HNA -Flagging

Sydkraft AB og E-CO Energi AS har i dag inngått en avtale som, dersom den planlagte fusjonen mellom Hafslund og Viken blir gjennomført, vil gi Sydkraft rett til å erverve inntil 9.700.000 A-aksjer i Hafslund. Opsjonen kan dog ikke gjøres gjeldende for flere aksjer enn det antall som er nødvendig for at Sydkraft skal oppnå en samlet andel av A- aksjene på 33,4%. Dersom den andel av det totale antall A- aksjer som E-CO Energi AS, Oslo Kommune eller selskaper kontrollert av disse (med unntak av Hafslund ASA) eier reduseres av andre grunner enn ved overdragelse av aksjer, skal det antall aksjer som opsjonen gjelder reduseres slik at den samlede andel A-aksjer som eies av ovennevnte etter at opsjonen er gjort gjeldende er større enn 50% av alle A- aksjer.

Retten må gjøres gjeldende innen 30 juni 2003. Dersom Sydkraft AB mottar skriftlig melding om at det er truffet beslutning om å igangsette prosess for samlet salg av aksjer i Hafslund ASA fra E-CO Energi AS, Oslo Kommune og/eller tilknyttet selskap som blant annet omfatter minst 50% av A-aksjene, har Sydkraft AB en frist på en måned til å utøve opsjonen. Fristen løper fra det tidspunktet Sydkraft AB har mottatt slik melding.

Sydkraft AB eier 23.803.066 A-aksjer og 6.654.201 B-aksjer i Hafslund. Etter gjennomføringen av fusjonen og emisjonen mot Vattenfall AB tilsvarer dette 20,6 % av A-aksjene og 15,6 % av aksjekapitalen, mens samlet antall aksjer og rettigheter til aksjer utgjør 29,0 % av A-aksjene og 20,6 % av aksjekapitalen.

E-CO Energi AS og Oslo Kommune vil etter gjennomføringen av fusjonen og emisjonen mot Vattenfall AB, basert på nåværende aksjeeie, ha 67,524,647 A-aksjer og 37,342,907 B- aksjer i Hafslund. Dette tilsvarer 58,5% av A-aksjene og 53,7% av aksjekapitalen. Etter en eventuell full utnyttelse av opsjonen til Sydkraft, vil ovennevnte aksjonærer ha 57,824,647 A-aksjer og 37,342,907 B-aksjer i Hafslund. Dette vil tilsvare, basert på antall aksjer i Hafslund etter fusjonen med Viken, 50,08% av A-aksjene og 48,75% av aksjekapitalen.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner