5100 dør av røyking hvert år

I Norge er det 5100 dødsfall på grunn av røyking hvert eneste år. Tirsdag 3. januar starter en ny tobakkskampanje. Virkemidlene i kampanjen ”På tide å slutte?” har stor støtte i befolkningen, også blant dem som røyker.

        ­­Som helsedirektør er det min oppgave å bidra til at de som er unge i dag blir røykfrie generasjoner. Likevel er det viktigste akkurat nå å gi dem som røyker motivasjon og hjelp til å stumpe røyken. Kjernebudskapet i kampanjen er at det er bra å slutte å røyke, og at det fins hjelp, sier Bjørn-Inge Larsen i Helsedirektoratet.

En undersøkelse som Sentio har utført på oppdrag fra Helsedirektoratet, viser at fire av fem synes det er greit å vise konsekvensene av å røyke som virkemidler i kampanjer. Tallene viser også at tre av fem som røyker støtter virkemidlene i kampanjen som starter den 3. januar.

Sterke virkemidler
Larsen innrømmer at det brukes sterke virkemidler for å spre kunnskap, men sier at virkeligheten er ille.
        Jeg har stor forståelse for at mange reagerer på virkemidlene i kampanjen, men det er for mange som dør av tobakksrelaterte sykdommer. 19 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2010. Vi vet at røykekutt er den enkeltfaktoren som kan spare flest liv, mest lidelse og flest helsekroner, sier Larsen.

”Ingen” vet at røyking kan gi slag
Undersøkelsen viser også at mange har liten kunnskap om helserisikoen røyking medfører. De færreste vet at røyking dobler faren for slag, og at det kan ramme unge mennesker. Den økte risikoen for slag omhandles i to av filmene. I tillegg er det to filmer om røyking og utvikling av lungesykdom. Bjørn-Inge Larsen håper denne informasjonen vil motivere flere til å slutte. Hans målsetning er at vi skal komme på nivå med Sverige innen en femårsperiode. I Sverige er det 16 prosent av den voksne befolkningen som røyker daglig.

Hjelp til å slutte
De fleste som røyker, ønsker å slutte. De fleste slutter på egenhånd, men for mange blir det lettere med litt hjelp. Og det fins flere muligheter:

  • Røyketelefonen 800 400 85 har utvidet åpningstid i kampanjeperioden, fra kl 09.00 til kl. 22.00.
  • slutta.no er tilgjengelig hele døgnet.
  • Fastlegene kan tilby hjelp til røykeslutt.
  • Lokale frisklivssentraler og andre aktører tilbyr røykesluttkurs.

Fra januar 2012 utdannes det sertifiserte slutteveiledere som kan gi både individuell veiledning og sluttveiledning i gruppe ved frisklivssentralene.

Om kampanjen
Regjeringen har bevilget 19 millioner til kampanjer i massemedia i 2012. Hovedmålene for kampanjen er:

  • Motivere befolkningen til å slutte å røyke
  • Øke kunnskapen om helserisiko ved røyking
  • Forebygge røykestart barn og unge

Filmene som blir sendt på TV er kjøpt inn fra Australia og tilpasset med norsk tale. De er grundig testet og har vært svært virkningsfulle i Australia, USA og flere europeiske land.

Filmene finnes her: helsenorge.no

Fakta om røyking og helse finnes også på helsenorge.no

Mobil 930 53 555

e-post: thomas.tangen@helsedir.no

 

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.