HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) RESULTAT 3. KVARTAL 2000


Konsernets resultat i 3. kvartal er preget av et fortsatt lavt prisnivå for produksjonsvirksomheten i Norge og gode trading-resultater fra krafthandelsvirksomheten i USA.

Hafslund konsernet fikk et resultat etter skatt i 3. kvartal på NOK 19 mill (NOK 20 mill), noe som tilsvarer et resultat pr. aksje på NOK 0,15 (NOK 0,15). Driftsresultat i 3. kvartal utgjorde NOK 100 mill (NOK -9 mill).

Driftsresultat pr. 3. kvartal ble NOK 257 mill (NOK 125 mill), resultat etter skatt NOK 305 mill (NOK 433 mill) og resultat pr. aksje på NOK 2,59 (NOK 3,67).

Hafslund Produksjon
Driftsresultatet for Hafslund Produksjon i 3. kvartal ble NOK 48 mill (NOK 56 mill). Produksjonen i 3. kvartal ble 917 GWh (779 GWh). Produksjonen var 12% over middel-produksjonen, og fordelte seg med 878 GWh (741 GWh) i Norge og 39 GWh (38 GWh) i USA.

Driftsresultatet i 3. kvartal for Hafslunds norske kraftverk ble NOK 45 mill (NOK 41 mill). Resultatet er fortsatt preget av lave oppnådde salgspriser og høyere produsert volum sammenlignet med 3. kvartal 1999. Oppnådd salgspris for 3. kvartal var NOK 9,0 øre/kWh (NOK 10,0 øre/kWh ), noe som utgjorde et prisavvik mot 1999 på NOK -9 mill. Høyere produsert volum sammenlignet med 3. kvartal 1999 (+137 GWH) bidrar positivt med NOK 8 mill. Kvartalet hadde 13% høyere produksjon sammenlignet enn middelproduksjon.

Driftsresultatet i USA ble NOK 3 mill (NOK 15 mill) i 3. kvartal. Produksjonen i perioden er på nivå med fjoråret og mid-del-produksjon. Resultatet er preget av sterkere dollarkurs. Resultatet preges videre av engangseffekter vedrørende; Kraftkontrakt vedr. flisanlegget Greenville er terminert med en inntekt på USD 2 mill. Videre er anlegget nedskrevet med USD 4 mill i samme periode.

Hafslund Nett
Driftsresultat før goodwill ble for 3. kvartal NOK 9 mill (NOK 19 mill), hvilket gir en avkastning på NVE kapi-talen på 1,5% (2,6%). Driftsresultatet er reflektert av en engangskostnad på NOK 11 mill knyttet til tidligere års vurderinger av mindreinntekter i regionalnettet. Utover salget av lokalnettet i Skedsmo og Sørum, som i 3. kvartal 1999 bidrar med NOK -0,7 mill, er driftsresultatet for nettvirksomheten på linje på fjoråret.

Under resultat fra tilknyttede selskaper er det inntektsført NOK 18 mill som hovedsakelig gjelder nettinvesteringen i Viken Energinett (25%) pr. 3. kvartal 2000. Bokført verdi av inves-ter-in-gene er pr 3. kvartal 2000 NOK 1.488 mill.

Hafslund Markets
Driftsresultatet for Hafslund Markets i 3. kvartal ble NOK 73 mill (NOK -59 mill), hvorav NOK 77 mill gjelder kraft-handel i USA. Tradingresultatet i 3. kvartal ble NOK 148 mill (NOK -60 mill), hvorav NOK 143 mill (NOK -75 mill) gjelder krafthandel i USA. Det gode resultat for 3 kvartal i USA, skyldes hovedsakelig handler i det korte markedet, ved utnyttelse av effekter relatert til overføringsproblemer, og fysiske handler på børsene PX og ISO.

Med virkning fra 1. september er portefølje-for-valt-nings-virk-somheten i Norden solgt til Energipartner AS. Driftsresultat i 3. kvartal er belastet med NOK -6,5 mill knyttet til denne transaksjonen. Dette inkluderer NOK 13 mill i avskrivning på goodwill, knyttet til gjenstående verdi av merverdiallokering til porteføljeforvaltningen foretatt ved kjøpet av SkanKraft-Gruppen pr 1.1.1997.

Hafslund Energi
Driftsresultatet ble NOK -8 mill (NOK -13 mill) i 3. kvar-tal. Resultatet sammenlignet med fjoråret er preget av høy-ere oppnådd dekningsbidrag .

Under resultat fra tilknyttede selskaper er det inntektsført NOK 6 mill fra investeringene i Din Energi (47%), Kraftinor (49%) og Økokraft (49%) pr. 3. kvartal 2000. Bokført verdi av inves-teringene er NOK 426 mill pr. 30. september 2000.

Hafslund Invest
Virksomhetsområdet Hafslund Invest hadde et regn-skaps-messig resultat fra investeringene på NOK 24 mill (NOK 100 mill) i 3. kvartal.

Hafslunds finansielle omløpsportefølje oppnådde en avkastning på 17,5% i 3. kvartal, sammenlignet med Oslo Børs totalindeks på 11 %. Avkastningen pr. 3. kvartal utgjør 38,8%, sammenlignet med 11,8% for Oslo Børs total-indeks. Bokført verdi av den finansielle omløps-porte-føljen var pr 30. september 2000 NOK 669 mill. Urealisert gevinst pr. 30. september 2000 er NOK 274 mill, en økning på NOK 45 mill fra utgangen av 1999. Regn-skaps-messig resultat i 3. kvartal var NOK 68 mill (NOK 98 mill).

Regnskapsmessig resultat fra langsiktige investeringer ble NOK -44 mill i 3. kvartal, hvorav kvartalet er belastet med en nedskrivning av eierandelen i Actinor Shipping på NOK 61 mill, som følge av inngått avtale om salg av aksjene i oktober 2000.

Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet som består av Hafslund Alfa, konsernstab, Orion System, samt Land-bruk og Hovedgård, hadde et driftsresultat i 3. kvartal 2000 på NOK -22 mill (NOK -15 mill).

Hafslund Alfa hadde et driftsresultat på NOK -1 mill (NOK -0 mill) i 3. kvartal.

Viktige hendelser
12. oktober 2000 inngikk Hafslund avtale om salg av sin 36,6% eierandel (1.482.889 aksjer) i Actinor Shipping ASA til Paal Wilson & Co AS til en pris på NOK 238 pr. aksje, eller totalt NOK 353 mill. Investeringen har i perioden 1996-00 gitt en årlig gjennom-snittlig avkastning på ca 17% i forhold til investert beløp. Vesentlig grunnet reklassifisering av utsatt skatt til egenkapital i 1998-99 og bokføring etter egenkapitalmetoden, gir salget et regn-skapsmessig tap på NOK 44 mill for år 2000.

Arbeidet med å sluttføre inngåtte avtaler knyttet til tran-sak-sjon-ene: (1) Viken Energinett / Østnett, (2) fusjon av om-set-nings-sel-skap-ene Hafslund Energi AS, Din Energi AS og Østkraft AS, (3) overtagelsen av 42% i Mjøskraft går etter planen. Det antas at alle formelle forhold sluttføres i løpet av 4. kvartal 2000. Virksomhetsområdene Hafslund Regionalnett, Hafslund Alfa (som inngår i transaksjonen med Østnett) og Hafslund Energi inngår således i de konsoliderte tall pr 3. kvartal 2000.

Konsernets foreløpige resultatrapport for 3.kvartal 2000 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs , på Internett-adresse: http://www.huginonline.no/HNA. og vedlagte link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker