Det er inngått forlik i Bjerg saken.

Det er inngått forlik i i den langvarige likelønnstvisten mellom Berit Bjerg og Aftenposten.

I Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse av 16. mars 2006 ble det fastslått at den ulike avlønningen av Berit Bjergs stilling som konsulent og Tor Egil Solbergs stilling som typograf innebærer indirekte forskjellsbehandling av Bjerg i strid med likestillingsloven § 5 jf § 3. På bakgrunn av dette anla Berit Bjerg sak mot Aftenposten med krav om erstatning etter likestillingsloven § 17. Hovedforhandling i saken ble avholdt denne uke i Oslo tingrett. Under hovedforhandlingen kom partene frem til et forlik. I forlikets punkt 4 heter det: ”Partene er enige om utad å opplyse at saken er løst mot at Aftenposten AS har betalt Berit Bjerg et omforent beløp. For øvrig behandles forliket konfidensielt.” Handel og Kontor i Norge og Berit Bjerg er tilfredse med forliksavtalen og fornøyde med at partene nå kan legge den langvarige likelønnstvisten bak seg. Videre er det viktig for Handel og Kontor å understreke at Likestillings- og Diskrimineringsombudets uttalelse står ved lag. Uttalelsen er svært viktig fordi den anvender prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi på tvers av ulike tariffområder. Utfallet gir derfor viktige føringer for fremtiden. For ytterligere kommentarer eller spørsmål: Bjørn Mietinen, 2. nestleder, 99361603 Kjell Finvåg, regionsekretær, 90685955

Om oss

Handel og Kontor i Norge er et fagforbund med over 62.000 medlemmer tilsluttet LO. Foruten hovedkontor i Oslo har vi i alt 7 regionskontorer og ca 30 lokalavdelinger over hele landet klare til å yte våre medlemmer best mulig service. Vi organiserer ansatte innen handels-, industri,- håndverk- og servicevirksomhet. Våre faglige medarbeidere rundt om i landet står klare til å bistå medlemmene i deres region. For at du skal få så rask oppfølging som mulig, er det mest hensiktsmessig å kontakte disse direkte, gjennom å klikke på HKs regionskontor. Oversikten viser hvilket HK-kontor som har oppfølgingsansvaret i det fylket du hører hjemme.