Hafslund – 3. kvartal 2013: Resultatforbedring og kapitalfrigjøring

Hafslund leverte et driftsresultat (EBITDA) på 633 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 382 millioner kroner for samme periode i fjor. Operativ virksomhet har bidratt med en økning på 143 millioner kroner. En prisoppgang i kraftmarkedet på 10 øre/kWh fra samme kvartal i fjor, bidrar til resultatforbedring for både vannkraft- og varmevirksomheten. Strømsalgsvirksomheten passerte 1 million kunder etter at eierandelen i Energibolaget i Sverige (EBS) ble økt fra 49 til 100 prosent.

Oppnådd pris for vannkraftproduksjonen i Glomma ble 25 øre/kWh, opp 10 øre/kWh fra samme kvartal i fjor. På tross av lite nedbør, og 11 prosent lavere kraftproduksjon enn samme kvartal i fjor, ble driftsresultatet (EBITDA) i vannkraftvirksomheten nær doblet.

Det nye pelletsanlegget på Haraldrud ble satt i prøvedrift i fjor vinter, og blir formelt åpnet 7. november.

Anlegget vil bidra til å øke fornybarandelen i fjernvarmesystemet i Oslo ytterligere, fra 95 prosent de siste 12 månedene. Høyere terminpriser i engrosmarkedet for kraft slår direkte ut i høyere inntekter. Det vil løfte resultatet i fjernvarmevirksomheten kommende vinter, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.  

Endring i regulatoriske forhold har ført til bedret inntjeningsnivå i nettvirksomheten. Samtidig tilbakefører Hafslund Nett tidligere merinntekter til nettkundene, noe som gjør at de ikke har økt nettariffen. Høyere vedlikeholdsaktivitet ga noe høyere driftskostnader. Samlet sett økte driftsresultatet (EBITDA) med 42 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Dekningsbidraget fra strømsalgsvirksomheten opprettholdes, tross noe lavere marginer. Antallet nye kunder økte med 12.000 til 939.000 ved utgangen av kvartalet. Etter kjøp av den resterende 51 prosent eierandelen i Energibolaget i Sverige AB (EBS), passerer antallet kunder 1 million.

At EBS nå blir et heleiet Hafslund-selskap, gir oss et sterkere fotfeste i det svenske markedet. Vi får muligheten til å videreutvikle selskapet med kompetanse og kunnskap fra de andre strømselskapene. Samtidig kan vi gjøre selskapet enda sterkere ved å utnytte skalafordeler, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Resultatet inkluderer en gevinst på 90 millioner kroner fra salget av Infratek, og kapitalfrigjøringen på 386 millioner kroner fra salget styrker konsernets finansielle posisjon.

Konsentrasjonen om kjernevirksomheten vi har gjennomført over de siste årene, gjør at vi nå er i stand til å forfølge tilgjengelige vekstmuligheter innen kjernevirksomheten, sier Ruyter.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport (http://www.hafslund.no/rapport).

Hafslund ASA
Oslo, 24. oktober 2013

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no