Hafslund - Styret anbefaler aksjonærene å ikke akseptere tilbudet fra Oslo kommune

Styret i Hafslund ASA anbefaler aksjonærene å ikke akseptere tilbudet fra Oslo kommune på NOK 96,75 per aksje. Styret anser de underliggende verdiene i selskapet for å være vesentlig høyere enn tilbudsprisen.

3. juli framsatte Oslo kommune gjennom Oslo Energi Holding AS et frivillig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Hafslund ASA med en tilbudspris på NOK 96,75 per A- og B-aksje. Tilbudsfristen løper ut 28. juli.

I forbindelse med det varslede tilbudet som ble offentliggjort 26. april, innhentet styret i Hafslund, i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES-anbefalingen) og selskapets egne prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, en uavhengig verdivurdering fra SpareBank 1 Markets. Verdivurderingen og styrets foreløpige uttalelse om det varslede tilbudet ble offentliggjort ved børsmelding 20. juni 2017.

Sparebank 1 Markets konkluderte i sin verdivurdering med at selskapets underliggende verdier per aksje er NOK 139 dersom man tar utgangspunkt i forventede transaksjonsverdier i dag, og NOK 168 dersom man tar utgangspunkt i diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer.

I sin foreløpige uttalelse viste styret til at SpareBank 1 Markets' verdivurderinger var i tråd med selskapets egne vurderinger, og at de underliggende verdiene er vesentlig høyere enn den varslede tilbudsprisen på NOK 96,75 per aksje.

- Det har senere ikke skjedd noe som endrer denne vurderingen, og tilbudsprisen er den samme, sier styreleder i Hafslund Birger Magnus.

Ved sin vurdering av tilbudet vil aksjonærene imidlertid også måtte ta i betraktning at utfallet av et rettslig skjønn er forbundet med betydelig usikkerhet, samt at oppgjør vil bli vesentlig utsatt dersom prisen først blir fastsatt ved rettslig skjønn. Det vil bli lagt ut informasjon om prosess rundt et evt. rettslig skjønn på www.hafslund.no.

Med det betydelige avviket som foreligger mellom Sparebank 1 Markets' verdivurdering og selskapets egne vurderinger på den ene siden, og tilbudsprisen på den andre, er det styrets oppfatning at muligheten for en høyere innløsningssum per aksje ved rettslig skjønn klart kompenserer for den risiko som hefter ved utfallet av en eventuell rettslig prosess. 

- Det er derfor styrets samlede vurdering at det vil være i aksjonærenes økonomiske interesse ikke å akseptere budet, men isteden la prisen bli fastsatt ved rettslig skjønn, sier styreleder Birger Magnus.

Samtlige medlemmer av styret som eier aksjer og konsernsjefen har til hensikt ikke å akseptere tilbudet.

Hafslund ASA
Oslo, 10. juli 2017

For ytterligere informasjon:
Styreleder i Hafslund ASA Birger Magnus, tlf. +47 900 30 093, e-post: birger.magnus@kov5.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.