Hafslund – 2. kvartal 2013: Bedret driftsresultat og kapitalfrigjøring

Hafslund leverte et driftsresultat (EBITDA) på 569 millioner kroner i 2. kvartal. Driftsresultatet (EBITDA) er 11,5 prosent høyere enn samme kvartal i fjor. Bedre rammebetingelser for nettvirksomheten og høyere kraftpriser bidrar til resultatforbedringen, mens lavere kraftproduksjon i Glomma og noe høyere driftskostnader i Marked trekker ned. Kundeveksten innen strømsalgsvirksomheten fortsetter med 15.000 nye strømkunder i kvartalet. Inngåtte avtaler om salg av virksomheter vil frigjøre 450 millioner kroner i 3. kvartal.

«Varmt vær og rask snøsmelting ga største flom i Glomma siden 1995. Slike situasjoner viser hvor viktig det er at kraftverksorganisasjonen forbereder anleggene på de store vannmassene. Fremtidige kraftpriser og prisen på elsertifikater avgjør om vi kan utvide kapasiteten i kraftanleggene ytterligere, og ivareta ressursene enda bedre», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund ASA.

Oppnådd kraftpris i kvartalet var 28 øre/kWh, 7 øre/kWh høyere enn i samme kvartal i fjor. Den konsentrerte snøsmeltingen bidro til at produksjonen i vannkraftverkene ble 7 prosent lavere enn i fjor, og 13 prosent lavere enn normalen for kvartalet. Ressurssituasjonen i nedbørsfeltet tilsier normal kraftproduksjon i 3. kvartal.

Fjernvarmeproduksjonen er normalt lav i 2. kvartal. Energileveransen var likevel 9 prosent høyere enn samme kvartal i fjor, og sammen med høyere kraftpriser på Nord Pool, ga det en bedring i resultatet i forhold til fjoråret.

Driftsresultatet (EBITDA) til Hafslund Nett ble 15,5 prosent bedre enn i samme kvartal i fjor. Den underliggende resultatforbedringen reflekterer i hovedsak høyere inntektsramme som følge av økt NVE-rente. Noe lavere vedlikeholdskostnader sammenliknet med fjoråret bidro også positivt. Tilbakeføring av inntekter, såkalt mindreinntekt, trekker resultatet ned og gjør den underliggende resultatforbedringen mot fjoråret enda større.

«Bedringen av rammebetingelsene er viktig for utvikling av en moderne strømforsyning. Økningen i NVE-renten viser at myndighetene har tatt utfordringen på alvor», sier Ruyter.

Strømsalgsvirksomheten fortsetter å vokse, og antallet kunder i hel- og deleide selskaper økte med 15.000 til 927.000 kunder i kvartalet. Økt markedsaktivitet, og overgangen til nytt kunde- og faktureringssystem gir høyere driftskostnader, men bidrar samtidig til økt volum og reduserte kostnader på sikt.

«Både NorgesEnergis samarbeid med Norwegian, og Hafslund Strøms avtale med Forsvarsbygg og Politiet er eksempler på godt markedsarbeid i våre strømselskaper. Organisk vekst og forberedelsene til et Nordisk sluttbrukermarked gir Hafslund et stort potensiale innen strømsalg», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Inngåtte avtaler om salget av aksjene i Infratek ASA og eiendeler i BioWood Norway AS vil frigjøre 450 millioner kroner i 3. kvartal.

«Kapitalfrigjøringen ved salg av virksomheter bidrar ytterligere til vår fokusering av virksomheten, og muliggjør vekst innen kjernevirksomheten», sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund ASA.

Les rapporten på http://www.hafslund.no/rapport

Hafslund ASA

Dokumenter og linker