Hafslund – 2. kvartal 2017: Investeringsprognosen for AMS-prosjektet nedjustert fra 2,4 mrd til 2,1 mrd.

Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 654 millioner (695 millioner). Bygging av nytt aggregat i Vamma er i rute både på tid og kost. Utrullingen av nye automatiske målere (AMS) viser solid fremdrift, og investeringsprognosen er nedjustert fra 2,4 mrd til 2,1 mrd. 

2. kvartal var preget av kaldere vær og høyere energileveranser til nett- og fjernvarmekundene, lavere vannkraftproduksjon på grunn av senere oppstart av vårflommen, og noe høyere kraftpriser enn fjoråret. Økte kostnader til overliggende nett for nettvirksomheten og noe lavere resultat i forretningsområdet Marked som følge av redusert resultatbidrag fra støttefunksjoner trekker resultatet ned.

- Kvartalet har samtidig vært preget av arbeidet med å legge til rette for Oslo kommune og Fortums transaksjon i Hafslund. Jeg er stolt over at organisasjonen har klart å gjennomføre arbeidet uten vesentlige forstyrrelser av løpende drift, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Redusert investeringsprognose for AMS-prosjektet

Utrullingen av 700.000 nye automatiske strømmålere går etter planen, og skal være gjennomført før myndighetenes frist 1.1.2019. Ved utgangen av kvartalet var det montert om lag 240.000 målere. Ny IT-infrastruktur er etablert, og tilpasses løpende det økte antallet målere som leverer data inn i drifts- og faktureringssystemene.

- Investeringsprognosen for prosjektet er nå justert ned med 300 millioner fra opprinnelig 2,4 milliarder til 2,1 milliarder, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Nedjusteringen kommer som følge av sterk konkurranse mellom leverandørene, og lavere kostnadsforbruk enn opprinnelig forutsatt. Samtidig er gjenværende risiko redusert når alle vesentlige kontrakter er inngått, den sentrale IT-infrastrukturen er etablert og testet, og over en tredel av målerne er montert.

Bygging av nytt aggregat i Vamma i rute på tid og kost

Byggingen av nytt kraftverksaggregat i Vamma ble igangsatt høsten 2015. Det nye aggregatet skal produsere 1000 gigawattimer (GWh) per år, og gir en modernisering av Vamma kraftverk og økt vannkraftproduksjon med om lag 230 GWh per år fra vårflommen 2019.

Det pågår nå montasjearbeider i vannveien og ferdigstillelse av betongarbeider i de øvre delene av konstruksjonen.

- Vamma prosjektet holder både tidsplanen for å kunne ferdigstilles før vårflommen i 2019, og den opprinnelige kostnadsrammen på 920 millioner kroner, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Oslo kommunes bud på Hafslund

Oslo kommune framsatte 3. juli gjennom selskapet Oslo Energi Holding AS et frivillig bud om kjøp av samtlige aksjer i Hafslund ASA med en tilbudspris på 96,75 kroner per aksje. Styret avga i går 10. juli sin endelige uttalelse til det framlagte budet. Styret la til grunn at det er et betydelig avvik mellom den uavhengige verdivurderingen SpareBank 1 Markets' har utført på oppdrag fra styret, og selskapets egne vurderinger på den ene siden, og tilbudsprisen på den andre. Styret uttalte også at det er sannsynlig at muligheten for en høyere innløsningssum per aksje ved rettslig skjønn klart kompenserer for den risiko som hefter ved utfallet av en eventuell rettslig prosess.

- Det er derfor styrets samlede vurdering at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men isteden la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sa styreleder Birger Magnus i børsmeldingen.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

Hafslund ASA
Oslo, 11. mai 2017

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Leder Finans og investor relations, Martin S. Lundby: tlf. 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner