Hafslund – Foreløpig årsresultat og resultat 4. kvartal 2014: Godt resultat preget av mildt vær og lave kraftpriser

Hafslund oppnådde i 2014 et driftsresultat før avskrivinger på 2.795 mill, en forbedring på 349 mill fra 2013. Økt merinntekt i Nett og bedret margin og salg av fordelsprodukter i Marked bidrar til resultatfremgangen. Mye nedbør ga rekordhøy vannkraftproduksjon. Et år med historisk varmt vær ga lav energietterspørsel, samtidig som det bidro til lavere kraftpriser enn på mange år.

Årets resultat viser at Hafslund leverer gode resultater også i et år med rekordlav etterspørsel etter strøm og varme, og kraftpriser som ikke har vært lavere på 7 år, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Driftsresultatet før avskrivninger for 4. kvartal 2014 på 760 mill er opp 154 mill fra samme kvartal foregående år. Innfrielse av selgerkreditt gitt ved salg av fibernettvirksomheten i 2010, bidro positivt med en gevinst på 52 mill.

Produksjonen i Hafslunds vannkraftverk i Glomma i 2014 er den høyeste noensinne; 5 prosent høyere enn forrige rekord i 2000. Produksjonen i 4. kvartal var 26 prosent høyere enn i samme kvartal 2013. Oppnådd kraftpris er imidlertid 4 øre/kWh lavere enn året før, både for 4. kvartal og for året som helhet.

De høye temperaturene i 2014 ga en fjernvarmeproduksjon som var nær 10 prosent lavere i 2014 enn i 2013, selv om det er knyttet et betydelig antall nye kunder til fjernvarmenettet. Energiproduksjonen i 4. kvartal var noe høyere enn samme kvartal foregående år. Sammen med driftsforbedringer ga det et resultat på linje med samme kvartal i 2013.

Kraftprisen i engrosmarkedet i Oslo-området ble 23 øre/kWh i 2014. Samtidig har vi positive resultater fra den aktive sikringshandelen for både Produksjon og Varme. Kraftprissikringen har bidratt til å jevne ut resultatene som forutsatt, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Forretningsområdet Marked hadde betydelig resultatfremgang i 2014, som følge av bedret margin og vekst i salg av fordelsprodukter. 4. kvartal er preget av svakere margin enn samme periode året før.

Nettvirksomheten hadde resultatfremgang i 2014 og i 4. kvartal mot året før, drevet av økt merinntekt. Dette må ses i sammenheng med lavere tap i nettet og Hafslunds ønske om å opprettholde stabile tariffer over tid. Den kjøpte nettvirksomheten i Østfold ble fusjonert inn i Hafslund Nett AS i slutten av 2014, og integrasjonsarbeidet går etter planen.

Etter kjøpet av nettvirksomhet i Østfold utgjør den regulerte nettvirksomheten nærmere halvparten av Hafslunds engasjerte kapital. Nettvirksomheten sikrer Hafslund stabil avkastning i en periode med lave kraftpriser, og usikre økonomiske tider, skriver styret i kvartalsrapporten.

Styret har justert ordlyden på Hafslunds utbyttepolitikk. Den langsiktige utbyttepolitikken for konsernet er å utbetale stabile utbytter som over tid tilsvarer minst 50 prosent av årsresultatene. På denne bakgrunn foreslår styret et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2014.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

Hafslund ASA
Oslo, 4. februar 2015

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Dokumenter og linker