HNA/HNB - Solid resultatfremgang for Hafslund i 4. kvartal 2010

Hafslund fikk et driftsresultat på 1135 millioner kroner i 4. kvartal. Resultatet reflekterer spesielt to enkeltforhold: Salget av Hafslund Fibernett for 1477 millioner som ga en gevinst på 875 millioner, samt nedskrivningen på 300 millioner knyttet til pelletsanlegget på Averøya. Samlet resultat for kraftproduksjon, fjernvarme, nett- og strømsalg utgjorde 495 millioner, en forbedring på 92 millioner fra fjoråret.

 

Hovedpunkter:

 

-          EBITDA på 850 millioner før gevinst på salg av fibernett - en forbedring på 286 millioner fra fjoråret.
-          Hafslund Fibernett ble solgt for 1477 millioner, noe som ga en gevinst på 875 millioner. Oppgjøret ble mottatt i januar 2011.
-          Svakt marked for pellets er bakgrunnen for nedskrivning av anlegget på Averøya med 300 millioner.
-          Arbeidskapitalen opp til 1822 mill (784 mill) som følge av høyt forbruk og høye kraftpriser.
-          Styret foreslår et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2010 (2,25 kroner).
-          Styret vil vurdere ytterligere utbyttekapasitet fram mot ordinær generalforsamling.

 

Kraftproduksjon: Høyere engrospriser på Nord Pool
Salgsinntektene for kraftproduksjonsvirksomheten var 315 millioner i 4. kvartal, en omsetningsøkning på 55 prosent, som i hovedsak skyldes høyere engrospriser på Nord Pool. Driftsresultatet på 241 millioner i kvartalet er en økning på 97 millioner fra fjoråret, en forbedring som i hovedsak skyldes høyere kraftpriser, mens noe høyere kraftproduksjon også bidrar positivt.

 

Fjernvarme: Økt etterspørsel og høyere priser
Salgsinntektene for fjernvarmevirksomheten på 462 millioner er en økning på 89 prosent fra fjoråret. Den økte omsetningen skyldes både økt etterspørsel og høyere fjernvarmepriser. Driftsresultatet på 62 millioner for kvartalet er en økning på 31 millioner fra 4. kvartal i fjor.

 

Varme og bioenergi: Svakt pelletsmarked bakgrunn for nedskrivning
Salgsinntektene for Varme og bioenergi var på 33 millioner i 4. kvartal.

 

Varmevirksomheten (BioEl Fredrikstad og Borregaard Waste to Energy) hadde en samlet produksjon på 77 GWh i 4. kvartal, mot 29 GWh i 4. kvartal 2009. Økningen i energiproduksjonen fra fjorårets kvartal skyldes i hovedsak igangsettelse av anlegget på Borregaard. Prøveperioden for dette anlegget antas å avsluttes i løpet av 1. kvartal 2011.

 

For pelletsfabrikken på Averøya er full produksjonskapasitet som tidligere skissert ventet først mot slutten av 2011. Den lave pelletsprisen de senere årene har medført at marginen for tiden er svært lav. Hafslund forventer at markedet i løpet av de nærmeste årene vil få en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, og at marginbildet vil øke noe som følge av dette. Som følge av det utfordrende markedsbildet er pelletsfabrikken nedskrevet med 300 millioner i kvartalet, og den har en balanseført verdi på 240 millioner ved utgangen av 2010.

 

Nett: Viderefakturerte kostnader fra Statnett
Salgsinntektene for nettvirksomheten var 1219 millioner, mot 1008 millioner i samme kvartal i fjor. Hovedårsaken til omsetningsøkningen fra fjoråret skyldes høyere viderefakturerte kostnader fra det overliggende nett (Statnett). Driftsresultatet for året på 532 millioner er en økning på åtte prosent fra i fjor. Basert på mottatt inntektsrammevarsel for 2011, planlagt vedlikeholdsaktivitet og dagens rentenivå forventes et driftsresultat for 2011 på linje med 2010.

 

Strømsalg: Kraftig økning i engrosprisene på Nord Pool og høy etterspørsel
Salgsinntektene for strømsalg på 2888 millioner i 4. kvartal er en økning på 110 prosent fra fjoråret. Omsetningsøkningen skyldes i hovedsak kraftig økning i engrosprisene på kraft på Nord Pool. Økt etterspørsel og seks prosent flere kunder i den norske virksomheten bidrar også til omsetningsveksten. Strømsalgsvirksomheten har gjennom hele 2010 hatt god risikostyring i en tidvis vanskelig markedssituasjon, spesielt i 1. og 4. kvartal. Dette har, sammen med god kunde- og volumvekst, i stor grad bidratt til driftsresultatet på 328 millioner i 2010. Dette tilsvarer et resultat etter skatt per kunde på 360 kroner.

 

Venture: Salg av aksjene i Hafslund Fibernett for 1477 millioner
Driftsresultatet eksklusive REC var på 832 millioner i 4. kvartal, og inkluderer en gevinst på 875 millioner fra salg av aksjene i Hafslund Fibernett for 1477 millioner.

 

Hafslund-konsernets utvikling den siste tiden har gått mot en tydeligere satsing på utbygging av fornybar energi og videreutvikling av infrastruktur for energi, samtidig som konsernet vokser innen strømsalg. Salget av fibernettvirksomheten er et naturlig steg for å rendyrke denne strategien.

 

Hafslund ASA
Oslo, 2. februar 2011.

 

 

For ytterligere opplysninger:

 

Konserndirektør for Økonomi og finans, Finn Bjørn Ruyter:
Mobil: +47 911 38 199
E-post: finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

 

Økonomidirektør Morten J. Hansen:
Mobil: + 47 908 28 577
E-post: mjh@hafslund.no

 

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsansvar, Karen Onsager:
Mobil: +47 920 87 007
E-post: karen.onsager@hafslund.no

Les rapporten i bla-utgave på www.hafslund.no/rapport
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Dokumenter og linker