Veldig solid resultat for tredje kvartal

Report this content

Solid drift, effektive pristiltak, god risikoseleksjon og streng kostnadskontroll resulterte i et rekordhøyt forsikringsresultat for tredje kvartal. Finansavkastningen avspeilte markedsforholdene og var moderat. Gjensidiges utsikter er fortsatt lovende. Styret har vedtatt et utbytte på 4,00 kroner per aksje som representerer utdeling av overskuddskapital.

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 2 022,0 millioner kroner (2 048,4) i kvartalet. Resultat etter skatt ble 1 495,1 millioner kroner (1 550,6), tilsvarende 2,99 kroner (3,10) per aksje. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1 804,0 millioner kroner (1 512,3), tilsvarende en combined ratio på 76,0 (78,2). De viktigste bidragsyterne til forbedringen var Næringsliv og Danmark.

Styret har vedtatt utdeling av overskuddskapital på 2 000 millioner kroner, tilsvarende 4,00 kroner per aksje. Vedtaket er basert på fullmakt styret fikk til å beslutte utdeling av utbytte, fra generalforsamlingen som ble avholdt 24. Mars 2021. Utdelingen er i tråd med den nåværende kapitalstrategien og utbyttepolitikk.Utbetaling av utbyttet er avhengig av godkjennelse fra Finanstilsynet. Relevante nøkkeldatoer vil bli annonsert ved godkjennelse.

- Vi er veldig fornøyde med de sterke resultatene vi fortsetter å levere. Vi vil fortsette å fokusere på vekst i våre markeder. Sammen med sterk og effektiv drift og dedikerte medarbeidere er dette en forutsetning for å levere solide resultater og attraktiv avkastning, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Covid-19-pandemien hadde en positiv innvirkning på konsernets erstatningskostnader, som anslås til om lag 64 millioner kroner (41), tilsvarende 0,9 prosentpoeng (0,6) på skadeprosenten. Den positive effekten skyldes hovedsakelig redusert reisevirksomhet.

Premieinntektene fra skadeforsikring økte med 8,2 prosent til 7 516,1 millioner kroner (6 949,0) for kvartalet. I lokal valuta økte premiene med 9,1 prosent. Premieinntektene økte takket være solide fornyelser og effektive, differensierte pristiltak. Økningen i forsikringsresultat tilskrives hovedsakelig premievekst. Den underliggende frekvensskadeprosenten ble forbedret med 1,4 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal i fjor, drevet av segmentene Privat, Næringsliv, Danmark og Sverige. Justert for effektene av covid-19-relaterte krav var bedringen på 1,6 prosentpoeng.

Pensjonssegmentet fikk et sterkere resultat i perioden, drevet av økte driftsinntekter.

Finansavkastningen var 0,3 prosent (0,9), tilsvarende 207,5 millioner kroner (550,6). Dempede forventninger til økonomisk vekst og en viss økning i forventningene til inflasjon ga varierende avkastning for de ulike aktivaklassene. Avkastningen på sykliske aktiva som aksjer ble svekket, men ikke like mye for alle markedene. For eiendom og kreditt var utviklingen god.

Hittil i år har konsernet et resultat før skatt på 5 949,3 millioner kroner (4 028,1). Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 4 370,9 millioner kroner (3 913,8), tilsvarende en combined ratio på 79,8 (80,7). Resultat etter skattekostnad ble 4 654,7 millioner kroner (3 023,4). Resultat per aksje ble 9,31 kroner (6,05). Bedringen i forsikringsresultatet var drevet av 6,8 prosent vekst i premieinntekter og høyere avviklingsgevinster som delvis ble utlignet av et større storskadeinnslag. Premieinntektene økte med 8,1 prosent målt i lokal valuta. Den rapporterte underliggende frekvensskadeprosenten var noe bedre enn samme periode i fjor. Justert for effektene av vær- og covid-19-relaterte krav var bedringen på 1,6 prosentpoeng.

Pensjonssegmentet oppnådde et bedre resultat takket være økte drifts- og finansinntekter.

Finansavkastningen var 2,6 prosent (0,3), tilsvarende 1 565,7 millioner kroner (189,8). Investeringer i renteinstrumenter med lang durasjon ble negativt påvirket av renteøkningen hittil i år, men samtidig bidro lavere kredittmarginer positivt. Økt inflasjon (lavere realrenter) ga også en del positive effekter for renteporteføljen. Nettoendringen ble en beskjeden positiv avkastning på renteinstrumenter i perioden. Bedringen i utsiktene til økonomisk innhenting bidro til en økning i avkastningen på rentebærende instrumenter med kreditteksponering, aksjer, råvarer og eiendom.

Hovedpunkter tredje kvartal 2021 (tredje kvartal 2020)

 • Resultat før skatt: 2 022,0 millioner kroner (2 048,4)
 • Resultat per aksje: 2,99 kroner (3,10)
 • Premieinntekter: 7 516,1 millioner kroner (6 949,0)
 • Forsikringsresultat: 1 804,0 millioner kroner (1 512,3)
 • Combined ratio: 76,0 (78,2)
 • Kostnadsandel: 13,6 (13,9)
 • Finansresultat: 207,5 millioner kroner (550,6)

Hovedpunkter hittil i 2021 (2020)

 • Resultat før skatt: 5 949,3 millioner kroner (4 028,1)
 • Resultat per aksje: 9,31 kroner (6,05)
 • Premieinntekter: 21 664,8 millioner kroner (20 284,8)
 • Forsikringsresultat: 4 370,9 millioner kroner (3 913,8)
 • Combined ratio: 79,8 (80,7)
 • Kostnadsandel: 14,1 (14,5)
 • Finansresultat: 1 565,7 millioner kroner (189,8)

Vedtatt utbytte (som representerer utdeling av overskuddskapital):

 • 2 000 millioner kroner, tilsvarende 4,00 kroner per aksje

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Kontaktpersoner, Gjensidige Forsikring ASA

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen. Tlf: 47 952 33 382
IR-direktør Mitra Hagen Negård Tlf: 47 957 93 631

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 3 700 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Driftsinntektene var 28 milliarder kroner i 2020, mens forvaltningskapitalen utgjorde 118 milliarder kroner.