AKSJONÆRRAPPORT PR. 3. KVARTAL 2002

Report this content

Til aksjonærene i Hafslund ASA
(Sammenlignbare proforma resultater for 2001 i parentes).
 
Resultater i 3. kvartal 2002
Konsernets driftsresultat eksklusive avskrivninger (EBITDA) i 3. kvartal ble NOK 226 mill (NOK 320 mill). Etter avskrivninger ble drifts­resultatet NOK 9 mill (NOK 103 mill). Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig en resultat­føring av restruktureringskostnader på NOK 100 mill.  Restruktureringskostnadene er i første rekke knyttet til gjennomførte bemanningsreduksjoner, der antall årsverk ble redusert med 210. Den underliggende driften i kvartalet kjennetegnes av en fortsatt positiv utvikling knyttet til effektivisering av driftsprosesser. Den gjennomførte bemannings­reduksjonen er et resultat av dette arbeidet. Lavere kraftproduksjon og solgt kraft trekker resultatet ned sammenlignet med fjoråret. Innenfor sikkerhetssektoren bidrar den kraftige ekspansjonen til økte vekstkostnader sammenlignet med fjorårets kvartal.
 
Konsernets resultat fra aksjeinvesteringer har hatt en negativ utvikling i kvartalet. Resultat fra aksjeinvesteringer og tilknyttede selskaper ble NOK -114 mill (NOK -221 mill). Resultat før finansieringskostnader ble NOK -105 mill (NOK -118 mill).
 
Resultat før skatt i 3. kvartal ble NOK -330 mill (NOK -332 mill), mens resultat etter skatt ble NOK -191 mill (NOK -293 mill). Dette tilsvarer et resultat per aksje på NOK -0,99 (NOK -1,48). Utvannet resultat per aksje tilsvarer resultat per aksje.
 
Hafslund Kraftproduksjon
EBITDA for Hafslund Kraftproduksjon i 3. kvartal ble NOK 91 mill (NOK 116 mill), mens driftsresultatet ble NOK 77 mill (NOK 102 mill). Samlede investeringer i kvartalet var NOK 4 mill (NOK 3 mill). Den underliggende driften i produksjons­anleggene i Glomma har vært god med høy produksjons­tilgjengelighet. En svært nedbørfattig september  ga lav kraftproduksjon i slutten av kvartalet, noe som trekker resultatet ned. Virksomheten i USA hadde en vannkraft­produksjon i kvartalet på tilnærmet normal­nivå og 16 prosent bedre enn fjoråret.
 
EBITDA for den norske kraftproduksjonsvirksomheten i 3. kvartal ble NOK 78 mill (NOK 101 mill). Driftsresultatet ble NOK 69 mill (NOK 92 mill). Oppnådd salgspris i kvartalet ble 14,3 øre/kWh (13,3 øre/kWh), mens gjennomsnittlig spotpris var 14,0 øre/kWh (17,5 øre/kWh). Kraft­produksjonen i kvartalet ble 783 GWh (948 GWh). Dette er 5 prosent lavere enn normalnivået. Den positive utviklingen i de påvirkbare driftskostnadene fortsetter, og disse er redusert med 20 prosent i forhold til samme periode i fjor.
 
Som følge av en svært nedbørfattig høst i Glomma­vassdraget, er magasinnivået i Mjøsa betydelig lavere enn hva som er normalt ved inngangen til årets vinterperiode. Med bakgrunn i normal tilsigsnedbør for vinterperioden indikerer dette lavere kraft­produksjon i de kommende to kvartalene.
 
EBITDA for kraftproduksjonsvirksomheten i USA i 3. kvartal ble NOK 13 mill (NOK 15 mill). Driftsresultatet ble NOK 8 mill (NOK 10 mill). Vannkraftproduksjonen i kvartalet ble 18,7 GWh, og dette er tilnærmet som normalnivået (18,9 GWh). Forbedrings­prosjektene i biomasseanlegget i Greenville har begynt å gi positive resultateffekter.
 
Hafslund Infrastruktur
EBITDA for Hafslund Infrastruktur i 3. kvartal ble NOK 246 mill (NOK 236 mill). Driftsresultatet i kvartalet ble NOK 75 mill (NOK 55 mill). Samlede investeringer i kvartalet var NOK 74 mill (NOK 113 mill).
 
Den positive utviklingen i den underliggende driften har fortsatt i 3. kvartal, med kontinuerlig fokus på effektivisering av driftsprosesser og bedre koordinerte investerings- og vedlikeholds­aktiviteter. Oppgitt proforma driftsresultat for fjorårets kvartal inkluderer en engangsinntekt på NOK 34 mill. Samlede invest­eringer er redusert med 35 prosent sammen­lignet med fjorårets kvartal. Den årlige inntektsrammen på NOK 2.150 mill er i kvartalet inntektsført med 21,0 prosent og 73,0 prosent per 3. kvartal. Inntektsføringen er basert på historisk kraftforbruk.
 
Det er innarbeidet NOK -3 mill (NOK -5 mill) i resultat fra konsernets minoritets­investeringer, hovedsakelig fra Viken Fjernvarme (33 prosent) og Mjøskraft (49 prosent).
 
Hafslund Kraftomsetning
EBITDA for Hafslund Kraftomsetning i 3. kvartal ble NOK 5 mill (NOK 35 mill). Driftsresultatet i kvartalet ble NOK -15 mill (NOK 18 mill).
 
Resultatnedgangen skyldes lavere solgt volum hovedsakelig som følge av et mildt kvartal, samt noe lavere oppnådde marginer. Samlet salg av kraft til sluttbrukermarkedet ble 2,3 TWh (2,6 TWh) og er en reduksjon på 12 prosent mot fjoråret. Forretnings­området har ved utgangen av kvartalet ca 608.000 kunder i massemarkedet. Tallet omfatter ikke kunder i selskaper der Hafslund eier mindre enn 50 prosent.
 
Med virkning fra 15. oktober ble det heleide selskapet Hafslund Tele solgt. Resultatet fra den solgte virksomheten er løpende konsolidert i forretningsområde Kraftomsetning. EBITDA fra den solgte virksomheten er innarbeidet med henholdsvis NOK-6 mill og NOK-39 mill for 3. kvartal og per 3. kvartal. For ytterligere opplysninger vises det til omtale under viktige hendelser.
  
Det er videre innarbeidet NOK -2 mill (NOK -7 mill) i resultat fra minoritets­investeringer.
 
Hafslund Entreprenør og sikkerhet
EBITDA for Hafslund Entreprenør og sikkerhet i 3. kvartal ble NOK -17 mill (NOK 2 mill) og driftsresultatet ble NOK -27 mill (NOK 0 mill). Samlede investeringer i kvartalet var NOK 21 mill. Resultatet i 3. kvartal er ikke sammenlignbart med tilsvarende kvartal i fjor da proformaresultatet for 2001 kun inkluderer Hafslund Sikkerhet som gradvis ble kjøpt i løpet av fjoråret.
 
EBITDA innenfor Hafslund Entreprenør ble NOK -2 mill og driftsresultat ble NOK -5 mill. Det arbeides målrettet med å effektivisere driftsprosesser og markedstilpasse virksomheten. Resultatet  i kvartalet reflekterer engangsinntekter på NOK 15 mill.
 
EBITDA innenfor Hafslund Sikkerhet ble NOK -15 mill og driftsresultatet ble NOK -22 mill. Kundetilfanget i privatmarkedet er fortsatt stort, med en økning på 24 prosent i nye boligalarmkunder. Resultatet reflekterer således kostnader med å tilpasse virksomheten til denne veksten.
 
Hafslund Tjenester
EBITDA for Hafslund Tjenester i 3. kvartal ble NOK -18 mill og driftsresultatet ble NOK -19 mill. Forretnings­området ble etablert 1. januar og sammenlignbare tall for 2001 er ikke utarbeidet, da disse er integrert i resultatene til de enkelte forretningsområdene.
 
Hafslund Investeringer
EBITDA for Hafslund Investeringer i 3. kvartal (inkludert resultatet fra aksjeinvesteringene) ble NOK -98 mill (NOK -257 mill). Driftsresultatet i kvartalet ble NOK 11 mill (NOK -48 mill). Det økte driftsresultatet skyldes hovedsakelig bedre resultater fra krafthandelsvirksomheten.
 
Samlet resultat fra aksjeinvesteringer i 3. kvartal ble NOK -109 mill (NOK -209 mill). Av dette var resultatet fra den finansielle omløpsporteføljen NOK -113 mill (NOK -217 mill). Ved utgangen av kvartalet har omløpsporteføljen en kostpris på NOK 442 mill og et urealisert, men resultatført tap på NOK 169 mill. Det er inntektsført NOK 4 mill i resultat fra anleggs­investeringer (NOK 8 mill).
 
Øvrig virksomhet
Øvrige virksomhetsområder består blant annet av konsern­stab, Hafslund Hovedgård og Landbruk. Driftsresultatet for 3. kvartal ble NOK 6 mill (NOK -24 mill). Det positive resultatet i kvartalet skyldes engangsforhold knyttet til fordeling av direkte henførbare kostnader til forretningsområdene.
 
 
Viktige hendelser
Restruktureringskostnader - bemanningsreduksjoner
Hafslund har i 2002 gjennomført større omstruktureringer. Virksomheter er samordnet og nye forretningsenheter etablert. Dette har dannet grunnlag for effektivisering og optimalisering av konsernets samlede ressurser og har medført behov for nedbemanning. Bemanningen er redusert med 210 årsverk, hvorav 57 årsverk er innleide vikarer. Bemanningsreduksjonen er gjennomført ved bruk av sluttavtaler, sluttvederlag og tilbud om andre stillinger i konsernet. Kostnadene ved tiltakene er beregnet til NOK 100 mill og er resultatført som restruktureringskostnader i 3. kvartal. I tillegg til bemanningsreduksjonen kommer naturlig avgang i løpet av året. Samlet vil om lag 260 personer slutte i Hafslund i løpet av 2002.
 
Salg av Hafslund Tele
Med virkning fra 15. oktober 2002 solgte Hafslund sitt heleide selskap Hafslund Tele AS til Vollvik Gruppen AS. Som oppgjør mottok Hafslund aksjer i Vollvik Gruppen tilsvarende en eierandel på 14,7% til en samlet verdi på NOK 19,5 mill. Hafslund Tele tilbyr telefonitjenester i privatmarkedet og har ca 19.000 kunder innen fastnett og mobil. Som oppgjør for salget mottar Hafslund 17.000.000 aksjer i Vollvik Gruppen.
 
Vollvik Gruppen eier fra før datterselskapene Chess Communication AS, GSM Distribusjon, GSM Sentrene og Improbus. Etter aksjeoverdragelsen vil det bli en samordning av telefoni­virksomhetene i Hafslund Tele og Chess Communication.
 
Salg av aksjer i Kraftinor
Hafslunds heleide datterselskap Tindra AS inngikk den 30. oktober avtale med Lofotkraft Produksjon AS om at disse overtar Tindras eierandel på 49% i kraftomsetningsselskapet Kraftinor AS. Salgssum er NOK 53,9 mill og gevinsten ved salget er på NOK 22,4 mill. Gevinsten vil bli resultatført i 4. kvartal. I tillegg får Hafslund tilbakebetalt et lån på NOK 17,4 mill.
 
Gjennomføringen av transaksjonen er betinget av godkjenning i selskapenes styrer innen 25. november 2002.
 
Salgene av aksjene i Hafslund Tele og Kraftinor er et ledd i konsernets arbeid med kapitalfrigjøring og rendyrking kjerne­virksomheten.
 
Regnskapsprinsipper
Kvartalsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskaps­prinsipper som for årsrapporten for 2001 med unntak av prinsippendringer som beskrevet nedenfor.
 
Da Hafslunds virksomhet har endret seg betydelig sammenlignet med 2001 vil proforma balanse og kontantstrømanalyse for den tilsvarende delårsperiode for 2001 ikke være et relevant sammenligningsgrunnlag. Det er derfor ikke presentert balanse og kontantstrømanalyse for sammenlignbar delårsperiode for 2001.
 
Netto utsatt skatt knyttet til midlertidige forskjeller som oppstod i forbindelse med fusjonen med Viken Energinett i 2001 er omarbeidet fra en gjennomsnittlig skattesats på 12,4% til en skattesats på 28%. Omarbeidelsen er gjennomført i 3. kvartal og har medført at utsatt skatt og goodwill er økt med NOK 338 mill, sammenlignet med balansen per 30. juni 2002. Videre er konsernets utsatte skatteposisjoner nå nettoført i balansen, med den forutsetning  at aktuelle rapporteringsenheter inngår i skatte­konsernet. En tilsvarende klassifisering i balansen per 31. desember 2001 og 30. juni 2002 ville medført en netto reduksjon av balansen på henholdsvis NOK 288 mill og NOK 400 mill.
 
Kommentarer til resultatet per 3. kvartal 2002
I tillegg til ovennevnte restruktureringskostnader, er det resultatført omstillingskostnader på NOK 37 mill i resultatet per 3. kvartal. Den pågående omstruktureringen av konsernet, med sammenslåing av virksomheter og etablering av nye forretningsenheter, gir grunnlag for å realisere synergier. Per 3. kvartal er det realisert synergier på NOK 32 mill, sammenlignet med proforma resultater per 3. kvartal 2001. Samtidig er det ved utgangen av 3. kvartal iverksatt tiltak som vil gi årlige synergier på NOK 160 mill.  
 
Balanse pr 30. september 2002
Hafslund har ved utgangen av 3. kvartal en totalkapital på ca NOK 19,7 mrd og en egenkapitalandel på 26,7 prosent.
 
Netto rentebærende gjeld per 30. september 2002 var NOK 11,4 mrd. Dette er på linje med inngangen til året.
 
Hafslund ASAs aksjekapital er NOK 195.223.448, fordelt på 115.464.944 A-aksjer og 79.758.504 B-aksjer pålydende NOK 1,-. Kursen på Oslo Børs per 30. september 2002 var 23,50 kroner for A-aksjene og 18,50 kroner for B-aksjene. Kursen per 31. desember 2001 var 33,50 kroner for A-aksjene og 30,50 kroner for B-aksjene.
Konsernet har ved utgangen av 3. kvartal 4.077.197 egne B-aksjer, til en samlet kostpris på NOK 111,7 mill.
 
 
Oslo, 6. november 2002
 
HAFSLUND ASA
 
Styret
 
 
HOVEDTALL PR. 3. KVARTAL 2002 (regnskapet er urevidert)
 
SAMMENDRAG RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2002


NOK mill.
 
 
3. kv 2002
3. kv 2001*
Pr. 3. kv 02
Pr. 3. kv 01
2001*
Driftsinntekter
 
 
1.212
1.401
4.728
5.154
7.080
Driftskostnader
 
 
887
1.080
3.586
4.221
5.797
Restruktureringskostnader
 
 
100
-
100
-
-
EBITDA
 
 
226
320
1.043
932
1.283
Avskrivninger
 
 
217
217
648
658
880
Driftsresultat
 
 
9
103
395
274
403
Resultat fra aksjeinvesteringer og tilknyttede selskaper
-114
-221
-172
-154
-97
Resultat før finansieringskostnader
 
 
-105
-118
223
120
306
Netto finanskostnader
 
 
-225
-214
-607
-631
-835
Resultat før skatt
 
 
-330
-332
-384
-511
-529
Skattekostnad
 
 
139
39
94
-61
-93
Periodens resultat
 
 
-191
-293
-290
-572
-622
Majoritetens andel av resultat
 
 
-194
-288
-286
-569
-619
Minoritetens andel av resultat
 
 
3
-5
-4
-3
-3
Resultat pr. aksje (NOK)
 
 
-0,99
-1,48
-1,46
-2,92
-3,17
Ant. aksjer ved beregning av res. pr. aksje (i 1.000)
 
195.223
195.223
195.223
195.223
195.223
 
FORDELING PÅ FORRETNINGSOMRÅDER


NOK mill.
3. kv 2002
3. kv 2001*
Pr. 3 kv.02
Pr. 3. kv. 01*
2001*
Hafslund Kraftproduksjon
126
159
388
453
596
Hafslund Infrastruktur
630
695
2.172
2.352
3.210
Hafslund Kraftomsetning
398
595
2.037
2.530
3.429
Hafslund Entreprenør og sikkerhet
188
33
368
33
84
Hafslund Investeringer
26
-19
58
-33
37
Hafslund Tjenester
100
-
243
-
-
Øvrig /elimineringer
-255
-62
-536
-181
-276
Sum driftsinntekter
1.212
1.401
4.729
5.154
7.080
Hafslund Kraftproduksjon
77
102
234
270
340
Hafslund Infrastruktur
75
55
404
330
441
Hafslund Kraftomsetning
-15
18
20
-130
-146
Hafslund Entreprenør og sikkerhet
-27
-
-54
-
-2
Hafslund Investeringer
11
-48
4
-103
-100
Hafslund Tjenester
-19
-
-59
-
-
Øvrig virksomhet
6
-24
-54
-93
-130
Restruktureringskostnader
-100
-
-100
-
-
Sum driftsresultat
9
103
395
274
403
*Proformatall
 
 
 
KONSOLIDERT BALANSE


NOK mill.
30.09.2002
30.06.2002
31.12.2001
Immaterielle eiendeler
3.198
3.253
3.114
Varige driftsmidler
12.038
12.054
11.905
Finansielle anleggsmidler
2.189
2.208
2.484
Fordringer og varer
1.312
1.909
2.287
Investeringer
375
470
908
Bankinnskudd og lignende
570
361
1.094
Sum eiendeler
19.682
20.255
21.791
Innskutt egenkapital
4.302
4.302
4.302
Opptjent egenkapital
964
1.100
1.418
Avsetning for forpliktelser
273
600
825
Annen langsiktig gjeld
8.401
6.826
8.055
Kortsiktig gjeld
5.742
7.427
7.191
Sum gjeld & egenkapital
19.682
20.255
21.791
 
 
 
 
KONTANTSTRØMSANALYSE FOR KONSERNET


NOK mill
 
 
3. kv 2002
Pr. 3 kv 02
Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter
 
 
 
Driftsresultat
 
9
395
Av- og nedskrivninger
 
214
641
Endring i netto driftskapital
 
228
-60
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
 
451
976
Driftsinvesteringer
 
-67
-302
Kjøpte selskaper- ekspansjonsaktiviteter
0
-491
Fri kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
 
384
183
Kontantstrøm aksjeinvesteringer før kjøp/salg av aksjer
-17
37
Netto kjøp/salg aksjer
79
516
Kontantstrøm etter aksjeinvesteringer
446
736
Endring netto rentebærende gjeld
-89
-585
Betalte finansposter
-148
-446
Utbytte
0
-229
Kontantstrøm etter finansieringsaktiviteter
209
-524
Likviditetsbeholdning pr. inngangen av perioden
361
1.094
Likviditetsbeholdning pr. utgangen av perioden
570
570
 
Internett-adresse: http://www.hafslund.no
 
For aksjonærrapport i pdf format vennligst se vedlegg;

Dokumenter og linker