Hafslund – Nedskrivninger og avsetninger i 3Q12 og vurdering av videre drift av BioWood Norway AS

Hafslunds resultat etter skatt for 3. kvartal 2012 vil bli påvirket negativt med NOK 551 millioner som følge av ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger. Nedskrivningene og avsetningene skyldes utfordrende markedsforhold og negativ resultatvikling ved BioWood Norway AS og Bio-El Fredrikstad, samt skatteavsetning som følge av utviklingen i en pågående skattetvist.

BioWood Norway AS

Hafslunds pelletsfabrikk på Averøya, BioWood Norway AS, har siden oppstart i juni 2010 ikke levert tilfredsstillende resultater. Det er få tegn til snarlig bedring av dagens markedsforhold med overkapasitet og lave pelletspriser. Det langsiktige kontraktsmarkedet for pellets er også svakt. Dette, sammen med produksjonstekniske utfordringer hvor maksimal produksjonskapasitet ikke er nådd, gjør at det vil bli foretatt samlede nedskrivninger av produksjonsanlegget og råvarelager, og avsetninger relatert til avtaler og tvistesaker i 3. kvartal 2012 på NOK 271 millioner.

Markedsforholdene og utfordringene relatert til driften av pelletsfabrikken på Averøya gjør det vanskelig å forsvare ytterligere drift og investeringer i virksomheten. Styret i Hafslund ASA har derfor besluttet å igangsette en vurdering av om det er grunnlag for videre drift av BioWood Norway, eller om totalsituasjonen er av en slik karakter at selskapet bør avvikles. Det vil opprettes dialog med de ansatte, Fylkeskommunen og andre berørte parter. Dersom det besluttes avvikling av virksomheten anslås det at det vil påløpe avviklingskostnader i størrelsesorden NOK 25-30 millioner som er ventet resultatført i 4. kvartal 2012. BioWood Norway oppnådde et driftsresultat før ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger i 3. kvartal 2012 på NOK -36 millioner.

Bio-El Fredrikstad

Anlegget for energiutnyttelse av avfallsbasert brensel, Bio-El Fredrikstad, ble satt i drift våren 2008. Anlegget har en årlig leveranse på 110-120 GWh industridamp, fjernvarme og elektrisitet basert på energiutnyttelse av næringsavfall. Lønnsomheten til Bio-El Fredrikstad er sterkt påvirket av avfallsprisene. Avfallsprisene har falt ytterligere i løpet av 2012 med få tegn til snarlig bedring. Fallet i avfallsprisene skyldes overkapasitet som følge av betydelig utvikling av kapasiteten både i Norge og Sverige. Fallet i avfallsprisene svekker anleggets lønnsomhet både på kort og lengre sikt. Det er derfor besluttet å skrive ned Bio-El Fredrikstad med NOK 240 millioner i 3. kvartal 2012. Det vil foretas en gjennomgang av anleggets driftsmessige forhold med mål om økt lønnsomhet.

Økt skatteavsetning

Hafslund vil kostnadsføre skatt på NOK 183 millioner i 3. kvartal 2012 i forbindelse med en omtvistet skattesak vedrørende salg av aksjene i Hatros II AS i 2007. Avsetningen er i tråd med mottatt endringsvedtak fra Sentralskattekontoret for Storbedrifter. Hafslund har i 3. kvartal 2012 tapt en tilsvarende sak i Tingretten knyttet til salg av aksjene Hatros I AS i 2006. Skatt på NOK 95 millioner vedrørende Hatros I AS er tidligere kostnadsført. Hafslund har anket dommen i Tingretten vedrørende Hatros I AS til Lagmannsretten, og tatt ut stevning knyttet til mottatt endringsvedtak vedrørende Hatros II AS. Det vises for øvrig til omtale av skattesak i aksjonærrapporten for 2. kvartal 2012.

Samlet negativ resultateffekt i 3. kvartal 2012 som følge av nedskrivninger og avsetninger på ordinært resultat før og etter skatt er henholdsvis NOK 511 millioner og NOK 551 millioner. Dette medfører at Hafslunds ordinære resultat før og etter skatt blir svakere enn forventet i 3. kvartal 2012.

Flere detaljer om Hafslunds resultat for tredje kvartal vil ikke bli offentliggjort før den planlagte publikasjonen av kvartalstallene 25. oktober.

Hafslund ASA
Oslo, 16. oktober 2012

For ytterligere informasjon:

Økonomi og finansdirektør (CFO), Heidi Ulmo: tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 91763491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Økonomidirektør, Morten J. Hansen, tlf. 908 28 577, e-post: morten.j.hansen@hafslund.no