Tredje kvartal 2015: Gjensidige Forsikring Konsern: Beste forsikringsresultat noensinne, nok en gang

Gjensidige Forsikring Konsern fikk i årets tredje kvartal et resultat før skatt på 951,7 millioner kroner (1.336,7). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1.091,0 millioner kroner (755,0). Investeringsporteføljen hadde en finansavkastning på minus 0,3 prosent (pluss 1,0), eller minus 150,4 millioner kroner (pluss 552,0). Resultat etter skatt ble 594,7 millioner kroner (997,7), tilsvarende 1,19 kroner per aksje (2,00).

– Gjensidige leverer igjen et rekordsterkt forsikringsresultat. Vår kjernevirksomhet utviklet seg positivt, med solid premievekst, reduserte erstatningsutbetalinger og god kostnadskontroll, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Økningen i forsikringsresultatet ble drevet av en premievekst på 5,1 prosent, kombinert med en fortsatt sterk underliggende frekvensskadeutvikling og økte avviklingsgevinster, delvis motvirket av økt storskadeinnslag. To flommer i Norge i september påvirket storskadeinnslaget med 80,0 millioner kroner.

Gjensidige Bank rapporterte et positivt, men noe svakere resultat i kvartalet, noe som i hovedsak skyldtes lavere gevinster på finansielle instrumenter. Pensjon og sparing viste et positivt resultat, på nivå med tredje kvartal i fjor.

Finansresultatet i kvartalet ble negativt påvirket av at rentedifferansen mellom statsobligasjoner og selskapsobligasjoner økte, og av svake aksjemarkeder.

Konsernet fikk et resultat før skatt hittil i år på 3.579,2 millioner kroner (4.240,5). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble rekordhøye 2.577,6 millioner kroner (2.055,1). Finansavkastningen ble 1,5 prosent (3,6), tilsvarende 881,6 millioner kroner (2.059,0). Resultat etter skatt ble 2.538,0 millioner kroner (3.225,5), tilsvarende 5,08 kroner (6,45) per aksje.

– Vi er stadig tryggere på at vi vil levere en solid resultat- og utbyttevekst over tid, og god lønnsomhet i forsikringsvirksomheten forventes å motvirke et utfordrende klima for finansavkastningen i tiden fremover, sier Baastad.

Resultat- og utbyttevekst skal sikres gjennom solid premievekst, enda mer effektiv kjernevirksomhet, økte avviklingsgevinster og mindre regulatorisk usikkerhet.

Hovedpunkter tredje kvartal 2015 (tredje kvartal 2014):

 • Resultat før skatt: 951,7 millioner kroner (1.336,7)
 • Resultat per aksje: 1,19 (2,00) kroner
 • Premieinntekter: 5.471,2 millioner kroner (5.203,6)
 • Forsikringsresultat: 1.091,0 millioner kroner (755,0)
 • Combined ratio: 80,1 (85,5)
 • Kostnadsandel: 14,5 (14,5)
 • Finansresultat: minus 150,4 millioner kroner (pluss 552,0)

Hovedpunkter hittil i år 2015 (hittil i år 2014):

 • Resultat før skatt: 3.579,2 millioner kroner (4.240,5)
 • Resultat per aksje: 5,08 (6,45) kroner
 • Premieinntekter: 15.778,5 millioner kroner (15.172,4)
 • Forsikringsresultat: 2.577,6 millioner kroner (2.055,1)
 • Combined ratio: 83,7 (86,5)
 • Kostnadsandel: 14,8 (14,9)
 • Finansresultat: 881,6 millioner kroner (2.059,0)

Hendelser etter balansedagen

Gjensidige inngikk en avtale 6. oktober 2015 om salg av 50 prosent av aksjene i Oslo Areal til AMF Pensionsforsäkring. Vederlaget vil bli reinvestert i eiendom. For en nærmere beskrivelse, se vedlagte kvartalsrapport. Transaksjonen er betinget av regulatorisk godkjenning.

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Informasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Janne Merete Flessum Tlf:  47 915 14 739
IR-officer Anette Bolstad Tlf: 47 416 77 722

Om oss

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som er bygget av kunder, for kunder. Konsernet er notert ved Oslo Børs. I mer enn 200 år har vi ansatt ildsjeler som arbeider for å sikre kunders liv, helse og verdier. Vi har om lag 3.900 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.I Norge tilbys også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner