- Fristen for påmelding til Skolefrukt går ut mandag 13. desember

Skolefrukt er en abonnementsordning som gir elevene en frukt eller grønnsak hver dag. Skolefruktordningen tilbyr nå enda bedre kvalitet, større variasjon og flere hjelpemidler til ordningen.

Bedrer læringsmiljøet i klassen Sultne elever er urolige og ukonsentrerte, noe som går utover læringsmiljøet i hele klassen. Frukt- og grøntabonnementet bidrar til et komplett skolemåltid eller tas som et mellommåltid for å stille sulten hos uoppmerksomme elever. Abonnementet tegnes for et 1/2 år eller ett år om gangen, og betales av foreldrene/foresatte. I år subsidierer Staten ordningen med 20 millioner kroner. –Barna trenger en skikkelig frokost og et skolemåltid med grovt brød, godt pålegg, mager melk og frukt og grønnsaker til, sier Ingrid Espelid Hovig. Erfaringer viser også at abonnementet er miljøskapende og bidrar til økt trivsel. Helse Norske barn og ungdommer spiser under halvparten så mye frukt og grønt som helsemyndighetene anbefaler. Anbefalingene er basert på råd fra norske og internasjonale kostholdsforskere Landsdekkende ordning Skolefruktordningen tilbyr nå enda bedre kvalitet, større variasjon og flere hjelpemidler til ordningen. Alle deltakerskoler får egne fruktkasser til sine klasser, i tillegg er det utplassert svalskap på mange skoler. Informasjonsmateriellet er også forbedret. Ordningen omfatter nå hele landet, og deltakelsen har økt til 905 skoler i år. Tilbakemeldinger fra skolene viser at de er fornøyd med kvaliteten på frukten som leveres. NB: Foreldre kan få satt i gang abonnementsordningen ved å ta kontakt med skolens ledelse eller Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontaktperson: Arnhild Haga Rimestad mob: 48082715 For mer informasjon om Skolefrukt, se www.skolefrukt.no.

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.