Hafslund ASA og Elkems energivirksomhet slås sammen


- Total produksjonskapasitet mer enn 6,5 TWh per år
- Betydelig finansiell styrke gir muligheter for ytterligere vekst og forsterket deltakelse i videre restrukteringen i kraftbransjen.
- Synliggjøring av Elkems kraftverdier.
- NOK 50 millioner forventet i årlige synergier før skatt
- Hafslund ASAs hovedstrategi videreføres

Styrene i Elkem ASA og Hafslund ASA har besluttet å slå sammen Elkem Energi og Hafslund ASA. Dette vil skape et av de største børsnoterte energiselskap i Norge. Ole Enger er foreslått som styreformann og Hans Tormod Hansen som administrerende direktør i det nye selskapet. Hafslund ASAs strategi om å være en ledende og langsiktig industriell eier i konsolideringen og restruktureringen av kraftbransjen, primært i Skandinavia, skal videreføres.
Sammenslåingen er basert på en avtalt 45-55 verdisplitt mellom Elkem Energi og Hafslund. Elkem Energi, som inkluderer kraftproduksjon i Sauda, Svelgen, SISO, Lakshola og i USA, vil bli skutt inn i Hafslund i bytte for 45% av stemmene og 45% av de utestående aksjer. Hafslund vil forbli børsnotert i Oslo.

Hafslund ASA har anledning til å foreta en ekstraordinær utdeling til selskapets nåværende aksjonærer på NOK 500 millioner med den følge at Elkem i så tilfelle mottar ytterligere 3 prosent. Elkem blir dermed eier av 48% av samtlige A-aksjer og 48% av samtlige B-aksjer i Hafslund ASA.

Det fusjonerte selskapet vil bli en viktig aktør i restruktureringen i kraftbransjen, både innen produksjon, nett, krafthandel og sluttbruker. Selskapet vil ha produksjonsanlegg i alle landsdeler og en samlet produksjonskapasitet på 6,5 TWh i Norge og USA. Hafslund ASA har en nøkkelposisjon innen nettvirksomhet bl.a. gjennom sin 25% andel i Norges største nettselskap, Viken EnergiNett, med 400.000 kunder. Hafslund ASAs sluttbrukervirksomhet omfatter mer enn 200.000 kunder i hel- og deleide kundebaser i Norge.

Hafslund er Norges eneste reelle, børsnoterte alternativ i kraftbransjen. Med 85 prosent offentlig eierskap i den norske kraftsektoren og i en situasjon hvor flere kommuner ønsker å redusere sitt eierskap, er det i viktig at det på denne måten etableres en tung norsk børsnotert aktør med direkte tilgang til kapitalmarkedet, som kan delta i den pågående restrukturering i bransjen. Målsettingen for selskapet er å gjennomføre en målrettet vekst gjennom erverv og effektive samarbeidsløsninger.

Gjennom fusjonen vil det nye selskapet få en tilstrekkelige størrelse og styrke til å delta i det fremtidige integrerte nordiske og europeiske kraftmarkedet.
Hans Tormod Hansen, administrerende direktør i Hafslund ASA, sier at denne sammenslåingen gir Hafslund langt bedre forutsetninger for å realisere sine målsettinger gjennom en betydelig sterkere investeringsevne, og at selskaper vil bli et mer attraktivt alternativ som samarbeidspartner for de offentlige eide selskapene.

Ole Enger, konsernsjef i Elkem sier: “Hafslund vil posisjonere seg som en ledende aktør i den norske kraftbransjen, og en drivkraft for videre konsolidering og effektivisering innen sektoren. Avtalen innebærer at Elkems kraftposisjon får en større langsiktighet samtidig som den ivaretar de kraftposisjoner som Elkems smelteverk har i dag. Avtalen synliggjør Elkems betydelige kraftverdier og gir Elkem et større utviklingspotensiale innen kraftsektoren.

Selskapets ledelse vil ta ut synergiene mellom Elkem Energi og Hafslund som er beregnet å være NOK 50 millioner per år før skatt.
Fusjonen er forventet sluttført tidlig neste år betinget av følgende:
- Aksept for utstedelse av aksjer i bytte for Elkem Energi av 2/3-deler av Hafslunds aksjonærer
- Due diligence fra begge parter
- Nødvendige tillatelser fra norske myndigheter
- Nødvendige vedtak i selskapenes styrer og bedriftsforsamlinger
En fusjonsplan antas å være ferdig i begynnelsen av februar og ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA vil bli avholdt tidlig i mars.

Elkems energivirksomhet består i dag av 10 kraftverk i Norge og i USA med total årlig kapasitet på 3.506 GWh. De viktigste verkene er Sauda, Svelgen, Lakshola og SISO. Elkem ASA er notert på børsene i Oslo og Frankfurt, og har en markedsverdi på NOK 8,6 milliarder. Selskapet er et av Norges ledende industriselskaper og blant verdens største produsenter av metaller og materialer. Elkem hadde driftsinntekter på NOK 9,957 MM og et driftsresultat på NOK 1.027 millioner i 1998.

Hafslund ASA er notert på Oslo Børs, og har en markedsverdi på NOK 4.3 milliarder. Selskapets hovedvirksomhet er produksjon, nett, sluttbruker, krafthandel og investering. Hafslund ASA opererer 6 kraftverk i Norge og 4 småkraftverk i USA med årlig produksjonskapasitet på 2.931 GWh. Den norske produksjonen ligger i Askim og Sarpsborg. Hafslund ASAs nettvirksomhet omfatter bl.a. regionalnettet i Østfold og en eierandel på 25% i Viken Energi Nett som landets største nettselskap med 400.000 kunder. Innen sluttbrukervirksomheten har Hafslund mer enn 200.000 kunder i hel- og deleide kundebaser. Innen krafthandel er Hafsund en betydelig aktør og innovatør med virksomhet i og utenfor Norden. I tillegg til kraftenhetene har Hafslund ASA en større portefølje av finansielle eiendeler, investert både i noterte og unoterte selskaper. Hafslund ASA hadde inntekter på NOK 2.234 millioner og et driftsresultat på NOK 313 millioner i 1998. Hafslund ASA har hovedkontor i Oslo.

Oslo, 23. desember 1999

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner