Hafslund – Tilbud om tilbakekjøp av B-aksjer

I henhold til vedtak truffet av generalforsamlingen i Hafslund ASA («Hafslund» eller «Selskapet») 8. mai 2014, tilbyr Hafslund å kjøpe B-aksjer utstedt av Hafslund til NOK 51,32 per aksje («Tilbudet»). Tilbudet er begrenset til totalt 250 000 B-aksjer, som utgjør ca. 0,31 % av det totale antall utstedte B-aksjer i Hafslund (og ca. 0,13 % av den totale aksjekapitalen i Hafslund (A- og B-aksjer)). Tilbakekjøpte aksjer skal benyttes til gjennomføring av aksjeprogram for ansatte i Hafslund.

Pris i Tilbudet er NOK 51,32 per B-aksje, som er volumvektet gjennomsnittlig pris per B-aksje i perioden fra og med 10. juli 2014 (dagen Hafslund fremla resultat for andre kvartal 2014) til og med 18. august 2014. Tilbudsperioden varer fra og med 19. august 2014 til og med 28. august 2014 kl.16.30 (norsk tid).

Tilbudet fremsettes ikke til personer hvis aksept etter andre jurisdiksjoners nasjonale regler er betinget av at (i) det utstedes ytterligere dokumentasjon om Tilbudet eller (ii) det gjennomføres registrering eller øvrige tiltak.

Selskapet har engasjert DNB Markets, en del av DNB Bank ASA («DNB Markets»), for å assistere i gjennomføringen av Tilbudet.

Per dags dato eier Selskapet og dets datterselskaper ingen A-aksjer og 170 411 B-aksjer utstedt av Hafslund. Dette utgjør ca. 0,21 % av utstedte B-aksjer (og ca. 0,09 % av den totale aksjekapitalen i Hafslund (A- og B-aksjer)).

Informasjonsbrev og akseptblankett vil bli sendt til aksjonærene i Hafslund basert på aksjonærregisteret i Verdipapirsentralen per 18. august 2014. Informasjonsbrevet inneholder ytterligere detaljer om Tilbudet og informasjon om restriksjoner som gjelder for Tilbudet. Informasjonsbrevet og akseptblanketten er også tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner. For ytterligere informasjon og veiledning vedrørende aksept av Tilbudet, kan DNB Markets kontaktes per telefon +47 23 26 81 01 eller per epost til markets.ibd@dnb.no.

Hafslund ASA
Oslo, 19. august 2014