Sterk vekst i Grieg Seafood

Pressemelding

20. November 2008.

Sjømatselskapet Grieg Seafood fikk et driftsresultat før biomassejustering på 60,3 millioner norske kroner i tredje kvartal mot 4,8 millioner i samme periode i fjor. Den sterke forbedringen skyldes mer stabil produksjon og godt laksemarked spesielt i USA og Storbritannia.

- Driftsresultatet er det beste som er oppnådd etter at selskapet ble notert på Oslo Børs. Den sterke forbedringen i resultatene kommer som et resultat av et godt laksemarked i perioden, spesielt i USA og Storbritannia, men også innenfor EU. Den biologiske produksjonen viser også en større stabilitet som spesielt har ført til en sterk resultatfremgang i Canada og Finnmark i perioden, sier administrerende direktør i Grieg Seafood Morten Vike.

Hovedtrekk – 3. kvartal 2008
• God resultatvekst. EBIT før biomassejustering økt til 60,3 MNOK i kvartalet mot 4,8 MNOK i Q3 2007.
• Konsernets driftsinntekter økt til 436,3 MNOK (+38 %).
• Slaktevolum på 13,510 tonn (+25 %) i kvartalet. Forventet slaktevolum i 2008 på 54,000 tonn.
• Underliggende resultatforbedring i 3 av 4 regioner. Resultatet i Rogaland er fortsatt negativt påvirket av PD-utbruddene i 2007/2008.
• Konsernets EBIT/kg før biomassejusteringer økte fra 0,44 NOK/kg i 3Q 2007 til 4,46 NOK/kg. EBITDA marginen i kvartalet ble 20,3 %.


Resultatet i Rogaland er fortsatt negativt påvirket av PD-utbruddene i 2007/2008 som har ført til høy produksjonskostnad og lav tilvekst. Resultatet fra Shetland er i kvartalet preget av lav produksjon som følge av lav vanntemperatur.

Slaktevolumet i kvartalet var 13,217 tonn sløyd vekt, en økning på 22 % fra tilsvarende periode i fjor. Forventet slaktevolum for hele 2008 er redusert til 54,000 tonn (56,000). Årsaken er svakere enn forventet tilvekst i Norge og Shetland som følge av PD-situasjonen samt lavere sjøtemperaturer.

Finansielle forhold
Grieg Seafood har identifisert et kapitalbehov i størrelsesorden 150 - 200 MNOK ut over etablerte rammer for å kunne gjennomføre den planlagte vekststrategien. Selskapet har en konstruktiv dialog med bankene for å sikre denne finansieringen. Ettersom bankene i dagens finanssituasjon vil kreve økt sikkerhet, har selskapets to største aksjonærer Grieg Holdings og Halde Invest forpliktet seg til å yte et ansvarlig lån på inntil 100 MNOK for å sikre denne tilleggsfinansieringen.

Som en del av diskusjonen rundt den utvidede lånerammen har banksyndikatet bekreftet å frasi seg betingelser knyttet til eksisterende låneavtale. Denne fravikelsen gjelder til utgangen av juni 2010. Per i dag vurderer selskapet det som sannsynlig at man vil være nær brudd på en av betingelsene for deler av 2009. Dersom selskapet vil bryte de opprinnelige lånebetingelsene, vil dette gi en økt kostnad på i underkant av 2 MNOK per kvartal i den perioden lånebetingelsene blir brutt, sier Morten Vike.


Fremtidsutsikter
- Grieg Seafoods organiske vekststrategi ligger fast. I tiden fremover vil selskapet øke fokus på å realisere synergier og systematisere arbeidet med interne forbedringsprosjekter for å oppnå lavere produksjonskostnader og økt produktivitet, sier Morten Vike.

Bedret lønnsomhet gjennom sterkere markedsorientering og satsing på markedssegmenter som vil gi en prispremie vil også fortsette.

Det er vanskelig å forutsi med sikkerhet effekten av den globale økonomiske krisen på etterspørselen etter laks. En viss svekkelse må påregnes. Samtidig er etterspørselen etter mat betydelig mindre konjunkturutsatt enn annen konsumentetterspørsel.

- Tilbudsveksten på laksemarkedet synes å bli klart svakere enn den har vært tidligere. Dette skyldes sykdomssituasjonen og svakere tilvekst i flere av produksjonsområdene. Dette bør bidra til at den globale markedsbalansen forblir god, sier Vike.

Forventet slaktevolum i 2009 er 63,000 tonn. For å gi tilstrekkelig prioritet og fokus på drift og lønnsomhet vil styret senke veksttakten noe. Forventet slaktevolum i 2010 vil være i intervallet 70-75,000 tonn. Det er styrets vurdering at en slik revisjon av veksttakten ikke vil gå på bekostning av selskapets inntjening i 2010. Fokus på organisk vekst som verdidriver er ikke endret. Selskapets organiske vekstpotensiale tilsier fortsatt en kapasitet på mer enn 80,000 tonn.For ytterligere informasjon kontakt:
Morten Vike:
Mobil: 994 911 65

For ytterligere informasjon se også våre nettsider, www.griegseafood.no