Hafslund – Resultat 2. kvartal 2016: Et solid resultat på nivå med fjoråret

Hafslund oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 695 millioner kroner, en forbedring på 11 millioner fra samme kvartal i fjor. Kraftprisen i prisområde NO1 var 25 prosent høyere enn samme periode i fjor. Byggingen av vannkraftaggregatet Vamma 12 i Glomma er i rute, nettvirksomheten starter utrullingen av AMS-målere etter sommeren, og forretningsområdene Marked og Varme fortsetter kundeveksten.

– Når vi fortsetter resultatforbedringen kvartal for kvartal, viser det at forbedringsarbeidet i konsernet bærer frukter. Samtidig selger vi fjernvarme til flere kunder slik at mer av oppvarmingen av Oslo skjer med fornybare energikilder. Vi står også midt i en stor investering i mer fornybar vannkraftproduksjon i Glomma, og vi moderniserer kraftnettet for å legge til rette for energieffektivisering, lokal kraftproduksjon og elektrifisering av transportsektoren. Alt er viktige forutsetninger for å skape et mer klimavennlig samfunn med et forurensningsfritt lokalmiljø, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Nettvirksomheten oppnådde et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 400 millioner, en forbedring på 20 prosent fra samme kvartal i fjor. Driftskostnadene er redusert med 49 millioner, blant annet som følge av effekt fra igangsatt prosjekt for kostnadseffektivisering. Samtidig har det vært stabile driftsforhold, og relativt lite tordenvær i kvartalet.

– Etter å ha gjennomført grundig testing av både de tekniske løsningene, kundedialogen og gjennomføring av selve installasjonen hos kunder, går vi i august i gang med et maratonløp når vi skal installere nye automatiske strømmålere (AMS) hos alle våre nærmere 700 000 nettkunder. Vi skal montere opp mot 1000 målere per dag til vi er ferdig i andre halvår 2018, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

Forretningsområdet Produksjon leverte et driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 147 millioner, en økning på 26 prosent fra samme kvartal i fjor. Resultatforbedringen skyldes i første rekke økning i oppnådd kraftpris fra 19 øre/kWh i 2. kvartal i fjor til 21 øre/kWh i år.

– Byggingen av det nye vannkraftaggregatet Vamma 12 i Glomma går etter planen. Vi har tatt ut tre fjerdedeler av totalt 400 000 m3 masse, og vil starte betongarbeidene til høsten. Når anlegget står ferdig til vårflommen i 2019 vil vi ha modernisert et anlegg der de eldste turbinene har gått i over 100 år, og det vil produseres ny klimavennlig vannkraft tilsvarende forbruket i 11 000 eneboliger årlig, sier konsernsjef i Hafslund Finn Bjørn Ruyter.

Forretningsområdet Varme oppnådde et resultat før avskrivinger (EBITDA) på 5 millioner i kvartalet. Reduksjonen på 14 millioner fra samme kvartal i fjor skyldes økt vedlikeholdsaktivitet og prosjekter for å bedre overvåkningen av rørnettet og redusere sannsynligheten for lekkasjer, og redusere tiden kundene er uten fjernvarme dersom lekkasjer oppstår. Det er tilknyttet nye kunder med et forbruk på 10 GWh/år i løpet av første halvår.

Forretningsområdet Marked oppnådde et resultat før avskrivinger (EBITDA) på 124 millioner, som er 13 millioner lavere enn samme periode i fjor. Resultatet reflekterer noe lavere strømmarginer, og høyere salgs- og markedsaktiviteter. Antallet kunder økte med 8 000 i kvartalet, og har økt med 30 000 hittil i år.

Les rapporten på www.hafslund.no/rapport

Hafslund ASA

Oslo, 12. juli 2016

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo, tlf. 909 19 325, e-post: heidi.ulmo@hafslund.no

Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Johan Chr. Hovland: tlf. 917 63 491, e-post: johan.hovland@hafslund.no

Leder finans og investor relations, Martin S. Lundby: tlf. 416 14 448, e-post: martin.lundby@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.