på 87,7 (84,0). Finansavkastningen i kvartalet var 1,0 prosent (1,1), tilsvarende 561,4 millioner kroner (610,8). Resultat etter skatt ble 1 090,4 millioner kroner (1.246,7), tilsvarende 2,18 kroner (2,49) per aksje. 

– Vi er svært fornøyd med resultatet for hele 2016 og med en solid avslutning på året, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. I tiden fremover vil vi fortsette å fokusere på høy kundetilfredshet og kostnadseffektiv drift samtidig som vi sikrer en attraktiv avkastning for aksjonærene våre, sier Baastad.

Styret i Gjensidige har foreslått et utbytte basert på resultatet for regnskapsåret 2016 på 3,4 milliarder kroner (3,2), tilsvarende 6,80 kroner (6,40) per aksje. Dette kommer i tillegg til utbytter utbetalt gjennom 2016 knyttet til utdeling av overskuddskapital på totalt 3,0 milliarder kroner.

– Gjensidige er et utbytteselskap, og vi har som mål å levere et høyt, stabilt nominelt utbytte til aksjonærene våre på regelmessig basis. Vi vil i tillegg fortsette å utbetale eventuell overskuddskapital utover målsatt kapitalisering over tid. Vekst kombinert med fortsatt disiplin på risikotaking og kapitalstyring og økt reserveoppløsning vil understøtte inntjening og utbytteutbetalinger i tiden fremover, konkluderer Baastad.

Et lavere forsikringsresultat i fjerde kvartal 2016 sammenlignet med fjerde kvartal 2015 skyldtes delvis en mer normal værsituasjon og dermed et mer normalt frekvensskadenivå generelt. I tillegg var utviklingen i den underliggende skadeinflasjonen noe mindre gunstig. Engangskostnader knyttet til omstrukturering og avsetning for arbeidsgiveravgift påvirket forsikringsresultatet negativt med 66,9 millioner kroner. Et lavere storskadeinnslag og høyere avviklingsgevinster bidro positivt til resultatutviklingen. Gjensidige Bank viste en positiv resultatutvikling sammenlignet med samme periode i 2015, hovedsakelig som følge av porteføljevekst og bedre finansavkastning. Gjensidige Pensjon og Sparing fikk et bedre resultat på grunn av økte volumer. Finansresultatet i kvartalet ble positivt påvirket av god avkastning på investeringen i SpareBank1 SR-Bank, eiendomsinvesteringen og taktisk allokering.

For 2016 som helhet fikk Gjensidige et rekordresultat før skatt på 6.139,9 millioner kroner (5.049,7). Forsikringsresultatet ble 3.734,6 millioner kroner (3.456,9), tilsvarende en combined ratio på 83,4 (83,7). Justert for engangskostnader knyttet til pensjon, omstrukturering og arbeidsgiveravgift endte forsikringsresultatet på 3.445,0 millioner kroner, på nivå med rekordresultatet i 2015. Finansavkastningen var 3,9 prosent (2,6), tilsvarende 2.155,1 millioner kroner (1.492,4). Resultat etter skatt ble 4.665,9 millioner kroner (3.784,7), tilsvarende 9,34 kroner per aksje (7,57). Forsikringsresultatet ble positivt påvirket av solid premievekst på 5,5 prosent, som ga premieinntekter på 22,4 milliarder kroner (21,3), sammenlignet med året før. Resultatet gjenspeiler også fortsatt god kunde- og risikoseleksjon og risikoprising.

Foreslått utbytte

 • Foreslått ordinært utbytte: 3.400 millioner kroner (3.200)
 • Foreslått ordinært utbytte per aksje: 6,80 kroner (6,40)

Hovedpunkter fjerde kvartal 2016 (fjerde kvartal 2015)

 • Resultat før skattekostnad: 1.305,8 millioner kroner (1.470,6)
 • Resultat per aksje: 2,18 kroner (2,49)
 • Premieinntekter: 5.685,6 millioner kroner (5.493,5)
 • Forsikringsresultat: 700,4 millioner kroner (879,2)
 • Combined ratio: 87,7 (84,0)
 • Kostnadsandel: 17,1 (16,0)
 • Finansresultat: 561,4 millioner kroner (610,8)

Hovedpunkter 2016 (2015)

 • Resultat før skattekostnad: 6.139,9 millioner kroner (5.049,7)
 • Resultat per aksje: 9,34 kroner (7,57)
 • Premieinntekter: 22.441,9 millioner kroner (21.272,0)
 • Forsikringsresultat: 3.734,6 millioner kroner (3.456,9)
 • Combined ratio: 83,4 (83,7)
 • Kostnadsandel: 14,2 (15,1)
 • Finansresultat: 2.155,1 millioner kroner (1.492,4)

I tillegg til finansiell rapportering i henhold til IFRS, bruker Gjensidige alternative resultatmål (APM) for å presentere virksomheten på en mer relevant måte for ulike interessenter. De alternative resultatmålene har vært brukt konsistent over tid, og relevante definisjoner fremgår i delårsrapportene. Sammenlignbare tall er oppgitt for alle alternative resultatmål i delårsrapportene.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Flessum Tlf:  47 915 14 739

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner