Hafslund – Foreløpig årsresultat og resultat 4. kvartal 2014: Godt resultat preget av mildt vær og lave kraftpriser

 
Hafslund oppnådde i 2014 et driftsresultat før avskrivinger på 2795 millioner kroner, en forbedring på 349 millioner kroner fra 2013. Økt merinntekt i Nett og bedret margin og salg av fordelsprodukter i Marked bidrar til resultatframgangen. Mye nedbør ga rekordhøy vannkraftproduksjon. Et år med historisk varmt vær ga lav energietterspørsel, samtidig som det bidro til lavere kraftpriser enn på mange år.

– Årets resultat viser at Hafslund leverer gode resultater også i et år med rekordlav etterspørsel etter strøm og varme, og kraftpriser som ikke har vært lavere på sju år, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter.

Driftsresultatet før avskrivninger for 4. kvartal 2014 på 760 millioner kroner er opp 154 millioner kroner fra samme kvartal foregående år. Innfrielse av selgerkreditt gitt ved salg av fibernettvirksomheten i 2010, bidro positivt med en gevinst på 52 millioner kroner.

Produksjonen i Hafslunds vannkraftverk i Glomma i 2014 er den høyeste noensinne: 5 prosent høyere enn forrige rekord i 2000. Produksjonen i 4. kvartal var 26 prosent høyere enn i samme kvartal 2013. Oppnådd kraftpris er imidlertid 4 øre/kWh lavere enn året før, både for 4. kvartal og for året som helhet.

De høye temperaturene i 2014 ga en fjernvarmeproduksjon som var nær 10 prosent lavere i 2014 enn i 2013, selv om det er knyttet et betydelig antall nye kunder til fjernvarmenettet.

Energiproduksjonen i 4. kvartal var noe høyere enn samme kvartal foregående år. Sammen med driftsforbedringer ga det et resultat på linje med samme kvartal i 2013.

– Kraftprisen i engrosmarkedet i Oslo-området ble 23 øre/kWh i 2014. Samtidig har vi positive resultater fra den aktive sikringshandelen for både Produksjon og Varme. Kraftprissikringen har bidratt til å jevne ut resultatene som forutsatt, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Forretningsområdet Marked hadde betydelig resultatframgang i 2014, som følge av bedret margin og vekst i salg av fordelsprodukter. 4. kvartal er preget av svakere margin enn samme periode året før.

Nettvirksomheten hadde resultatframgang i 2014 og i 4. kvartal mot året før, drevet av økt merinntekt. Dette må ses i sammenheng med lavere tap i nettet og Hafslunds ønske om å opprettholde stabile tariffer over tid. Den kjøpte nettvirksomheten i Østfold ble fusjonert inn i Hafslund Nett AS i slutten av 2014, og integrasjonsarbeidet går etter planen.

«Etter kjøpet av nettvirksomhet i Østfold utgjør den regulerte nettvirksomheten nærmere halvparten av Hafslunds engasjerte kapital. Nettvirksomheten sikrer Hafslund stabil avkastning i en periode med lave kraftpriser, og usikre økonomiske tider», skriver styret i kvartalsrapporten.

Styret har justert ordlyden på Hafslunds utbyttepolitikk. Den langsiktige utbyttepolitikken for konsernet er å utbetale stabile utbytter som over tid tilsvarer minst 50 prosent av årsresultatene. På denne bakgrunn foreslår styret et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2014.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

 For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo: tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnskontakt Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Økonomidirektør Morten J. Hansen: tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker