GomSpace (leverandør av of nanosatelliter) kunngjør emisjon i forbindelse med notering på Nasdaq First North Stockholm (Premier Segment)

Denne pressemelding er ikke for utgivelse, publisering eller distribusjon, direkte eller indirekte, i eller til Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, Sør-Afrika, Sveits eller USA, eller i noen annen jurisdiksjon hvor distribusjon av denne pressemelding vil være ulovlig. Se også avsnittet VIKTIG INFORMASJON nedenfor.

Styret i GS Sweden AB (publ) (“Selskapet” eller “GomSpace”), morselskap for GomSpace ApS, har, for fullt ut å dra fordel av sin sterke markedsposisjon, besluttet å utvide aksjonærkretsen gjennom en ny utstedelse av aksjer («Tilbudet»). Styret i Selskapet har også søkt om notering av Selskapets aksjer for handel på Nasdaq First North Stockholm (Premier Segment).

Tilbudet er rettet mot allmenheten i Sverige, Danmark og Norge samt til profesjonelle investorer i Sverige og internasjonalt.

 • Tilbudet omfatter utstedelse av nye aksjer til et samlet beløp på SEK 125 millioner, hvilket tilsvarer inntil 10.000.000 nye aksjer til fastsatt tegningskurs på SEK 12,50 per aksje.
 • Garantiforpliktelser har blitt avgitt tilsvarende SEK 100 millioner (80 prosent) av Tilbudet.
 • Tegningsperioden for Tilbudet er mellom 19. mai 2016 og 1. juni 2016.
 • Betinget av at søknaden om notering godkjennes, er første handelsdag planlagt å falle på eller omkring 16. juni 2016.
 • Alle eksisterende aksjonærer har forpliktet seg til handelsrestriksjoner for en periode på 24 måneder fra datoen for notering.

Kort om GomSpace
Selskapets virksomhet utøves gjennom det heleide danske datterselskapet GomSpace ApS, med driftskontor i Aalborg, Danmark. GomSpace utvikler og selger produkter og utfører tjenester og vedlikehold i det globale nanosatelittmarkedet.

GomSpace er en internasjonalt anerkjent leverandør av profesjonelle, nøkkelferdige nanosatelitt-løsninger, plattformer og kommersielle hyllevare sub-systemer og programvare moduler. Selskapet utvikler for tiden fullstendige multi-satellittoppdrag for en rekke industrier, inkludert luftfart, shipping og landbruk så vel som sikkerhetsrelaterte produkter. GomSpaces hovedprodukttilbud i markedet er evnen til å levere skreddersydde nanosatellitt-plattformer med relevant nyttelast for å møte spesifikke kundekrav og, dersom det er påkrevet, levere en fullstendig oppdragsløsning. Dette betyr at GomSpace håndterer alle forhold for kunden hva angår satellittutvikling, produksjon, oppskytning og drift. GomSpaces kjernekompetanse er innen satellitt- og radioteknologi. Med hovedkvarter i Aalborg, Danmark, kjent som en radio-hub siden 1970-tallet, har GomSpaces ledelse og nøkkelpersoner inngående kunnskap om kompleks radioteknologi.

Det globale markedet viser et stort potensial for nanosatellitter. I de senere år har ledelsen i GomSpace vurdert ulike muligheter for langsiktige, strategiske trekk for å gjøre GomSpace i stand til å utnytte dette vekstpotensialet. En emisjon vil gi GomSpace tilgang på ekstra kapital og dermed bringe Selskapet i en enda sterkere posisjon enn dagens.

Selv om GomSpace anses som en pioner og en aktør som setter dagsorden i markedet, må virksomheten tilsvarende ses på som svært dynamisk og vekstbestemt. «Å forplikte seg til en emisjon på dette stadiet synes som det naturlige skritt for oss» forklarer Niels Buus (CEO). «Vi har brukt det siste tiåret, skritt for skritt og ofte som pioner, på å bygge opp vår egen markedsposisjon samt å bygge opp markedet som sådan. På dette stadiet, og GomSpaces erfaring tatt i betraktning, vil en tilførsel av mer kapital gjøre oss i stand til å konsolidere, hvilket er nødvendig. Kapitaltilførselen vil bli vår inngangsport for utvidelser som kan generere økte salg. Vi vil løfte produktutviklingen og har planer for å etablere datterselskaper i USA og i Singapore. Nå og fremover vil GomSpace fremdeles bli ansett som en pioner i bransjen, men vårt fokus vil først og fremst dreie mot å skape en profesjonell virksomhetsplattform som hviler på volum og strømlinjeformet tilnærming, med det større oppdraget – å tilføre verdi», avslutter Niels Buus.

Tilbudet

 • Tilbudet er rettet mot allmennheten i Sverige, Danmark og Norge samt til profesjonelle investorer i Sverige og internasjonalt. Årsaken til at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes er ønske om å utvide aksjonærkretsen.
 • Tilbudet omfatter utstedelse av nye aksjer for et samlet beløp på SEK 125 millioner, hvilket tilsvarer inntil 10.000.000 nye aksjer til fastsatt tegningskurs på SEK 12,50 per aksje. Tegningskursen er fastsatt av Selskapets styre og majoritetsaksjonærer, etter konsultasjon med deres finansielle rådgiver Stockholm Corporate Finance.
 • Garantiforpliktelser har blitt avgitt tilsvarende SEK 100 millioner (80 prosent) av Tilbudet mot kontantvederlag på ti (10) prosent av det garanterte beløp.
 • Tegningsperioden for Tilbudet er mellom 19. mai 2016 og 1. juni 2016
 • Betaling skal skje tre (3) virkedager etter at sluttseddel har blitt sendt ut med bekreftelse på tildeling. Forventet oppgjørsdato for Tilbudet er 10. juni 2016.
 • Et prospekt med fullstendige betingelser for Tilbudet vil bli utstedt senest dagen før første dag i tegningsperioden. Utstedelsen vil bli kunngjort gjennom en pressemelding.
 • Betinget av at søknaden om notering godkjennes, er første handelsdag planlagt å falle på eller omkring 16. juni 2016.

Bakgrunn og årsaker          
GomSpace ble etablert i 2007 av initiativtagerne til de aller første oppskytningene av nanosatellitter i verden. Etterspørselen etter rimelige satellitter som er relativt enkle å håndtere øker som aldri før. For at GomSpace skal kunne møte etterspørselen fra eksisterende og nye kunder, for å beholde sin andel av markedet som holder en sterk markedsposisjon, er styret av den oppfatning at det mangler arbeidskapital. Provenyet fra Tilbudet vil bli brukt til følgende:

Ekspansjon (50-55 prosent av provenyet)
For at GomSpace skal opprettholde sin markedsandel har det blitt utarbeidet en omfattende ekspansjonsplan, herunder utvikling av et produktveikart og utvikling av utstyr og anlegg for å skape en mer effektiv produksjon. 70 prosent av satellittmarkedet er lokalisert i USA. GomSpace planlegger å etablere datterselskaper i USA for å utnytte fordelene i det amerikanske markedet. Det er også planlagt å etablere et datterselskap i Singapore, en hub for lufttrafikk i Øst Asia.

Nye bruksområder (45-50 prosent av provenyet)
For å møte den økte etterspørselen etter sporings- og kommunikasjonsapplikasjoner ved bruk av nanosatellitter, vil GomSpace investere i å utvikle organisasjonen og produktene innen dette segmentet. Investering i tilgang til oppskytningstjenester vil også bli foretatt for å gi Selskapet mer kontroll over oppskytningstider og -steder.

Aksjestruktur og aksjekapital
Per i dag er Selskapets aksjekapital SEK 973.513,38, fordelt på 13.907.334 aksjer, hver pålydende SEK 0,07. Selskapets aksjekapital kan økes med inntil SEK 700.000 gjennom utstedelse av maksimalt 10.000.000 aksjer gjennom Tilbudet. Tilbudet kan følgelig medføre en maksimal utvanning på omtrent 42 prosent (beregnet som antall aksjer og stemmer før Tilbudet, dividert med det totale antall aksjer og stemmer etter Tilbudet).

Rådgivere
Stockholm Corporate Finance AB bistår som finansiell rådgiver og EY Law AB bistår som juridisk rådgiver for Selskapet i forbindelse med Tilbudet. Nordnet Bank AB er salgsagent i forbindelse med Tilbudet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 9635 6111
Email: nbu@gomspace.com

Diverse
Styret i Selskapet har søkt om notering av Selskapets aksjer på Nasdaq First North Stockholm (Premier Segment) og har engasjert FNCA Sweden AB som Certified Adviser.

For mer informasjon, vennligst besøkt vår hjemmeside www.gomspace.com.

VIKTIG INFORMASJON
Dette dokumentet er ikke godkjent av noen regulatorisk myndighet. Dokumentet er en pressemelding og ikke et prospekt og investorer bør ikke tegne seg for eller kjøpe de finansielle instrumenter som omtaler i dette dokumentet med mindre det skjer på grunnlag av informasjon inntatt i prospektet som vil bli godkjent av den svenske Finansinspektionen og gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Distribusjon av denne pressemelding kan i visse jurisdiksjoner være gjenstand for sanksjoner i henhold til lov og det er påkrevet at mottakere av dette, eller deler av dette, gjør seg kjent med og etterlever slike rettslige begrensninger. Informasjon i denne pressemeldingen utgjør ikke et tilbud om salg av aksjer, eller en oppfordring om å inngi tilbud om kjøp av aksjer, ei heller skal noe salg av de finansielle instrumenter omtalt her finne sted i noen jurisdiksjon hvor slikt tilbud, oppfordring om tilbud om kjøp eller salg ville kreve utarbeidelse av tilleggsprospekt eller annet tilbudsdokument, eller ville være ulovlig uten registrering eller anvendbare unntak fra registrering i henhold til verdipapirlovgivningen i noen slik jurisdiksjon.

Denne pressemelding utgjør ikke, og utgjør ikke en del av, noe tilbud eller oppfordring om å inngi tilbud om kjøp eller tegning av finansielle instrumenter i USA. De finansielle instrumentene nevnt her er ikke og vil ikke bli registrert i henhold til American Securities Act of 1933 («Securities Act»), og kan ikke bli tilbudt eller solgt i USA uten registrering i henhold til Securities Act, eller et unntak fra denne. Finansielle instrumenter nevnt her tilbys ikke til allmennheten i USA. Kopier av denne pressemelding er ikke utarbeidet for og må ikke bli distribuert eller sendt, helt eller delvis, direkte eller indirekte i eller til Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, Sveits eller USA eller til noen annen jurisdiksjon hvor enten distribusjon eller utstedelse av denne pressemeldingen ville være ulovlig.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker