HAFSLUND - Tvungen overføring av aksjer

Det vises til melding av 31. juli 2017 vedrørende oppgjøret i det frivillige tilbudet fra Oslo Energi Holding AS («Tilbyder») om å erverve samtlige aksjer i Hafslund ASA («Selskapet»). Etter at tilbudet er gjennomført, er Tilbyder blitt eier av 105 838 067 A-aksjer og 66 562 710 B-aksjer i Selskapet. Disse aksjene representerer omtrent 92 % av stemmene og 88 % av aksjekapitalen i Selskapet.

Styret i Tilbyder har, med virkning fra etter avsluttet handel på Oslo Børs i dag, og i henhold til § 4-25 i allmennaksjeselskapsloven, jf. § 6-22(3) i verdipapirhandelloven, besluttet å gjennomføre tvungen overføring av samtlige utestående aksjer i Selskapet som ikke er eiet av Tilbyder eller Selskapet selv. Som en konsekvens av beslutningen, har Tilbyder overtatt eiendomsretten til samtlige aksjer i Selskapet.

Den tilbudte løsningssum er NOK 96,76 pr. aksje. Den tilbudte løsningssummen tilsvarer tilbudsprisen og rentekompensasjonen i tilbudet om å erverve samtlige aksjer i Selskapet. DNB Bank ASA har stilt garanti for oppgjøret i den tvungne overføringen i samsvar med verdipapirhandelloven § 6-22(3) nr. 3.

Innsigelser mot den tilbudte løsningssum må være kommet frem til Tilbyder innen 6. oktober 2017. Tidligere aksjeeiere i Selskapet som ikke har gjort innsigelser mot den tilbudte løsningssum innen nevnte frist vil miste retten til å gjøre innsigelser og anses å ha akseptert den tilbudte løsningssum.

Et brev vedrørende den tvungne overføringen vil bli sendt til alle tidligere aksjeeiere som er omfattet av overføringen og som har kjent adresse. I tillegg vil den tvungne overføringen bli kunngjort i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

Som følge av den tvungne overføringen har styret i Tilbyder vedtatt å søke strykning av aksjene i Selskapet fra Oslo Børs. Selskapet er ventet strøket fra notering 4. august. Det vil bli gitt separat børsmelding vedrørende strykning.

Pareto Securities AS har vært engasjert som oppgjørsagent i det frivillige tilbudet og som finansiell rådgiver for Tilbyder.

Oslo, 3. august 2017

For ytterligere informasjon:

Pareto Securities Corporate Finance. Telefon +47 22 87 87 00.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner