HNA/HNB - Trykkfeil i vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling

 

Det vises til melding datert 15. april 2010 vedrørende ordinær generalforsamling 2010 i Hafslund ASA. I vedlegget til norskspråklig innkalling og agenda til Hafslunds ordinære generalforsamling 2010 merket "Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen", har det dessverre oppstått en feil under redigering.

 

DEN KORREKTE TEKSTEN ER I SIN HELHET GJENGITT UNDER.

 

Hafslund ASA

Oslo, 16. april 2010

 

 

For ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ketil Wang

Tel: 975 13 135

E-post:

ketil.wang@hafslund.no

 

 

 

VALGKOMITEENS INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLINGEN

 

 

Valgkomiteen i Hafslund har følgende sammensetning:

   

 • Christian Lund, leder
 •  

   

 • Kjell O. Viland
 •  

   

 • Hans Kristian Rød

 

I forbindelse med Hafslund ASAs ordinære generalforsamling 6. mai 2010 avgir valgkomiteen følgende innstilling:

Valg av medlemmer til styret

 

Siden forrige generalforsamling har Anne Grete Dalane trådt ut av styret på grunn av langvarig utenlandsopphold. Mikael Lillius har gått av som konsernsjef i Fortum, og har meddelt valgkomiteen at han derfor finner det naturlig å gå ut av styret, selv om han ikke er på valg i år.

 

Valgkomiteen har også fått beskjed fra styrets leder om at han - etter å ha fungert som styreleder siden 2003 - finner det naturlig å ikke ta gjenvalg som styreleder.

 

Endelig har valgkomiteen fått signaler fra de to hovedaksjonærene om at det er ønskelig å utvide antallet aksjonærvalgte styremedlemmer med to personer, fra fem til sju personer.

 

Ovenstående har innebåret at styret skulle kompletteres med fem aksjonærvalgte medlemmer, inkludert styreleder. Dette har medført at valgkomiteens arbeid har vært mer omfattende enn normalt. Valgkomiteen har hatt som siktemål at styrets leder skal ha bred forretningsmessig bakgrunn, samt erfaring med styrelederarbeid i børsnoterte selskaper. Det er også ønskelig at styret som kollegium besitter ulik kompetanse og har et mangfoldig erfaringsgrunnlag.

 

Aksjeeiernes forslagsrett har vært kunngjort på Hafslunds hjemmeside. Utover majoritetseierne Oslo kommune og Fortum har ingen aksjeeier ytret seg.

 

Valgkomiteen har hatt samtaler med styreleder og konsernsjef, og har også gjennomgått styrets egenevaluering.

 

Basert på dette avgir valgkomiteen følgende innstilling:

Innstilling

Valgkomiteen innstiller på at Birger Magnus, Maria Moræus Hanssen, Kristin Bjella og Susanne Jonsson velges som styremedlemmer med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2012. Valgkomiteen innstiller videre på at Hans Kristian Rød velges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011. Styret velger selv sin leder.

 

Kortfattede presentasjoner av de foreslåtte kandidatene er vedlagt denne innstillingen. Basert på samtaler med styrets nåværende medlemmer og de foreslåtte kandidatene forventer valgkomiteen at Birger Magnus velges som styrets leder.

 

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Retningslinjene for valgkomiteens arbeid angir at styregodtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen bør være sammenlignbar med andre børsnoterte foretak av tilsvarende størrelse og kompleksitet.

 

Generalforsamlingen traff i fjor vedtak om styrehonorar på kr. 190.000 for ordinære medlemmer. Styreleder fikk vedtatt et honorar på kr. 560.000. Styreleders honorar skal reflektere at vedkommende har en viktig funksjon som organisator og leder av styremøtene. Videre har styreleder også andre viktige oppgaver, som forholdet til aksjonærene og løpende kontakt med konsernsjefen.

 

Valgkomiteen er av den oppfatning at styrehonorarene er konkurransedyktige i forhold til sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen innstiller således på at det i år ikke bør skje noen økning i styrelederhonoraret, og bare en beskjeden økning i honoraret til styremedlemmene for øvrig.

Innstilling

For perioden fra generalforsamlingen i 2009 til generalforsamlingen i 2010 innstiller valgkomiteen på følgende godtgjørelser:

   

 • Styreleder: kr. 560.000 
 • Andre styremedlemmer kr. 200.000

 

 

6. april 2010

 

 

 

Christian Lund           Kjell O. Viland             Hans Kristian Rød

Leder

 

KORT PRESENTASJON AV DE FORESLÅTTE STYREKANDIDATER

 

Birger Magnus

Birger Magnus (født 1955) er tidligere konserndirektør i medieselskapet Schibsted og har vært styreleder i Aftenposten og VG. Magnus var partner i konsulentselskapet McKinsey fra 1985-96. Magnus er styreleder i Storebrand ASA. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og har en MBA fra den franske skolen INSEAD.

Maria Moræus Hanssen

Maria Moræus Hanssen (født 1965) er investeringsansvarlig i Aker ASA siden 2008. Hun er utdannet reservoaringeniør fra NTNU (1988) og petroleumsøkonom fra franske petroleumsinstituttet, IFP (1991). Hun begynte i Norsk Hydro i 1992, senere Statoil. Hun jobbet hovedsakelig med norsk sokkel blant annet som letesjef, som ansvarlig for nye feltutbygginger, som plattformsjef og var senior vice president for gassforsyning og -infrastruktur da hun sluttet. Hun er styremedlem i Det norske oljeselskap ASA.

 

 

Kristin Bjella (51)

Kristin Bjella har som advokat og partner i advokatfirmaet Haavind AS drøye 15 års erfaring fra juridisk og strategisk rådgivning med energirett og fast eiendom som hovedarbeidsfelt, samt transaksjoner innen samme bransje. Bjella driver i dag egen advokatpraksis innen samme arbeidsfelt. Bjella har tidligere hatt styreverv i Hafslunds konsernstyre, og i Hafslunds datterselskap Hafslund fjernvarme. Av øvrige verv nevnes styreleder i Det Norske Samlaget, nestleder i Stiftelsen Radiumhospitalet og nestleder i Omsorgsbygg KF.

Hans Kristian Rød

Hans Kristian Rød (født 1953) er ansatt i Fortum Nordic AB. Han har vært ansatt i Neste Corporation siden 1991 og i Fortum siden 1997 da selskapet ble etablert gjennom sammenslåing av Neste og Ivo. Han har hatt ledende stillinger innenfor olje og gass og energi og var administrerende direktør i Fortum Petroleum AS fra 1994 og leder for Fortums olje og gass virksomhet fra 1998. Siden 2003 har han vært ansvarlig for Fortums virksomhet innenfor energi i Norge. Han er styremedlem i PA Resources AB, North Energy AS, Ishavskraft AS, Fredrikstad Energi AS i tillegg til en rekke selskaper i Fortum konsernet. Hans Kristian Rød er utdannet Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk institutt i Oslo (1978) og MBA fra University of Wisconsin, Madison (1980).

Susanne Jonsson

Susanne Jonsson (født 1957) har siden 2002 vært ansatt som Vice President Corporate Controller i Fortum Corporation. Hun er ansvarlig for Fortum-konsernets interne og eksterne finansielle rapportering, juridisk struktur og skatt. Jonsson har arbeidet i energibransjen siden midt på 1990-tallet da hun ble ansatt som økonomidirektør i Stockholm Energi. Stockholm Energi fusjonerte i 1998 med Birka Energi, hvor Jonsson også var medlem av konsernets ledergruppe. Jonsson har tidligere ca 15 års erfaring som revisor hos PriceWaterhouseCoopers revisjonsfirma. Hun har utdannelse som siviløkonom.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner