HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) RESULTAT 3. KVARTAL 2001


Resultater i 3. kvartal 2001
Konsernets driftsresultat i 3. kvartal utgjorde NOK 67 mill (NOK 98 mill). Den underliggende driften i 3. kvartal er positiv med fortsatt høye oppnådde kraftpriser og høyt produksjonsvolum fra produksjonsvirksomheten i Norge. Driftsresultatet svekkes imidlertid av negative bidrag fra krafthandelsvirksomheten i Norge og USA.

Resultat før skatt i 3. kvartal ble NOK -180 mill (NOK 44 mill). Resultat etter skatt i 3. kvartal ble NOK -140 mill (NOK 25 mill), noe som tilsvarer et resultat pr. aksje NOK -1,24 (NOK 0,20). Resultatet reflekterer gode resultater fra konsernets kjernevirksomhet, men negativ avkastning fra den finansielle omløpsporteføljen på -32% (NOK -217 mill) trekker resultatet ned sammenlignet med fjoråret.

REGNSKAP FOR KONSERNET PR. 3. KVARTAL

NOK mill. 3. Kv 3. Kv Pr.3.Kv Pr. 3.Kv
2000* 2001 2000* 2001 2000*

Driftsinntekter 289 283 705 871 1 048
Driftskostnader 145 194 391 643 558
Avskrivninger 46 22 83 59 124
Driftsresultat 98 67 231 169 367
Finansielle poster inkl.
tilknyttede selskap -54 -247 234 -311 201
Gevinst salg
regionalnett - - - 413 -
Resultat før skatt 44 -180 465 271 568
Skattekostnad -20 40 -148 -180 -184
Periodens resultat 25 -140 317 91 384
Minoritetens andel
av resultat 2 3 5 3 12
Majoritetens andel
av resultat 23 -143 312 88 372
Resultat pr.
aksje (NOK) 0,20 -1,24 2,70 0,76 3,22
Ant. aksjer ved beregning av resultat pr. aksje
(i 1.000) 115 463 115 463 115 463 115 463 115 463KONSOLIDERT BALANSE

NOK mill. 30.09.00* 30.09.01 31.12.00*
Immaterielle eiendeler 1 668 1 852 1 588
Varige driftsmidler 1 047 1 086 1 089
Finansielle anleggsmidler 3 863 3 840 3 798
Omløpsmidler 1 952 1 387 2 350
Sum eiendeler 8 530 8 165 8 825
Egenkapital 3 203 2 839 3 060
Avsetning forpliktelser 206 237 216
Langsiktig gjeld 3 090 3 699 3 449
Kortsiktig gjeld 2 032 1 390 2 101
Sum egenkapital og gjeld 8 530 8 165 8 825*Proformatall der effekt av solgt nettvirksomhet er innarbeidetHafslund Produksjon
Hafslunds produksjonsvirksomhet hadde i 3. kvartal et driftsresultat på NOK 101 mill (NOK 48 mill). Samlet kraftproduksjon i 3. kvartal ble 999 GWh (917 GWh). Driftsresultatet viser fortsatt god inntjening i Norge som følge av høyere kraftpriser og høyt produksjonsvolum.

Driftsresultatet for produksjonsvirksomhet i Norge ble i 3. kvartal NOK 91 mill (NOK 45 mill). Oppnådd salgspris var 13,3 øre/kWh, sammenlignet med en gjennomsnittlig spotpris på 17,3 øre/kWh. Egenproduksjonen ble 948 GWh (878 GWh ), noe som er 16% høyere enn normalnivået. Dette innebærer et positivt prisavvik på NOK 40 mill og et positivt volumavvik på NOK 9 mill, sammenlignet med 3. kvartal 2000. For 4. kvartal forventes det at oppnådde salgspriser vil være tilnærmet spotprisen for perioden.

Driftsresultatet fra produksjonsvirksomheten i USA i 3. kvartal ble NOK 10 mill (NOK 3 mill). Kvartalet er preget av lav vannkraftproduksjon (84% av normalen). År 2001 vil trolig bli det tørreste året siden målinger ble påbegynt på 1890-tallet.

Hafslund Krafthandel
Driftsresultatet for Hafslunds samlede krafthandelsvirksomhet i 3. kvartal ble NOK -20 mill (NOK 82 mill), fordelt på Krafthandel Norge NOK -11 mill (NOK 5 mill) og Krafthandel USA på NOK -9 mill (NOK 77 mill). Krafthandelsvirksomheten i USA er avviklet og alle kraftposisjoner er lukket. Estimerte avviklingskostnader på USD 1,5 mill vil bli resultatført i 4. kvartal.

Hafslund Invest
Hafslund Invest hadde et samlet regnskapsmessig resultat fra investeringene i 3. kvartal på NOK -209 mill (NOK 85 mill).

Hafslunds finansielle omløpsportefølje hadde for årets ni første måneder en avkastning på -34,1%, sammenlignet med Oslo Børs totalindeks på -26,2%. Regnskapsmessig resultat ble NOK -188 mill og bokført verdi av porteføljen var NOK 602 mill, inkludert et urealisert tap på NOK 182 mill. Urealisert tap er redusert i størrelsesorden NOK 100 millioner pr. 16. november.

Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet som blant annet består av konsernstaben, investeringsaktiviteter og Hafslund Security hadde et driftsresultat i 3. kvartal på NOK -17 mill (NOK -32 mill).
Konsernets satsning innen alarm,- og sikkerhetssektoren, Hafslund Security er konsolidert fra 3. kvartal. Resultatet i 3. kvartal er i tilnærmet i balanse, etter goodwill avskrivninger på NOK 2,4 mill. Veksten innen alarm,- og sikkerhetssektoren er god, med økende oppdragsmengde.

Minoritetsinvesteringer i kraftsektoren
Hafslund har samlede investeringer innen nedstrømsaktiviteter i kraftsektoren på NOK 2.627 mill, herav utgjør investeringen i Viken Energinett NOK 1.888 mill. Det er innarbeidet et resultat fra tilknyttede selskaper i 3. kvartal på NOK 25 mill, inkludert avskrivninger av goodwill med NOK 7 mill.

FORDELING PÅ VIRKSOMHETSOMRÅDER

NOK mill. 3. kv 3. kv Pr 3. kv Pr. 3 kv
2000* 2001 2000* 2001 2000*
Hafslund Produksjon 135 163 404 457 621
Hafslund Krafthandel 138 -4 258 - 327
Hafslund Kraftomsetning - 84 - 346 -
Øvrig virksomhet 16 40 44 68 100
Driftsinntekter 289 283 705 871 1 048
Hafslund Produksjon 48 101 173 269 304
Hafslund Krafthandel 82 -20 141 -42 185
Hafslund Kraftomsetning - 3 - -8 -
Øvrig virksomhet -32 -17 -84 -50 -122
Driftsresultat 97 67 230 169 366

*Proformatall der effekt av solgt nettvirksomhet er innarbeidet


Viktige hendelser

 • Fusjon Hafslund og Viken Energinett
  Styrene i Hafslund og Viken Energinett , godkjente 2. november fusjonsplan for fusjon mellom Viken Energinett og Hafslunds heleide datterselskap Hafslund Nett Holding AS. Fusjonsplanen vil bli forelagt selskapenes generalforsamlinger for godkjennelse i desember. Det vises for øvrig til utsendt prospekt til aksjonærene og til selskapets internettside der komplett prospekt er lagt ut.

 • Avtale kjøp av Oslo Energi / Vattenfall Norge
  Hafslund ASA inngikk endelig avtale med Vattenfall AB (publ.) om kjøp samtlige aksjer i Vattenfall Norge AS. Vattenfall Norge eier 100% av Oslo Energi AS, som til sammen har ca. 345.000 sluttbrukerkunder i kraftmarkedet. Gjennomføring av avtalen er betinget av tilslutning fra Hafslunds generalforsamling som forventes avholdt i desember.


 • Majoritetseier i Tindra
  Hafslunds styre godkjente 14. november inngåelse av endelig avtale med Akershus Energi om erverv av 29 % i Tindra Energi AS for ca NOK 264 mill. Hafslund eier fra før 36,6% i Tindra og vil således etter oppkjøpet eie 65,6% av selskapet. Det er videre inngått en avtale med Energiselskapet Buskerud hvor det gis en rett til å selge og Hafslund en rett til å kjøpe Energiselskapet Buskeruds aksjer i Tindra i løpet av 2002. Samtidig inngikk Viken Energinett avtale om kjøp av resterende eierandel i Akerhus Nett Holding / Østnett fra Akershus Energi.


 • Dom Oslo Byrett
  Oslo Byrett har 19. november avsagt dom i en sak vedrørende hvilken pris som skal gjelde for en evigvarende forpliktelse Hafslund har til å levere et årlig kraftvolum på 175,2 GWh til Oslo Lysverker (et heleiet datterselskap av E-CO Energi AS). Dommen innebærer at prisen knyttet til den evigvarende kraftleveransen pr. 1. januar 2001 skal være 12,55 øre/kWh, og at den deretter skal reguleres årlig i samsvar med endringer i konsumprisindeksen. Oslo Lysverker dømmes til å etterbetale Hafslund et beløp på ca. NOK 38,0 mill. inkl. renter for perioden fra 1.1.1997 til 01.11.2001. Ankefristen er en måned fra dommen er forkynt.

  Balanse pr. 30. september 2001
  Netto rentebærende gjeld pr. 30. september 2001 var NOK 3.869 mill, en reduksjon på NOK 356 mill fra årsskiftet.

  Hafslunds aksjekapital er NOK 115 463 420, fordelt på 68.290.861 A-aksjer og 47.172.559 B-aksjer pål. NOK 1,-. Kursen på Oslo Børs pr. 30. september 2001 var NOK 33,00 for A-aksjen og NOK 27,00 for B-aksjen. Hafslund har 4.466.787 egne B-aksjer. Samlet kostpris for egenbeholdningen er NOK 122,0 mill.

  Konsernets resultatrapport for 2.kvartal 2001 er tilgjengelig ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internett-adresse: http://www.huginonline.no/HNA.

  3. kvartal 2001 med pressemelding:
 • Om oss

  Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

  Abonner

  Dokumenter og linker