HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) RESULTAT 1. KVARTAL 2000


Konsernets resultat i 1.kvartal er preget av lave oppnådde salgspriser i produksjonsvirksomheten i Norge, samt god avkastning på finansielle omløpsaksjer, Actinor Shipping og fra salget av aksjer i ElTele Østfold AS

Hafslund konsernet fikk et resultat etter skatt i 1.kvartal på NOK 156 mill (NOK 119 mill), noe som tilsvarer et resultat pr. aksje på NOK 1,34 (NOK 0,99). Driftsresultat i 1.kvartal utgjorde NOK 47 mill (NOK 63 mill)

Hafslund Produksjon
Driftsresultatet for Hafslund Produksjon i 1.kvartal ble NOK 58 mill (NOK 61 mill). Produksjonen i 1.kvartal ble 630 GWh (580 GWh). Produksjonen var 15 % over middelproduksjonen, og fordelte seg med 583 GWh (538 GWh) i Norge og 47 GWh (42 GWh) i USA. Hovedårsaken til den høyere egenproduksjonen, skyldes bra tilsig i Glomma på grunn av den milde vinteren.
Driftsresultatet for Hafslunds norske kraftverk ble NOK 35,5 mill (NOK 43,5 mill). Resultatet er preget av lavere oppnådde salgspriser på NOK 12,0 øre/kWh (NOK 14,6 øre/kWh). Høyere produsert volum kompenserer for deler av det negative prisavviket.

Hafslund Nett
Driftsresultat før goodwill ble for 1 kvartal NOK 18,6 mill (NOK 20,0 mill), hvilket gir en avkastning på NVE kapitalen på 4,2 %. Lokalnettet i Skedsmo & Sørum ble solgt med virkning fra 1. januar 2000. Avviket i driftsresultatet sammenlignet med 1.kvartal 1999 skyldes hovedsakelig salget av lokalnettet i Skedsmo & Sørum. Det er inntektsført totalt NOK 7,6 mill i resultat fra konsernets nettinvesteringer i selskapene Viken Energinett (25%), Rygge E-verk (33%) og Rakkestad E-Verk (33%). Bokført verdi av investeringene i de tilknyttede selskapene er pr 31. mars 2000 NOK 1.496 mill.

Hafslund Markets
Driftsresultatet for Hafslund Markets i 1 kvartal ble NOK - 1 mill (NOK -7 mill). Krafthandelsvirksomheten i Norden fikk et tradingresultat (før driftskostnader) på NOK 9 mill (NOK –0,8 mill) i 1.kvartal. Driftsresultat fra krafthandelsvirksomheten i USA i 1.kvartal ble NOK –2,0 mill. Det er inntektsført et resultat fra tilknyttet selskap på NOK 1,2 mill i 1.kvartal.

Hafslund Energi
Driftsresultatet ble NOK –5,0 mill (NOK –2,0 mill) i 1.kvartal. Resultatet er preget av lavere oppnådde marginer sammenlignet med 1.kvartal 1999. Av totale driftskostnader på NOK 7,3 mill. (NOK 5,9 mill), utgjør markedsføringskostnader i forbindelse med rekrutteringskampanjer i underkant av NOK 1,5 mill. (NOK 0 mill) Det er inntektsført NOK 2,0 mill i resultat fra de tilknyttede selskapene Din Energi (47%) og Kraftinor (49%) i 1.kvartal. Bokført verdi av investeringene er NOK 253 mill pr. 31. mars 2000.

Hafslund Invest
Virksomhetsområde Hafslund Invest hadde et regnskapsmessig resultat fra investeringene på NOK 217 mill (NOK 171 mill) i 1.kvartal. Hafslunds finansielle omløpsportefølje oppnådde en avkastning på 13,2% i årets tre første måneder, sammenlignet med Oslo Børs totalindeks på –1,0%. Bokført verdi av den finansielle omløpsporteføljen var pr 31. mars 2000 NOK 727 mill. Urealisert gevinst pr. 31. mars 2000 er NOK 255 mill, en økning på NOK 26 mill fra utgangen av 1999. Regnskapsmessig resultat i 1.kvartal var NOK 115 mill (NOK 153 mill) Regnskapsmessig resultat fra de langsiktige investeringene ble NOK 102 mill i 1.kvartal. Av dette utgjør NOK 72 mill gevinst fra salget av aksjene i ElTele Østfold AS

Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet som består av Investeringsaktiviteter, Hafslund Alfa, Konsernstab, Orion System, samt Landbruk og Hovedgård, hadde et driftsresultat i 1 kvartal 2000 på NOK -21 mill (NOK -6 mill). Inkludert i disse tallene er det kostnadsført i størrelsesorden NOK 8 mill i forbindelse med den foreslåtte fusjonen med Elkem Energi

Utvikling hittil i 2000
Hafslund solgte i begynnelsen av mars, sin andel i ELTele Østfold AS til det nederlandske selskapet UPC NV. De tre grunnleggerne av selskapet (Hafslund, Østfold Energi og Fredrikstad Energiverk) hadde som intensjon ved etableringen av selskapet å benytte sin kompetanse og geografiske tilstedeværelse til å bygge opp et høyhastighets telenett. 3 år etter oppstart var telenettet operativt med avanserte teletjenester. Videre utvikling av selskapet anså man best kunne skje dersom en større teleoperatør kunne integrere nettet og egne produkter inn i et nasjonalt tjenestetilbud

Den foreslåtte fusjonen mellom Hafslund ASA og energiaktivitetene i Elkem, ble nedstemt av Hafslunds aksjonærer ved den ekstraordinære generalforsamlingen 12. april 2000.


For fullstendig pressemelding og rapport med tabeller, følg linken nedenfor.Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker