HAFSLUND – FRIVILLIG TILBUD OM Å ERVERVE SAMTLIGE AKSJER I HAFSLUND ASA

3. juli 2017, Oslo, Norge.

Det vises til melding av 26. april 2017 fra Oslo kommune vedrørende transaksjonsavtale med Fortum Oyj og intensjon om å fremsette et frivillig kontanttilbud for erverv av samtlige aksjer i Hafslund ASA og melding fra Oslo Børs av 30. juni 2017 om godkjennelse av frivillig tilbud og tilbudsdokument.

Oslo Energi Holding AS, et selskap eiet av Oslo kommune, har i dag fremmet et frivillig tilbud for erverv av alle aksjer i Hafslund ASA til en tilbudspris på NOK 96,75 per aksje, både A- og B-aksjer. Akseptperioden i det frivillige tilbudet løper fra og med 3. juli 2017 til og med 28. juli 2017 kl. 15:00 CET (med mulighet for tilbyder til å forlenge).

Oslo kommune og Fortum Oyj har ugjenkallelig forpliktet seg til å akseptere tilbudet for alle sine aksjer. Oslo kommune eier 67.524.647 A-aksjer og 37.342.907 B-aksjer. Fortum Forvaltning AS (et selskap indirekte heleiet av Fortum Oyj) eier 37.853.110 A-aksjer og 66.559.449 B-aksjer. Samlet representerer disse aksjene 91.3 % av stemmene og 87.8 % av aksjekapitalen i Hafslund ASA. Ved gjennomføringen av tilbudet vil verken Fortum Forvaltning AS eller konsernselskaper ha stemmer eller eie aksjer i Hafslund ASA. Fortum Forvaltning AS er representert i styret i Hafslund ASA med styremedlemmet Petra Maria Lundström.

Fullstendige vilkår for det frivillige tilbudet er inntatt i tilbudsdokument datert 30. juni 2017 som vil bli sendt samtlige aksjeeiere i Hafslund ASA som har kjent adresse og som lovlig kan motta slikt dokument og akseptere tilbudet. Tilbudsdokumentet er dessuten tilgjengelig kostnadsfritt hos Pareto Securities, Dronning Mauds gate 3, NO-0115 Vika, Oslo, Norge, telefon: +47 22 87 87 00.

Oslo Energi Holding AS eier i dag ingen aksjer i Hafslund ASA.

Oslo kommune, 3. juli 2017

Kontakt: Seksjonssjef Anders Berg, Byrådsavdeling for næring og eierskap, Oslo kommune, telefon +47 97 19 39 39.

Viktig informasjon om denne meldingen

Tilbudet vil ikke bli fremsatt i noen jurisdiksjon hvor fremsettelsen ville vært i strid med lovgivningen i slik jurisdiksjon. Denne meldingen utgjør i seg selv intet tilbud. Tilbudet vil bare bli fremsatt gjennom tilbudsdokumentet og kan bare aksepteres på de vilkår som oppstilles der.

Informasjonen i denne meldingen er underlagt informasjonskrav i henhold til §§ 4-2 og 4-3 i verdipapirhandelloven.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker