Alkoholkampanjen "Alvorlig talt"

Alkoholkampanjen "Alvorlig talt" Sosial- og helsedirektoratet lanserer i dag alkoholkampanjen Alvorlig talt. Kampanjen har ett formål: Å redusere skadevirkningene av alkohol. Kampanjen Alvorlig talt er basert på tre hovedelementer: · Øke kunnskapen om alkoholens skadevirkninger. · Styrke bevisstheten om at virkemidler som aldersgrenser, skjenkeregler, promillegrenser, avgifter og salg gjennom vinmonopol bidrar til å redusere skadevirkningene av alkohol. · Gi råd til foreldre om hvordan de skal snakke med barna sine om alkohol. Alkoholforskere verden over er samstemte i sine anbefalinger om at avgifter og redusert tilgjengelighet er de mest effektive virkemidlene for å begrense alkoholskadene. - Vi har laget en kampanje som tar utgangspunkt i disse faglige anbefalingene, sier prosjektdirektør Mari Trommald i Sosial- og helsedirektoratet. Alkoholkampanjen er verken en avholdskampanje eller en skremselskampanje. Den retter heller ikke søkelyset på det moderate alkoholkonsumet. Fokus er på hvordan begrense de negative sidene ved alkohol. - Det er et paradoks at det i denne sammenhengen er de upopulære tiltakene som virker best, sier Mari Trommald. Verdens helseorganisasjon har kartlagt at alkohol påfører oss like store helseskader som tobakk. Alkoholskader koster det norske samfunnet ca. 18-19 milliarder kroner i året. - Likevel er det de menneskelige lidelsene som er det største problemet. Vi vet at om lag annenhver nordmann plages av andres drikking i løpet av et år. For de mange titusener voksne som rammes av fyllevold og de mange barna som rammes er omsorgssvikt, er ikke alkohol kos og hygge, sier Trommald. Alkoholkampanjen er et ledd i myndighetenes langsiktige arbeid med å redusere alkoholforbruket og dermed skadevirkningene av alkohol. Kampanjen består av informasjon gjennom redaksjonell omtale, tv-reklame, annonser i ukepresse og på nettsider. Kampanjens nettsted www.settegrenser.no har tips til foreldre og en oversikt over kampanjens elementer. Reklamefilmene vil bli vist på TV2, TVNorge og TV3 fra fredag 22. oktober. Ytterligere informasjon, bilder og reklamefilmer: www.settegrenser.no Kontaktperson: Thor Erik Skarpen 480 82 723 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.