HNA/HNB - Hafslund har mottatt utkast til vedtak i skattesaken om realiserte konvertible obligasjoner i REC

Hafslund har som nevnt i årsrapportene for 2006 og 2007 lagt til grunn at gevinst realisert i 2006 på opsjonselementet i konvertible obligasjoner i Renewable Energy Corporation ASA (REC) var skattefri i henhold til fritaksmetoden. Som det fremgår av note 25 i Hafslund årsrapport for 2007, har Sentralskattekontoret for storbedrifter (SfS) varslet at kontoret vurderer å endre likningen for 2006 slik at hele gevinsten beskattes med 28 %. Hafslund har nå mottatt et utkast til kontorvedtak der SfS som tidligere signalisert fastholder full beskatning. I utkast til vedtak legger SfS til grunn en verdsettelse på 81,50 kroner per REC-aksje på konverteringstidspunktet i begynnelsen av mars 2006, en økning fra tidligere varslet 65,00 kroner per aksje.
 
Hafslund er sterkt uenig både i det anførte grunnlaget for skatteplikt og i den verdsettelsen som fremgår av utkastet til vedtak. Hafslund vil følge opp et eventuelt vedtak i tråd med utkastet med klage eller rettslige skritt.
 
Dersom det fattes vedtak i tråd med utkastet, vil Hafslunds skattbare inntekt for 2006 øke med 2 150 millioner kroner. Grunnet utnyttelse av skatteposisjoner i konsernet forventes betalbar skatt å bli 75 millioner kroner. Hafslund har foreløpig ikke konkludert på den regnskapsmessige behandlingen, men dersom utkastet til vedtak legges til grunn vil dette medføre en negativ resultateffekt på om lag 600 millioner kroner i 2008 regnskapet.
 
Hafslund ASA
Oslo 5. november 2008
 
For mer informasjon vennligst kontakt:
Konserndirektør for Økonomi og Finans, Gunnar Gjørtz, tlf: 92 21 72 00
Investorkontakt Lars Ove Johansen, tlf: 99 29 14 60
Økonomidirektør Morten J. Hansen, tlf 90 82 85 77

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.