Hafslund - det ledende energiselskapet i Norge

- Hafslund skal bli det ledende energiselskapet i Norge, sier Rune Bjerke, konsernsjef i Hafslund ASA i en kommentar til at generalforsamlingene i Hafslund ASA og Viken Energinett A/S ga klarsignal til fusjon mellom de to selskapene. Vi skal utnytte vår nye rolle til å redusere kostnader og effektivisere driften. Det vil komme både kunder og eiere til gode, sier Rune Bjerke.- Distribusjon, produksjon og omsetning av elektrisk kraft blir det nye konsernets kjerneområder. Stordriftsfordelene skal utnyttes og synergiene tas ut på alle nivåer. Kartleggingsarbeidet har vist stort potensiale for innsparinger - både på kort og lang sikt. I tillegg skal det satses på målrettet utvikling av nye tjenester og produkter med utgangspunkt i det nye konsernets store kundebase og omfattende infrastruktur, sier Rune Bjerke. Endringene som nå skjer gjør at vi går fra å være en minoritetseier i flere selskaper til å bli en majoritetseier. Dette gir store gevinster, sier Bjerke.

Oslo kommune vil etter fusjonen bli største eier i Hafslund ASA med en samlet eierandel på 53,7 %. Andre store aksjonærer er Sydkraft med 15,7 % og Vattenfall AB med 5,8 %. - Vårt mål er å skape verdier for eierne. Derfor vil vi ha fokus på den løpende avkastningen, sier Rune Bjerke. Vi skal være et attraktivt investeringsobjekt for både industrielle, institusjonelle og finansielle investorer. Endringene som nå skjer, setter oss selv i førersetet og med godt grep om rattet. Vi har lykkes med vår strategi, sier Bjerke.

- De endringer som nå skjer i kraftbransjen, er positive sett også fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Bjerke. Endringene gir færre og større nettselskaper. I andre land der tilsvarende utvikling har skjedd, har kostnadsreduksjoner også ført til lavere utgifter for kundene.

Det nye konsernet vil være operativt fra i dag, mens fusjonen ventes å bli selskapsrettslig gjennomført fra mars 2002. Det nye konsernet vil ha om lag 550 000 nettkunder og over 700 000 strømkunder hovedsaklig i Østlands-området. - Fusjonen vil gi kundene et bedre tilbud, sier Bjerke. Vi vil kunne tilby flere produkter mer effektivt. Nå vil det samme selskapet eie både strømnettet og levere strøm over det. Dette vil blant annet kunne gi enklere fakturahåndtering.

Det nye konsernet får om lag 2000 ansatte. Det vil omfatte Vikens regional- og fordelingsnett i Oslo, Asker og Bærum, Østnetts regional- og fordelingsnett i Akershus og Østfold, kraftomsetningsselskapene Oslo Energi og Tindra. Fra før har Hafslund produksjonsvirksomhet i Norge og USA, med en samlet årsproduksjon på ca. 3,0 TWh samt krafthandelsvirksomhet og venture- og investeringsaktiviteter i tillegg til en raskt voksende alarmvirksomhet. Det nye konsernet vil også ha eierandeler i en rekke andre kraftselskaper, herunder 75 % i Øko Kraft og 49 % i Mjøskraft.

Nærmere informasjon om fusjonen finnes på: http://www.hafslund.no.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner