HNA/HNB - Hafslund 2. kvartal 2010: Resultatframgang og posisjonering innen sluttbrukermarkedet i Sverige

Hafslunds salgsinntekter på 3,0 milliarder i 2. kvartal er en økning på 31 prosent sammenliknet med fjoråret. Dette skyldes blant annet høyere engrospriser på Nord Pool, noe som spesielt har påvirket omsetningen innen strømsalg.

Konsernets EBITDA eksklusive resultateffekter vedrørende investeringen i REC på 786 millioner kroner er en forbedring på 233 millioner sammenliknet med fjoråret. Samtlige enheter, med unntak av varme og bioenergi som er i en oppstartsfase, har hatt en resultatframgang sammenliknet med fjoråret.

Høyere kraftpriser mot fjoråret, men lavere produksjonsvolum
Salgsinntektene for kraftproduksjonsvirksomheten i 2. kvartal var på 289 millioner, noe som er en økning fra fjoråret på 24 millioner. Dette må ses i sammenheng med at engrosprisene på Nord Pool var 23 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2009. Kraftproduksjonen på 829 GWh var 73 GWh lavere enn i fjor, hovedsakelig som følge av senere snøsmelting. Dette er også 11 prosent lavere produksjon enn normalen.

Fjernvarme: større etterspørsel og stabile priser
Sesongmessig vil 2. kvartal normalt være et svakt kvartal for fjernvarme, med om lag 16 prosent av normal årsproduksjon. Høyere etterspørsel etter fjernvarme samt kundevekst ga en produksjonsøkning på 46 GWh i forhold til 2. kvartal 2009.  Dette har gitt salgsinntekter på 136 millioner, noe som har bidratt til en økning på 28 prosent fra fjoråret.

Fortsatt resultatframgang for nettvirksomheten
Salgsinntektene for nettvirksomheten på 1050 millioner i 2. kvartal er en økning på 278 millioner fra fjoråret. Som i 1. kvartal, må økningen ses i sammenheng med høyere viderefakturerte kostnader fra Statnett. Dette utgjorde 406 millioner, en økning på 237 millioner fra fjoråret. Salgsinntektene i kvartalet legger til grunn en inntektsramme for hele 2010 på 2874 millioner (eksklusive viderefakturerte kostnader fra Statnett), noe som er en økning på 413 millioner fra fjoråret. Hovedårsaken til økt inntektsramme er høyere kompensasjon for nettap som følge av høyere kraftpriser, og høyere kostnadsgrunnlag for både nettbransjen generelt og Hafslund Nett.

Den positive utviklingen for nettvirksomheten fortsetter med et driftsresultat på 138 millioner, noe som er en forbedring på 23 prosent fra fjoråret.

Strømsalg: godt resultat og etablering i Sverige
Salgsinntektene for strømsalg på 1391 millioner i 2. kvartal er en økning på 48 prosent fra fjoråret. Omsetningsøkningen skyldes i hovedsak økte engrospriser på Nord Pool, men økt energisalg bidrar også.

Driftsresultatet på 185 millioner er en forbedring på 142 millioner fra 2. kvartal 2009. Resultatet må ses i sammenheng med bedre marginer i første del av kvartalet etter at en utfordrende markedssituasjon sørget for to svake foregående kvartaler. Virksomheten har videre hatt god risikostyring og sikringsstrategi i en vanskelig markedssituasjon i 1. halvår. Energisalget på 2947 GWh i kvartalet, er 13 prosent høyere enn fjoråret, og bidro også til resultatframgangen. Energisalget skyldes høyere etterspørsel samt seks prosent flere kunder sammenliknet med 2009. Driftsresultatet for 1. halvår tilsvarer et resultat etter skatt per kunde på 252 kroner.

Utviklingen i Norden går mot et felles nordisk sluttbrukermarked for strøm, og flere aktører er i ferd med å posisjonere seg på tvers av de nordiske landegrensene. Dette er bakgrunnen for etableringen i Sverige gjennom kjøpet av to selskaper i 2. kvartal. Hafslund har kjøpt 49 prosent av aksjene i strømsalgsselskapet Energibolaget i Sverige Holding AB (EBS), med opsjon til å kjøpe de resterende aksjene i 2013, og 100 prosent av aksjene i strømsalgsselskapet Göta Energi AB. De to selskapene representerer en god strategisk posisjonering for Hafslund i Sverige og Norden. Selskapene har ulik profil, og utfyller hverandre godt. Begge kjøpene er godkjent av konkurransemyndighetene i Sverige.

 

Hovedpunkter i 2. kvartal 2010:

  • EBITDA på 786 millioner (eksklusive REC) er en forbedring på 42 prosent fra fjoråret.
  • Alle etablerte operative enheter viser framgang sammenliknet med fjoråret.
  • Investeringen i REC har belastet driftsresultatet med 747 millioner.
  • Høy kontantstrøm fra driften med 1485 millioner.
  • Hafslund er posisjonert for et felles nordisk sluttbrukermarked gjennom etablering i Sverige.


For ytterligere opplysninger:
Økonomidirektør Morten J. Hansen:
Mobil: + 47 908 28 577
E-post: mjh@hafslund.no

Konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnsansvar, Karen Onsager:
Mobil: + 47 920 87 007
E-post: karen.onsager@hafslund.no

Les rapporten i bla-utgave på www.hafslund.no/rapport

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker