Hafslund - Konsernets (HNA) resultat 2. kvartal 2002

Report this content

(Sammenlignbare proforma resultater for 2. kvartal 2001 i parentes)
 
Resultater i 2. kvartal 2002
Konsernets driftsresultat eksklusive avskrivninger (EBITDA) i 2. kvartal ble NOK 345 mill (NOK 222 mill). Etter avskrivninger ble drifts­resultatet NOK 129 mill (NOK 3 mill). Resultat­forbedringen skyldes hovedsakelig forbedringer i driften innen forretningsområdet Kraft­omsetning og bedre underliggende drift i nett­virksomheten. Kraft­produksjonen i Norge var høy i kvartalet (sammenlignet med normal­nivået) og oppnådde salgspriser var høyere enn spotprisen for perioden. Fortsatt sterk organisk vekst av nye boligalarmkunder samt etableringen av Hafslund Entreprenør AS med virkning fra 1. mai, bidrar til et negativt resultat for Hafslund Entreprenør og Sikkerhet i kvartalet.
 
Kontantstrømmen fra driften, inkludert aksje­investeringene, men før netto finansieringskostnader, ble NOK -25 mill (NOK 9 mill). Dette inkluderer et resultat på NOK -154 mill fra konsernets samlede aksje­investeringer (NOK 6 mill).
 
Resultat før skatt i 2. kvartal ble NOK -199 mill (NOK -192 mill), mens resultat etter skatt ble NOK -167 mill (NOK -174 mill). Dette tilsvarer et resultat per aksje på NOK -0,86 (NOK -0,89).
 
 
SAMMENDRAG RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2002


 
 
 
 
NOK mill.
 
 
2.Kv 2002
2.Kv 2001*
1.H. 2002
1.H. 2001*
2001*
Driftsinntekter
 
 
1.422
1.599
3.517
3.753
7.377
Driftskostnader
 
 
1.077
1.377
2.704
3.141
6.094
EBITDA
 
 
345
222
813
612
1.283
Avskrivninger
 
 
216
219
427
441
880
Driftsresultat
 
 
129
3
386
171
403
Resultat fra aksjeinvesteringer og tilknyttede selskaper
-154
6
-58
67
-97
Resultat før finansieringskostnader
 
 
-25
9
328
238
306
Netto finanskostnader
 
 
-174
-201
-382
-418
-835
Resultat før skatt
 
 
-199
-192
-54
-180
-529
Skattekostnad
 
 
32
18
-45
-101
-93
Periodens resultat
 
 
-167
-174
-99
-281
-622
Majoritetens andel av resultat
 
 
-156
-172
-92
-282
-619
Minoritetens andel av resultat
 
 
-11
-2
-7
1
-3
Resultat pr. aksje (NOK)
 
 
-0,86
-0,89
-0,51
-1,44
-3,17
Ant. aksjer ved beregning av res. pr. aksje (i 1.000)
 
195.223
195.223
195.223
195.223
195.223
 
 
 
Oslo, 19. august 2002
 
HAFSLUND ASA
Styret
 
 
For fullstendig pressemelding med tabeller følgende link:
 
For fullstendig aksjonærrapport med tabeller se vedlegg:

Dokumenter og linker