HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) RESULTAT 4. KVARTAL 2001


Resultater i 4. kvartal 2001
Konsernets resultat i 4. kvartal er preget av høye oppnådde kraftpriser for produksjonsvirksomheten i Norge, nedskrivninger knyttet til det flisfyrte anlegget i USA, god avkastning fra den finansielle omløpsporteføljen, samt nedskrivninger av venture porteføljen og andre langsiktige investeringer.

Hafslund konsernet fikk et resultat etter skatt i 4. kvartal på NOK 38 mill (NOK 81 mill), noe som tilsvarer et resultat pr. aksje på NOK 0,34 (NOK 0,68). Driftsresultat i 4. kvartal utgjorde NOK 62 mill (NOK 160 mill).

Driftsresultat for 2001 ble NOK 231 mill (NOK 435 mill), resultat etter skatt NOK 129 mill (NOK 404 mill) og resultat pr. aksje på NOK 1,10 (NOK 3,39).

Kommentarer resultat i 4. kvartal 2001
Konsernets driftsresultat i 4. kvartal utgjorde NOK 62 mill. (NOK 160 mill.). Driftsresultatet viser gode resultater fra produksjonsvirksomheten i Norge og tilfredsstillende marginer fra kraftomsetningsvirksomheten. Et negativt resultatbidrag fra krafthandelsvirksomheten i USA, herav en avsetning på USD 1,5 mill. i avviklingskostnader, som fremkommer under Forretningsområde Investeringer, trekker imidlertid resultatet ned sammenlignet med 4. kvartal 2000. Det er videre foretatt nedskrivninger og avsetninger på totalt NOK 18 mill. knyttet til det flisfyrte kraftanlegget Greenville i USA.
Resultat før skatt i 4. kvartal ble NOK 18 mill. (NOK 120 mill.). Resultat etter skatt i 4. kvartal ble NOK 38 mill. (NOK 81 mill.), noe som tilsvarer et resultat per aksje på 0,34 kroner (0,68 kroner). Resultatet gjenspeiler en avkastning på 18,2% fra den finansielle omløpsporteføljen og at det er foretatt nedskrivninger knyttet til langsiktige investeringer, herunder Venture-porteføljen, på NOK -118 mill.

Balanse pr. 31. desember 2001
Hafslund har ved utgangen av 2001 en totalkapital på ca NOK 21,5 mrd og en egenkapitalandel på 26,2% (32,1%).

Konsernet har ved utgangen av året en netto rentebærende gjeld på NOK 11,5 mrd, hvor av NOK 5,1 mrd er kortsiktig gjeld. Den betydelige kortsiktige gjelden skyldes hovedakelig kapitaluttak, refinansiering og finansiering som følge av fusjonen med Viken Energinett og kjøpet av Oslo Energi AS. Videre ble Viken Energinetts kjøp av Østnett høsten 2001, kortsiktig finansiert som følge av fusjonsforhandlingene med Hafslund.

Selskapet er i en prosess med å refinansiere deler av sin låneportefølje.

Hafslund ASAs aksjekapital er 126.751.415 kroner, fordelt på 74.967.148 A-aksjer og 51.784.267 B-aksjer pålydende 1,- krone. Kursen på Oslo Børs pr. 31. desember 2001 var 33,50 kroner for A-aksjene og 30,50 kroner for B-aksjene. Kursen pr. 31. desember 2000 var 44,00 kroner for A-aksjene og 25,00 kroner for B-aksjene.

Oslo kommune vil som eier av 67 % av Viken Energinett AS motta 40.497.796 A-aksjer og 27.974.237 B-aksjer i Hafslund når fusjonen mellom disse to selskapene selskapsrettslig trer i kraft 16.mars 2002.

Konsernet har ved utgangen av 2001 4.466.787 egne B-aksjer, til en samlet kostpris på NOK 122,0 mill.

Utbytte 2001
Det foreslås overfor generalforsamlingen et ordinært utbytte på NOK 1,20 pr. aksje for 2001 (NOK 1,20).

Viktige hendelser
- Fusjon mellom Hafslund og Viken Energinett
Fusjonen med Viken Energinett AS ble besluttet på den ekstraordinære generalforsamlingen 20. desember 2001. Hafslund ASA eier etter dette regionalnettene i Oslo, Akershus og Østfold og distribusjonsnettet i Oslo og størstedelen av Akershus. Kreditorfristen utløper 16. mars 2002.
- Avtale om kjøp av Oslo Energi AS
På samme generalforsamling ble det besluttet å gi styret fullmakt til å foreta en rettet emisjon mot Vattenfall AB, som var 100 prosent eier av Oslo Energi AS, et selskap som har om lag 350.000 kunder. Styret benyttet fullmakten 31.desember 2001.

I forbindelse med vedtatt fusjon med Viken Energinett, kjøpet av Oslo Energi AS, samt majoritetskontroll i Tindra er det utarbeidet proforma resultater for årene 2001 og 2000. Det vises til konsernets aksjonærrapport for 4. kvartal 2001 for informasjon om proforma resultatet. Konsernets aksjonærrapport for 4. kvartal 2001 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internett-adresse: http://www.hafslund.no.


For nærmere informasjon, kontakt konserndirektør Økonomi og Finans Christian Berg, tlf. 23 01 42 00.


Oslo, 27. februar 2002
HAFSLUND ASA


Denne pressemeldingen med tallmateriale er tilgjengelig på følgende link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker