HAFSLUND - Tvungen overføring av aksjer

Det vises til melding av 31. juli 2017 vedrørende oppgjøret i det frivillige tilbudet fra Oslo Energi Holding AS («Tilbyder») om å erverve samtlige aksjer i Hafslund ASA («Selskapet»). Etter at tilbudet er gjennomført, er Tilbyder blitt eier av 105 838 067 A-aksjer og 66 562 710 B-aksjer i Selskapet. Disse aksjene representerer omtrent 92 % av stemmene og 88 % av aksjekapitalen i Selskapet.

Styret i Tilbyder har, med virkning fra etter avsluttet handel på Oslo Børs i dag, og i henhold til § 4-25 i allmennaksjeselskapsloven, jf. § 6-22(3) i verdipapirhandelloven, besluttet å gjennomføre tvungen overføring av samtlige utestående aksjer i Selskapet som ikke er eiet av Tilbyder eller Selskapet selv. Som en konsekvens av beslutningen, har Tilbyder overtatt eiendomsretten til samtlige aksjer i Selskapet.

Den tilbudte løsningssum er NOK 96,76 pr. aksje. Den tilbudte løsningssummen tilsvarer tilbudsprisen og rentekompensasjonen i tilbudet om å erverve samtlige aksjer i Selskapet. DNB Bank ASA har stilt garanti for oppgjøret i den tvungne overføringen i samsvar med verdipapirhandelloven § 6-22(3) nr. 3.

Innsigelser mot den tilbudte løsningssum må være kommet frem til Tilbyder innen 6. oktober 2017. Tidligere aksjeeiere i Selskapet som ikke har gjort innsigelser mot den tilbudte løsningssum innen nevnte frist vil miste retten til å gjøre innsigelser og anses å ha akseptert den tilbudte løsningssum.

Et brev vedrørende den tvungne overføringen vil bli sendt til alle tidligere aksjeeiere som er omfattet av overføringen og som har kjent adresse. I tillegg vil den tvungne overføringen bli kunngjort i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

Som følge av den tvungne overføringen har styret i Tilbyder vedtatt å søke strykning av aksjene i Selskapet fra Oslo Børs. Selskapet er ventet strøket fra notering 4. august. Det vil bli gitt separat børsmelding vedrørende strykning.

Pareto Securities AS har vært engasjert som oppgjørsagent i det frivillige tilbudet og som finansiell rådgiver for Tilbyder.

Oslo, 3. august 2017

For ytterligere informasjon:

Pareto Securities Corporate Finance. Telefon +47 22 87 87 00.