HNA/HNB - Foreslått annenhåndssalg av ordinære aksjer i Renewable Energy Corporation ASA ("REC")

MÅ IKKE DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIA, SØR AFRIKA ELLER JAPAN.
 
Hafslund ASA ("Hafslund") har utpekt ABG Sundal Collier Norge ASA ("ABG Sundal Collier") og UBS Investment Bank ("UBS") (sammen "Tilretteleggerne") som Tilretteleggere og Joint Bookrunners for en akselerert bookbuilding og et mulig annenhåndssalg av inntil 35 millioner aksjer i REC ("Salgsaksjene") ("Annenhåndssalget"). Beslutningen om å gjennomføre et salg av alle eller noen av Salgsaksjene, det nøyaktige antall Salgsaksjer som skal selges og kursen for Salgsaksjene vil avhenge av utfallet av bookbuilding prosessen, og en ytterligere kunngjøring vil bli foretatt på dette tidspunktet.
 
Boken for Annenhåndssalget vil bli åpnet umiddelbart. Prisfastsettelse og allokering forventes kunngjort så snart som praktisk mulig etter at boken er blitt stengt. Boken vil bli stengt etter Tilretteleggernes frie skjønn.
 
Bookbuilding prosessen vil være åpen for institusjonelle investorer i Norge og institusjonelle investorer i utlandet. Ved overtegning kan Tilretteleggerne redusere eller forkaste bestillinger etter eget skjønn.
 
Sluttkursen til REC på Oslo Børs den onsdag, den 21. mars var ca. NOK 142 per aksje.
 
Christian Berg, konsernsjef i Hafslund ASA, kommenterte beslutningen om å iverksette et mulig salg av REC aksjer slik:
 
"Hafslund foretok sin opprinnelige investering i REC - i dag en global leder innen solenergiindustrien - i 1998.  Vi er svært imponert over det REC har oppnådd, og har sterk tro på at selskapet vil fortsette å utmerke seg og skape verdier for sine eiere.  Tatt i betraktning karakteren av Hafslunds eierskap i REC, eid gjennom vår venturevirksomhet, og konsekvensene av REC's suksess for størrelsen av vår investering, er det imidlertid naturlig for Hafslund over tid å redusere vår eierandel i selskapet, noe vi også tror vil være til fordel for REC ved at det vil skape en bredere aksjonærbase med økt likviditet i handelen av aksjen."
 
Hafslund eier før et evt. Annenhåndssalg ca. 105,4 millioner aksjer i REC, tilsvarende 21,33% av det totale antall utestående aksjer.
 
I den utstrekning Annenhåndssalget gjennomføres, påtar Hafslund seg ikke å selge eller på annen måte disponere over aksjer i REC i en periode på 90 dager fra gjennomføringen av Annenhåndssalget uten skriftlig forhåndssamtykke fra Tilretteleggerne.
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 21. mars 2007
 
 
Spørsmål:
 
Hafslund
 
Christian Berg, konsernsjef                   Tel: +47 91 74 69 10
 
***
 
ANNENHÅNDSSALGET ER IKKE ÅPENT FOR ALLMENNHETEN. DENNE KUNNGJØRINGEN OG ETHVERT TILBUD OM VERDIPAPIRER SOM DEN KNYTTER SEG TIL ER KUN ADRESSERT OG RETTET TIL PERSONER SOM ER (1) KVALIFISERTE INVESTORER SOM DEFINERT I DIREKTIV 2003/71/EF OG ETHVERT RELEVANT IMPLEMENTERINGSTILTAK ("PROSPEKTTIDREKTIVET") OG (2) SOM HAR PROFESJONLELL ERFARING INNEN FORHOLD RELATERT TIL INVESTERINGER SOM OMFATTERS AV ARTIKKEL 19(1) AV THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE "ORDER") ELLER ER PERSONER SOM OMFATTES AV ARTIKKEL 49(2)(A) TIL (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS, ETC") AV THE ORDER (ALLE SLIKE PERSONER BETEGNES SAMLET SOM "RELEVANTE PERSONER"). INFORMASJONEN OM ANNENHÅNDSSALGET SOM FREMGÅR AV DENNE KUNNGJØRINGEN MÅ IKKE DANNE GRUNNLAG FOR BESLUTNINGER ELLER BLI LAGT TIL GRUNN AV PERSONER SOM IKKE ER RELEVANTE PERSONER.  ENHVER INVESTERING ELLER INVESTERINGSVIRKSOMHET SOM DENNE KUNNGJØRINGEN KNYTTER SEG TIL ER BARE TILGJENGELIG FOR RELEVANTE PERSONER OG VIL BLI INNGÅTT BARE MED RELEVANTE PERSONER.
 
Denne kunngjøringen er blitt utstedt av Hafslund og Hafslund er eneansvarlig for den. Denne kunngjøringen er kun for informasjonsformål og utgjør ikke et tilbud eller en invitasjon til å kjøpe eller avhende noen verdipapirer i REC i USA, Canada, Australia eller Japan eller i noen annen jurisdiksjon hvor et slikt tilbud er ulovlig. Salgsaksjene er ikke, og vil ikke bli, registrert i henhold til the United States Securities Act of 1933, som endret, og kan ikke tilbys eller selges i USA med mindre registrering foretas eller det foreligger et unntak fra registrering. Det skjer ikke noe offentlig tilbud av verdipapirer i USA.
 
Enhver investeringsbeslutning om å kjøpe verdipapirer i Annenhåndssalget må foretas utelukkende på basis av offentlig tilgjengelig informasjon, som ikke er gjort gjenstand for uavhengig verifikasjon av selgeren eller Tilretteleggerne.
 
Hverken denne kunngjøringen eller noen kopi av den må tas med, sendes eller distribueres, direkte eller indirekte, i eller til USA, Canada, Australia eller Japan. Ethvert brudd på denne restriksjonen kan utgjøre en overtredelse av verdipapirlovgivningen i USA, Canada, Australia eller Japan.
 
Distribusjonen av denne kunngjøringen og tilbudet eller salget av Salgsaksjene kan være underlagt juridiske restriksjoner i enkelte jurisdiksjoner. Hverken Hafslund, Tilretteleggerne eller noen av deres respektive tilknyttede selskaper, eller noen annen person, har foretatt seg noe som vil tillate et tilbud av Salgsaksjene eller besittelse eller distribusjon av denne kunngjøringen eller noe annet tilbuds- eller markedsføringsmaterial knyttet til Salgsaksjene, i noen jurisdiksjon hvor slike tiltak er påkrevd. Personer som kommer i besittelse av denne kunngjøringen er forpliktet overfor Hafslund og Tilretteleggerne til å gjøre seg kjent med og overholde eventuelle slike restriksjoner.
 
Tilretteleggerne opptrer kun på vegne av Hafslund, og ingen andre, i forbindelse med Annenhåndssalget, og påtar seg ikke noe ansvar til andre enn Hafslund for å tilby slikt kundevern som tilbys kunder av Tilretteleggerne eller for å gi råd i tilknytning til Annenhåndssalget.
 
ABG Sundal Collier er autorisert og regulert av Kredittilsynet.
 
 
UBS er autorisert og regulert av UK Financial Services Authority.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner