Hafslund – Foreløpig årsresultat og resultat 4. kvartal 2013: Urolig vær og kundevekst

Hafslund leverte et driftsresultat før avskrivninger på 2 446 millioner kroner i 2013. Høyere kraftpriser, bedre rammebetingelser for nettvirksomheten og driftsforbedringer bidro til å løfte driftsresultatet før avskrivninger med 223 millioner kroner i forhold til 2012. Driftsresultatet før avskrivninger for 4. kvartal på 606 millioner kroner er preget av kundevekst og mildt vær som gav lav energietterspørsel mot slutten av året. Etter rendyrkingen av virksomheten og kapitalfrigjøring, er konsernet godt rustet til å møte behovet for økt energiforsyning som følge av befolkningsvekst, og til å forfølge muligheter for strukturell vekst.

2013 var værmessig et spesielt år. Vinteren ved inngangen til året var kald, varte lenge og ga høy energietterspørsel, snøsmeltingen var konsentrert og ga mye vann vi ikke klarte å utnytte i kraftverkene, mens desember var uvanlig varm med flere stormer og strømbrudd. Alt dette påvirker energiforsyningen i vårt område, og Hafslunds resultater, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter

Forsyningssikkerheten i kraftnettet blir stadig bedre, og Hafslund Nett er blant nettselskapene i landet med best forsyningssikkerhet. Antall strømbrudd er redusert gjennom flere år. Kraftig vind i desember førte imidlertid til at gjennomsnittskunden opplevde avbrudd i strømforsyningen på i underkant av en time i 2013, mot 45 minutter i 2012.

Driftsresultatet før avskrivninger i nettvirksomheten i 4. kvartal i år var lavere enn samme periode i fjor, blant annet som følge av høyere vedlikeholdsaktivitet, og høyere kostnad for å opprettholde en god beredskap i perioder med varsler om kraftig vind slik vi hadde i desember.

Den kraftige vinden i desember satte beredskapen vår på prøve. Tidlig mobilisering av eksterne leverandører, og god planlegging og innsats fra egne ansatte bidro til effektiv gjenoppretting av strømforsyningen. Stabil strømforsyning er helt avgjørende i dagens samfunn. Da er det viktig at beredskapen fungerer, sier Ruyter.

Oppnådd kraftpris for Hafslund Produksjon i 4. kvartal var 30 øre/kWh, 3 øre/kWh høyere enn samme periode i fjor. Sikringshandel bidro positivt til resultatet. 21% lavere kraftproduksjon enn samme periode i fjor trakk imidlertid driftsresultatet før avskrivninger ned i forhold til fjoråret.

For Hafslund Varme ble driftsresultatet før avskrivninger i 4. kvartal 8 prosent lavere enn fjoråret. Energisalget ble lavere som følge av det milde været i desember, mens noe høyere priser trakk opp. Resultatet er også belastet med avviklingskostnader etter at Hafslund sa fra seg fjernvarmekonsesjonen på Jessheim.

Fjernvarmevirksomheten i Oslo er nå i praksis helt fornybar i et normalt år, med forbruk av bare 3 % olje og gass i 2013 som helhet. Reduksjonen i bruk av olje og gass fra 7% i 2012 er et resultat av idriftsettelsen av den nye pelletskjelen på Haraldrud og biooljekjelen på Rodeløkka.  

Flere kunder og bedre marginer for strømsalgsvirksomhete ga et driftsresultat før avskrivninger i virksomhetsområdet Marked på 96 millioner kroner, opp fra 54 millioner i samme kvartal i 2012. Ved utgangen av 2013 har Hafslund 1 069 000 kunder. Dette er en økning på 164 000 i løpet av 2013, hvorav 44 000 er organisk vekst og 120 000 fra kjøpet av de resterende 51 prosent i Energibolaget i Sverige (EBS).

Vi har konsentrert virksomheten om de fire forretningsområdene Nett, Varme, Produksjon og Marked. Vi har solide posisjoner innen alle områdene. Samtidig ser vi en kontinuerlig forbedring av driften. Vi er derfor godt rustet til å møte behovet for økt energiforsyning i Østlandsområdet, og endringene som ventes i det nordiske sluttbrukermarkedet. Vi vil bruke denne posisjonen til å utnytte muligheter for lønnsom organisk og strukturell vekst innen våre kjerneområder, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Les rapporten på http://www.hafslund.no/rapporter

Hafslund ASA
Oslo, 5. februar 2014

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker