Ny kapitalstrategi og oppdaterte finansielle mål

Styret i Gjensidige Forsikring ASA vedtok den 21. oktober 2013 ny kapitalstrategi og oppdaterte finansielle mål.

Forslag ekstraordinært utbytte
Styret foreslår å dele ut overskuddskapital på 3,0 milliarder kroner, tilsvarende 6,00 kroner per aksje, i ekstraordinært utbytte i mai 2014.

Gjensidigestiftelsen, som er Gjensidiges største eier, har gitt sin støtte til forslaget og samtidig kommunisert at ekstraordinære utbytter fra Gjensidige vil forvaltes blant annet med sikte på å understøtte kundeutbyttemodellen og bidra til økt stabilitet i fremtidige kundeutbytter.

Ny kapitalstrategi
Eventuell fremtidig overskuddskapital utover målsatt kapitalisering vil over tid deles ut i form av ekstraordinære utbytter. Med målsatt kapitalisering menes en kapitalisering tilpasset Gjensidiges til en hver tid gjeldende strategiske mål og risikoappetitt. Konsernet skal opprettholde finansiell handlefrihet og samtidig ha en streng kapitaldisiplin.

Målsatt kapitalisering vil ta utgangspunkt i mest bindende kapitalkrav tillagt en teknisk buffer og en buffer for å sikre finansiell fleksibilitet knyttet til:

  • endrede rammebetingelser
  • organisk vekst og mindre oppkjøp som ikke finansieres ved tilbakeholdt overskudd
  • stabilisering av ordinært utbytte over tid

For øyeblikket er det mest bindende kapitalkravet A-rating kravet fra Standard & Poor’s. Styret har vedtatt en teknisk buffer utover dette kravet på 5 prosent.

Ny utbyttepolitikk
Styret vedtok samtidig en ny utbyttepolitikk som skal gjelde fra og med regnskapsåret 2014 som følger:

«Gjensidige har som mål å utbetale høye og stabile ordinære utbytter til sine aksjeeiere.

Det er styrets mål at minst 70 prosent av resultat etter skatt over tid utdeles som ordinært utbytte. Ved fastsettelse av størrelsen på det ordinære utbyttet vil det tas hensyn til forventet fremtidig kapitalbehov.

Gjensidige vil i tillegg over tid utbetale overskuddskapital utover målsatt kapitalisering via ekstraordinære utbytter».

Forslag til ordinært utbytte for regnskapsåret 2013 vil baseres på gjeldende utbyttepolitikk og kan ventes å ligge i intervallet 50-80 prosent av resultat etter skatt. Beregningsgrunnlaget vil justeres for den negative resultateffekten av nedskrivningen av Storebrand i første kvartal.

Nytt mål for egenkapitalavkastning
Videre vedtok styret å endre målet for egenkapitalavkastning fra minimum 15 prosent før skatt til minimum 15 prosent etter skatt fra og med 2015.

Delårsrapport tredje kvartal 2013
Gjensidige Forsikring ASA rapporterer i dag også resultater for tredje kvartal 2013, og det vises til separat børs-/pressemelding for nærmere redegjørelse av resultatene.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Analytikere og investorer:
Direktør investorkontakt Janne Flessum, Tel: +47 915 14 739
Investorkontakt Linn Soltvedt, Tel: +47 411 10 555
Investorkontakt Anette Bolstad, Tel: +47 416 77 722

Presse:
Informasjonsdirektør Øystein Thoresen, Tel: +47 952 33 382

Abonner

Dokumenter og linker