HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) RESULTAT 1. KVARTAL 2002


Konsernets driftsresultat eksklusive avskrivninger (EBITDA) i 1. kvartal ble NOK 468 mill (NOK 390 mill). Etter avskrivninger ble driftsresultatet NOK 257 mill (NOK 168 mill). Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig bedre marginer ved salg av kraft til sluttbrukermarkedet, samt økt tradingbidrag fra krafthandelsvirksomheten. Egenproduksjonen av kraft i Norge var høy i 1. kvartal (sammenlignet med normalnivået) og salgsprisene var tilfredsstillende. Den underliggende inntjeningen fra forretningsområdene Infrastruktur og entreprenør var på linje med fjorårets 1. kvartal. Sterk organisk vekst samt etablering av nye salgskontorer innen sikkerhetsmarkedet bidrar til et negativt resultat for Hafslund Sikkerhet i 1. kvartal.

Kontantstrømmen fra driften, inkludert aksjeinvesteringene men før netto rentekostnader, var NOK 564 mill (NOK 451 mill). Resultatet fra de samlede aksjeinvesteringene var tilfredsstillende. Avkastningen fra den finansielle omløpsporteføljen var på 8,6 prosent i 1. kvartal, som er bedre enn OSEBX-indeksen.

Resultat før skatt i 1. kvartal ble NOK 145 mill (NOK 12 mill), mens resultat etter skatt ble NOK 68 mill (NOK -106 mill). Dette tilsvarer et resultat per aksje på NOK 0,33 (NOK -0,56).

Hafslund Kraftproduksjon
EBITDA for Hafslund Kraftproduksjon i 1. kvartal ble NOK 80 mill (NOK 90 mill), mens driftsresultatet i 1. kvartal ble NOK 66 mill (NOK 77 mill). Samlede investeringer i kvartalet var NOK 7 mill. Dette er på linje med samme periode i fjor. Den underliggende driften i produksjonsanleggene i Glomma har vært god og gjenspeiler høy egenproduksjon (sammenlignet med normalnivået) og gode salgspriser. Virksomheten i USA er fortsatt preget av en historisk lav vannkraftproduksjon.

EBITDA for den norske kraftproduksjonsvirksomheten i 1. kvartal ble NOK 77 mill (NOK 76 mill). Driftsresultatet ble NOK 67 mill (NOK 67 mill). Oppnådd salgspris i 1. kvartal ble 17,4 øre/kWh (16,4 øre/kWh). Gjennomsnittlig spotpris var 16,4 øre/kWh i 1. kvartal (20,1 øre/kWh). Kraftproduksjonen i 1. kvartal ble 586 GWh (629 GWh) og var 12 prosent over normalnivået. De påvirkbare drifts- og vedlikeholdskostnadene er redusert med NOK 3 mill (27 prosent) i forhold til tilsvarende nivå i fjor.

EBITDA for kraftproduksjonsvirksomheten i USA i 1. kvartal ble NOK 3 mill (NOK 14 mill). Driftsresultatet ble NOK -1 mill (NOK 10 mill). Driftsresultatet er preget av historisk lav egenproduksjon i vannkraftanleggene, der egenproduksjonen i 1. kvartal kun utgjør 51 prosent av normalnivået. Biomasse-anlegget Greenville har bare vært i drift i januar, som følge av lave kraftpriser og høye brenselskostnader.

Hafslund Infrastruktur og entreprenør
EBITDA for Hafslund Infrastruktur og entreprenør i 1. kvartal ble NOK 397 mill (NOK 413 mill). Driftsresultatet i 1. kvartal ble NOK 228 mill (NOK 235 mill). Samlede investeringer i denne perioden var NOK 53 mill (NOK 88 mill).

Den underliggende driften har vært stabil og nedgangen i resultatet skyldes engangsforhold i 1. kvartal 2001. Driftsresultatet inkluderer entreprenørvirksomheten, som i løpet av 2. kvartal 2002 vil bli skilt ut som eget selskap, Hafslund Entreprenør AS. Selskapet vil fra samme tidspunkt være en del av Hafslund Entreprenør og sikkerhet.
Det er innarbeidet NOK 27 mill i resultat fra konsernets minoritetsinvesteringer, blant annet fra Viken Fjernvarme (33%) og Mjøskraft (49%).


Hafslund Kraftomsetning
EBITDA for Hafslund Kraftomsetning i 1. kvartal ble NOK 43 mill (NOK -30 mill). Driftsresultatet i 1. kvartal ble NOK 24 mill (NOK -54 mill).

Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig at det er oppnådd tilfredsstillende marginer ved salg av kraft til sluttbrukermarkedet. Som følge av en mildere vinter er salget av kraft til sluttbrukermarkedet redusert med 14,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Salg av kraft til sluttbrukermarkedet var i 1. kvartal 5.018 GWh (5.867 GWh). Forretningsområdet har ved utgangen av kvartalet ca 634.000 kunder i massemarkedet. Dette er en økning på 12.000 fra årsskiftet. Tallet omfatter ikke kunder i selskaper der Hafslund har mindre enn 50 prosent av kapitalen.

Det er videre innarbeidet NOK -1 mill i resultat fra minoritetsinvesteringer.

Hafslund Sikkerhet
EBITDA for Hafslund Sikkerhet i 1. kvartal ble NOK -7 mill og driftsresultatet ble NOK -12 mill. Samlede investeringer i kvartalet er NOK 20 mill. 1. kvartal er preget av sterk organisk ekspansjon samt etablering av nye salgskontorer. Antall boligalarmkunder økte med 39 prosent i løpet av 1. kvartal.

I løpet av første halvår 2002 vil sikkerhetsvirksomheten bli en del av det nye forretningsområdet Hafslund Entreprenør og Sikkerhet.

Hafslund Investeringer
EBITDA for Hafslund Investeringer i 1. kvartal (inkludert resultatet fra aksjeinvesteringene) ble NOK 84 mill (NOK 8 mill). Driftsresultatet i 1. kvartal ble NOK 8 mill (NOK -42 mill). Det bedrede driftsresultatet sammenlignet med samme periode i fjor, skyldes høyere tradinginntekter fra krafthandelsvirksomheten.

Resultat fra aksjeinvesteringer var i 1. kvartal 69 mill (NOK 41 mill). Resultatet fra den finansielle omløpsporteføljen ble NOK 43 mill og avkastningen for kvartalet ble 8,6 prosent. Dette er 1,5 prosentpoeng bedre enn OSEBX-indeksen. Fra anleggsinvesteringer er det innarbeidet en gevinst på NOK 28 mill fra salget av eierandelen i Pelican i februar. Det er realisert netto aksjer for ca NOK 110 mill i 1. kvartal.

Øvrig virksomhet
Øvrige virksomhetsområder består blant annet av konsernstab, fellesfunksjoner og forretningsutvikling. Driftsresultatet for 1. kvartal ble NOK -57 mill (NOK -48 mill).


Hendelser hittil i 2002
· Tindra - nå et heleid selskap
Hafslund har kjøpt de resterende 34,4 prosent av aksjene i kraftomsetningsselskapet Tindra AS fra Energiselskapet Buskerud AS for NOK 298 mill. Etter denne transaksjonen eier Hafslund med dette 100 prosent av selskapet. Kjøpet er gjennomført med virkning fra 1. april 2002. Avtalen muliggjør en samordning av kraftomsetnings- og krafthandelsvirksomhetene i Hafslund-konsernet.

· Fusjonen er selskapsrettslig gjennomført
Fusjonen mellom Hafslund ASA og Viken ble selskapsrettslig gjennomført med virkning fra 22. mars 2002.

Balanse per 31. mars 2002
Hafslund har ved utgangen av 1. kvartal en totalkapital på ca NOK 21,8 mrd og en egenkapitalandel på 26,7 prosent.

Netto rentebærende gjeld per 31. mars 2002 var NOK 10,9 mrd. Dette er en reduksjon på NOK 0,5 mrd fra årsskiftet.

Hafslund ASAs aksjekapital er 195.223.448 kroner, fordelt på 115.464.944 A-aksjer og 79.758.504 B-aksjer pålydende 1,- krone. Kursen på Oslo Børs per 27. mars 2002 var 38,10 kroner for A-aksjene og 31,5 kroner for B-aksjene. Kursen per 31. desember 2001 var 33,50 kroner for A-aksjene og 30,50 kroner for B-aksjene.
Konsernet har ved utgangen av 1. kvartal 4.466.787 egne B-aksjer, til en samlet kostpris på NOK 122,0 mill.

Konsernets aksjonærrapport for 4. kvartal 2001 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Sommerogaten 1 (Solli Plass), ved Oslo Børs og på Internett-adresse: http://www.hafslund.no.

Følg vedlagt link for full rapport med tabeller:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker