Hafslund - 1. kvartal 2013: Kaldt vær ga høy energietterspørsel og tilfredsstillende resultat

Hafslund leverte et tilfredsstillende driftsresultat (EBITDA) på 638 millioner kroner i 1. kvartal, med en underliggende forbedring på 16% fra samme kvartal i fjor. En vedvarende kald værtype ga høy energietterspørsel, og høy fjernvarmeproduksjon i Oslo. Lavere vannføring i Glomma ga lavere kraftproduksjon. Kraftprisene var noe høyere enn samme periode i fjor.

Vi ser resultater av forbedringsarbeid i konsernet, et forbedringsarbeid vi kontinuerlig utvikler videre, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund ASA.

Oppnådd kraftpris i kvartalet var 29 øre/kWh. Det var 2 øre/kWh høyere enn i samme kvartal i fjor. Også lavere vedlikeholdsaktivitet bidro i positiv retning for Hafslunds vannkraftproduksjon, mens lavere vannføring i Glomma enn 1. kvartal i fjor bidro negativt. Samlet sett hadde Hafslund Produksjon resultatfremgang.

Det vedvarende kalde været de tre første månedene ga en økning i fjernvarmeproduksjonen med 24%, og en bedring i resultatet for Hafslund Varme. Prøvedrift av den nye pelletskjelen på Haraldrud, og ny biooljekjel på Rodeløkka, har bidratt til at andelen elektrisitet og andre fornybare energikilder i fjernvarmenettet økte til 94%.

I tillegg til bedrede resultater, fikk vi i vinter ved flere anledninger vist fjernvarmesystemets betydning for forsyningssikkerheten i Oslo. Da det i korte perioder ble begrenset tilgang på kraft inn til Oslo, koblet vi raskt ut elkjeler og gikk over til bioolje, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Virksomhetsområdet Marked fortsetter å vokse, og nådde 912.000 kunder i hel- og deleide selskaper. Oppstarten av det nye kunde- og faktureringssystemet vil gi lavere kostnader og styrke konkurranseevnen for strømsalgsvirksomheten. Etableringen av lav-pris selskapet SverigesEnergi er et viktig skritt mot å etablere en sterkere posisjon i det svenske markedet.

Driften av kraftnettet i Oslo og Akershus har vært stabil, med små KILE-kostnader i kvartalet. Tariffen til nettkundene vil holdes stabil. Samtidig gir økt NVE-rente bedre insentiver for den utbygging av kraftnettet Hafslund gjennomfører for å møte befolkningsveksten i Oslo og Akershus i årene fremover.

OEDs utsettelse av fristen for installasjon av nye avanserte timesmålere hos Hafslunds over 560.000 kunder med 2 år til 1.1.2019 var viktig og riktig. Vi har nå tid til å finne gode tekniske løsninger og planlegge godt slik at vi sikrer gjennomføring av dette store prosjektet på en kostnadseffektiv måte, og med god kvalitet for nettkundene, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport (http://www.hafslund.no/rapport).

Hafslund ASA
Oslo, 7. mai 2013

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.