HNA/HNB - Hafslund 1. kvartal 2010: Stor etterspørsel etter strøm og fjernvarme

 

 

God underliggende drift og stabil leveringssikkerhet er grunnpilarene i et kvartal som markerer seg med svært høy etterspørsel etter strøm og fjernvarme. 

 

Hafslunds driftsresultat eksklusive resultateffekter for investeringen i REC i 1. kvartal ble 511 millioner, noe som er en forbedring på 56 millioner fra fjoråret. Salgsinntektene på 4,9 mrd. er en økning på 40 prosent sammenliknet med fjoråret. Økningen skyldes hovedsakelig høyere kraftpriser, noe som spesielt påvirker omsetningen innen strømsalg.

 

Høyere kraftproduksjon og økte priser
For kraftproduksjonsvirksomheten er driftsresultatet på 167 millioner, noe som er en økning på 75 millioner fra fjoråret. Dette må ses i sammenheng med at kraftprisene har vært 47 prosent høyere mot fjoråret, i tillegg til et økt produksjonsvolum på 49 GWh. Kraftproduksjonen er samtidig 9 prosent lavere enn normalproduksjonen.

 

Høysesong for fjernvarme
1. kvartal har vært positivt både med tanke på høy etterspørsel etter fjernvarme og oppnådd fjernvarmepris. I 1. kvartal i år var produksjonen på 720 GWh, noe som er en økning på 24 prosent fra fjoråret.

Driftsresultatet på 123 millioner er en økning på 10 prosent fra fjoråret.  Resultatforbedringen må ses i sammenheng med den høye etterspørselen etter fjernvarme. Det høye forbruket har samtidig gjort det nødvendig å bruke en større andel spisslast i form av olje eller elektrisitet, noe som trekker dekningsbidraget ned per produserte kWh sammenliknet med fjoråret.  

 

Viderefakturering fra overliggende nett for nettvirksomheten
Salgsinntektene for nettvirksomheten på 1 396 millioner i 1. kvartal er en økning på 490 millioner fra fjoråret. Økningen må i hovedsak ses i sammenheng med høyere viderefakturerte kostnader fra overliggende nett (Statnett) - som utgjorde 548 millioner i kvartalet - det vil si en økning på 309 millioner fra fjoråret. Den positive resultatutviklingen for nettvirksomheten fortsetter med et driftsresultat på 137 millioner, noe som er en forbedring på 42 millioner fra fjoråret.

Salgsinntektene for 1. kvartal legger til grunn en inntekstramme for 2010 under ett på 2 759 millioner (eksklusive kostnader til overliggende nett), noe som er en økning på 298 millioner fra 2009. Hovedårsaken til inntektsrammeøkningen er økt kompensasjon for nettap som følge av høyere kraftpriser og høyere kostnadsgrunnlag både for Hafslund Nett og for nettbransjen.

 

Strømsalg: Gode salgsinntekter og rekordhøyt volum, men lavt driftsresultat
Salgsinntektene for strømsalg på 2 621 millioner er en økning på 45 prosent fra fjoråret. Økningen må ses i sammenheng med svært høye kraftpriser på Nord Pool, spesielt i februar, samt at det kalde været medførte en forbruksøkning på 13 prosent sammenliknet med 2009.

Volummessig ble det solgt 5 001 GWh i kvartalet, noe som er 13 prosent mer enn i 1. kvartal 2009. Dette er det høyeste leveransevolumet Hafslund har hatt i et enkelt kvartal. Økningen skyldes 20 prosent økning i etterspørselen som følge av forbruksvekst, kaldt vær, og en økning i antall kunder. Ved utgangen av kvartalet hadde strømsalg om lag 631 000 privatkunder, en økning med 28 000 hittil i år. Økningen kommer som følge av kjøpet av Total Energi og organisk kundevekst. Økningen i volumet i bedriftsmarkedet var på 3 prosent. Antall bedriftskunder var ved utgangen av kvartalet i underkant av 53 000.

Driftsresultatet på 49 millioner, som er en nedgang på 79 millioner sammenliknet med fjoråret, skyldes i hovedsak en utfordrende markedssituasjon i januar og februar, med en kraftig økning i prisene på Nord Pool og betydelige forskjeller i kraftprisene mellom de ulike prisområdene i Norge. Den kraftige økningen i engrosprisene på Nord Pool ble ikke fullt ut kompensert gjennom en tilsvarende økning i prisen til kundene i januar og februar.


Hovedpunkter i 1. kvartal 2010:

  •  Driftsresultatet på 511 millioner fra operativ virksomhet (eksklusive REC) er en forbedring med 12 prosent fra 1. kvartal 2009.
  •  Den kalde vinteren ga rekordhøy etterspørsel etter strøm og fjernvarme.
  • En utfordrende markedssituasjon førte til en resultatnedgang på 79 millioner innen strømsalgsvirksomheten.
  • Den positive resultatutviklingen for nettvirksomheten fortsetter.

 

 

Hafslund ASA

Oslo, 6. mai 2010

 

 

 

For ytterligere opplysninger:
Økonomidirektør Morten J. Hansen:
Mobil: + 47 90 82 85 77
E-post: mjh@hafslund.no

 

Konserndirektør for Økonomi og finans, Gunnar Gjørtz:
Mobil: + 47 92 21 72 00
E-post: gunnar.gjortz@hafslund.no

 

Konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnsansvar, Karen Onsager:
Mobil: + 47 92 08 70 07
E-post: karen.onsager@hafslund.no

 

Les rapporten i bla-utgave på www.hafslund.no/rapport

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker