RESULTAT 4. KVARTAL 2000Hafslund konsernet fikk et resultat etter skatt i 4. kvartal på NOK 76 mill (NOK 53 mill), noe som tilsvarer et resultat pr. aksje på NOK 0,60 (NOK 0,46). Driftsresultat i 4. kvartal utgjorde NOK 164 mill (NOK 86 mill).

Driftsresultat for 2000 ble NOK 438 mill (NOK 211 mill), resultat etter skatt NOK 398 mill (NOK 486 mill) og resultat pr. aksje på NOK 3,34 (NOK 4,12).

Hafslund Produksjon
Driftsresultatet for Hafslund Produksjon i 4. kvartal ble NOK 132 mill (NOK 86 mill). Samlet kraftproduksjon i 4. kvartal ble 1.005 GWh (739 GWh).

Driftsresultatet i 4. kvartal for Hafslunds norske kraftverk ble NOK 123 mill (NOK 62 mill). Kraftproduksjonen i 4. kvartal ble 963 GWh (687 GWh) og gir isolert sett et positivt bidrag på NOK 37 mill, sammenlignet med 4. kvartal 1999. Kraftproduksjonen i 4. kvartal var historisk høy som følge av en svært nedbørsrik høst, og medførte et produksjonsvolum som utgjør 50% mer enn normalnivået. I tillegg til høy kraftproduksjon, er resultatet reflektert av et positivt bidrag på NOK 23 mill knyttet til restrukturering av produksjonshedgen. Oppnådd salgspris for 4. kvartal var NOK 15,7 øre/kWh (NOK 14,0 øre/kWh.

Driftsresultatet i USA ble NOK 9 mill (NOK 24 mill) i 4. kvartal, og gjenspeiler lavere kraftproduksjon i vann-kraftanleggene, samt en avsetning på NOK 7,5 mill i forbindelse med inngått kraftforpliktelse. Kraft-produksjonen i kvartalet ble 42 GWh (52 GWh).

Hafslund Nett
Den underliggende driften av konsernets heleide nett-virksomhet har vært stabil i 4. kvartal 2000. Driftsresultat ble for 4. kvartal NOK 17 mill (NOK 20 mill), hvilket gir en avkastning på NVE kapi-talen på 3,3% (3,3%) i 4. kvartal.

Konsernets heleide nettvirksomhet i Østfold og Haram kommune er solgt med regnskapsmessig virkning fra
1. januar 2001. Dette segmentet er derfor presentert under øvrig virksomhet i tabell over virksomhetsområder. Det vises til omtale under viktige transaksjoner. Hafslunds engasjement innen nett-virksomheten er etter dette eierandelene i Viken Energinett (33%), Mjøskraft (49%) og Elverum Nett (49%).

Under resultater fra tilknyttede selskaper er det i år 2000 inntektsført NOK 9 mill som hovedsakelig gjelder investeringen i Viken Energinett (25%). Den underliggende driften i Viken er reflektert av betydelige kostnader knyttet til oppbygging av ny virksomhet. Konsernets investering i Mjøskraft, med en kostpris på NOK 335 mill, presenteres også som tilknyttet selskap. Bokført verdi av konsernets samlede minoritetsinves-ter-in-ger innen nett-virksomheten utgjør ved årsskiftet NOK 1.670 mill.

Hafslund Krafthandel
Dette resultatsegmentet er omarbeidet i forhold til tidligere Hafslund Markets, og inneholder nå kun krafthandels-aktivitetene i Norden og USA. Porteføljevirksomheten er solgt og er presentert under øvrig virksomhet.

Driftsresultatet for Hafslund Krafthandel i 4. kvartal ble NOK 38 mill (NOK 10 mill), hvorav NOK 40 mill gjelder krafthandel i USA. Det gode resultat for 4. kvartal i USA, skyldes hovedsakelig handler i regulerkraftmarkedet, ved utnyttelse av effekter relatert til overføringsproblemer, samt fysiske handler på børsene PX og ISO. På grunn av stor usikkerhet både markedsmessig og politisk, har det vært tilnærmet ingen aktivitet i krafthandelsvirksomheten i USA fra desember 2000 og så langt inn i 2001.

Hafslund Kraftomsetning
Hafslund Energi ble med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2000 fusjonert inn i Tindra Energi AS. Hafslunds kraft-omsetningsvirksomhet består ved inngangen til år 2001 av eierandeler i Tindra Energi AS og Økokraft AS. Se omtale nedenfor. Konsernets samlede bokførte investering innen kraftomsetning var NOK 391ved årsskiftet.

Hafslund Invest
Virksomhetsområdet Hafslund Invest hadde et regn-skaps-messig resultat fra investeringene på NOK 46 mill (NOK 34 mill) i 4. kvartal.

Hafslunds finansielle omløpsportefølje hadde en av-kastning på -13,3% i 4. kvartal, sammenlignet med Oslo Børs totalindeks på -13,5%. Avkastningen for 2000 ble 22,5%, sammenlignet med -1,7% for Oslo Børs total-indeks. Bokført verdi av den finansielle omløps-porte-føljen ved utgangen av 2000 var NOK 812 mill. Urealisert gevinst ved utgangen av 2000 er NOK 75 mill, en reduksjon på NOK 199 mill fra inngangen til 4. kvartal. Regn-skaps-messig resultat i 4. kvartal var NOK 66 mill (NOK 4 mill) for omløpsporteføljen.

Regnskapsmessig resultat fra langsiktige investeringer ble NOK –20 mill i 4. kvartal. Resultat er reflektert av gjennomførte nedskrivninger på NOK –17 mill.

Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet som består av Hafslund Alfa, konsernstab, Orion System, Land-bruk og Hovedgård, samt nedbygging av tidligere Hafslund Markets, hadde et driftsresultat i 4. kvartal 2000 på NOK –5 mill (NOK –9 mill).

Viktige transaksjoner i 4. kvartal
- Fusjonen mellom Hafslund Energi, Din Energi AS og Østkraft AS er formelt gjennomført i 4. kvartal. Hafslund har en eierandel på 36,6% i det fusjonerte selskapet, Tindra Energi AS. Øvrige store aksjonærer er Akershus Energi med 38,0% og Energiselskapet Buskerud 24,5%. Tindra Energi har en kundebase i størrelsesorden 250.000 kunder. Fusjonen er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2000. Tidligere presenterte kvartalstall for 2000 er omarbeidet som følge av dette.

- Med regnskapsmessig virkning fra 22. desember 2000 har Hafslund solgt samtlige aksjer i Haram Energi AS til Vestnes Energi AS. Samlet salgssum for aksjene, inkludert overtagelse av ansvarlig lån, var NOK 97 mill. Hafslund har innarbeidet en gevinst på NOK 9,0 mill i 4. kvartal som følge av salget.

- Med virkning fra 22. desember 2000, har Hafslund solgt selskapets aksjepost av a-aksjer i Tussa Kraft AS (9,53 %) for NOK 136 mill. Regnskapsmessig gevinst på NOK 12 mill er innarbeidet i 4. kvartal 2000.

Konsernets resultatrapport for 4.kvartal 2000 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internett-adresse: http://www.huginonline.no/HNA.

For rapport med tabeller, se linken:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker